Behövs bygglov för solceller?

För solenergianläggningar som avses att monteras på byggnad eller integreras i tak eller fasad finns ofta undantag från bygglovsplikt.

För att montering av solenergianläggningar ska undantas från lovplikten behöver vissa kriterier vara uppfyllda.

Fastigheter som inte omfattas av detaljplan
Bygglov krävs endast om byggnaden ligger inom område som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar (Riksintresse enligt MB 3kap. 9 § - Påverkansområde övrigt – Försvarsmakten)

Fastigheter som omfattas av detaljplan
Bygglov krävs endast om:

  • Solceller inte följer byggnadens form eller
  • Byggnaden ligger inom område för kommunens kulturmiljövårdsprogram eller
  • Byggnaden ligger inom värdefull bebyggelsemiljö enligt kulturhistorisk bebyggelseinventering eller
  • Byggnaden har klassats som värdefull byggnad (klass I, II eller III) enligt kulturhistorisk bebyggelseinventering eller
  • Byggnaden ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövård (utom: Världsarvsområde Tanum) eller
  • Detaljplanen bestämmer att solenergianläggningar kräver bygglov eller
  • Detaljplanen bestämmer att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial kräver bygglov (endast vid integrerade anläggningar).

Vill du veta om din fastighet ingår i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen där bygglov krävs, kan du läsa mer på kommunens hemsida: Kulturmiljö - Tanums kommun

För solenergianläggningar som avses att uppföras på mark finns ingen bygglovsplikt.

Om konstruktion för anläggningen kan bedömas utgöra ett tak som bildar ett utrymme där människor kan uppehålla sig så kan anläggningen kräva bygglov.

Har du fler frågor eller känner du dig osäker över vad som gäller för din fastighet är du varmt välkommen att kontakta oss via vårt frågeformulär.


Telefontid rådgivning

Bygglovshandläggare

Måndagar kl.10.30-12.00
Onsdagar kl.13.30-15.00
Torsdagar kl.10.30-12.00

Med reservation för ändringar.

BygglovsguidenÖppnas i nytt fönster.
Frågeformulär
Energi- och klimatrådgivning