Julen år 1504

Avsnitt ur "Berättelser ur svenska historien". Utgiven 1885-1886
Författare: Carl Georg Starbäck, Per Olof Bäckström

Avsnittet är hämtat från Projekt Runeberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

...

I norra Bohuslän sträcka sig längs med landskapets östra gräns tvänne långa, af en liten ström sammanbundna sjöar, hvilka kallas norra och södra Bullaren. Vid den senare ligger på vestra stranden en gammal kyrka, som heter Nafverstad, och midt emot henne' på andra stranden en åttondels mil från kyrkan reser sig ett högt berg, som med lodräta väggar stupar ned i Bullaren. Det kallas slottsberget, och utsigten från Nafverstads kyrka öfver detta berg är utomordentligt skön.

För hundra år sedan kunde man ännu se lemningar efter en stor port och ringmur nere vid stranden. Ännu kan man spåra, huru ringmuren gått, och att der varit trenne, den ena innanför den andra.

Några grundmurar och stenhopar utvisa äfven, hvad slottsbyggnaderna stått, och spåret af en vattencistern låter oss finna att försvararne af det slott, som en gång legat här, icke behöfde lida brist på detta nödvändiga vilkor för lifvets uppehållande och uthärdandet af en långvarig belägring. Här stod fordom slottet Olsborg, som skall hafva fått sitt namn, enligt i orten gängse sägen, af den norske konung Olof, hvilken först uppfört detsamma. .

Den tappre Thord Bonde skall på sin tid hafva innehaft Olsborg. Äfven nu /innehades det af svenskt folk. Det var vid jultiden, och som man icke väntade någon fiende under helgen, sutto borgherren och hans krigare i den rymliga borgstugan och gjorde godt besked för sig vid det väl försedda julbordet. Då uppstod med ens buller af vapen på borggården, i slottshvalfven, i trappan, och ögonblicket derefter inrusade en öfverlägsen hop fiender i borgstugan med höjda svärd och spjut.

Det var herr Otto Rud, densamme som utmärkte sig i striden mot Åke Hansson. Han hade beslutat göra svenskarne på Olsborg ett julbesök, och för att utan fara kunna nalkas borgen hade han låtit sitt folk draga hvita skjortor utanpå harnesken, så att de ej skulle urskiljas, der de kommo framridande på den hvita snön. De hade raskt ridit öfver den tillfrusna Bullaren, och, såsom herr Otto föresett, kunde borgvakten ej skilja fienden från snön i julnatten, utan de kommo öfver honom och han blef helt och hållet öfverrumplad. Derefter skyndade "herr Otto och hans män in i borgstugan, hvarifrån lustigt glam och skämtesånger hördes.

Herr Otto ville icke skämma bort sin goda sak genom att på förhand tillkännagifva sin ankomst, såsom den ridderlige Åke Hansson hade gjort, och derför lyckades han fullkomligt i sin Öfverrumpling. Dock vann han mindre ära af sin seger än den svenske riddaren af sitt nederlag. En häftig strid uppstod i borgstugan, om det ens kan kallas en strid att nedhugga druckna män, hvilka äro oförmögna att försvara sig. Det var snarare ett slagtande, som när man nedsticker boskapen i båsen. Endast borgherren sjelf kunde försvara sig, och det gjorde han som en ärlig karl. Han lyckades undkomma till tornet och här höll han ut striden ända till juldagen på eftermiddagen. Men icke ens då gaf han sig fangen, utan han störtade sig ned från tornet på Bullarens snöhöljda is och undkom på detta sätt.

Men konung Hans gaf Olsborg och dess län åt Otto Rud till evärdelig egendom.

Som ofvan nämndes, hade dock hvarken Åke Hanssons olycka eller eröfringen af Olsborg något väsentligt inflytande på kriget eller hufvud-frågan, nemligen om konung Hans skulle återfå Sveriges krona. Allt fejdande upphörde ock för en tid genom ett 1503 ingånget stillestånd.

Vi hafva fortsatt skildringen af, tilldragelserna här på vestra gränsen i ett sammanhang. Vi vända nu åter till Sten Sture och följa honom efter återvinnandetaf Stockholms slott.

...

Kontakt

Länkpil

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede