Avgift i samband med utlämnande av allmänna handlingar

Fastställd av kommunfullmäktige den 15 februari 2021, § 14.

Inledande bestämmelser

I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att ta del av allmänna handlingar förutsatt att de inte omfattas av sekretess. Att ta del av handligar på stället, det vill säga i kommunens lokaler, är kostnadsfritt. Önskar man få en kopia eller avskrift av en handling har kommunen rätt att ta en en avgift baserad på självkostnadsprincipen. Kommunen är skyldig att lämna ut kopia av allmän handling i pappersform men kan även lämna ut i andra former, framförallt via e-post, som service till den enskilde.

En begäran om allmän handling ska hanteras skyndsamt. Skyndsamhetskravet innebär inte att frågan om offentlighet och sekretess kan hanteras oaktsamt utan granskning om handlingen kan lämnas ut eller inte ska alltid göras. Den som begär ut en handling har rätt att vara anonym och behöver inte uppge syftet med sin begäran. Det är tillåtet att ställa frågor kring vem personen som begär ut handlingen är och vad denna ska använda handlingen till om det behövs för att utreda om sekretess förekommer eller inte.

Tillämpning av taxan ses som verkställighet. Fråga om avsteg från taxan avgörs av respektive nämnd/bolag enligt fastställd delegationsordning. Om en handling inte kan lämnas ut ska den enskilde ges möjlighet att få ett skriftligt beslut, vilket gör att den enskilde har möjlighet att överklaga kommunens beslut. Vem som har rätt att fatta sådana beslut ska framgå i delegationsordningen.

Avgifterna gäller för Tanums kommuns samtliga nämnders och bolags hantering av allmänna handlingar. Samtliga avgifter är momsfria. Begreppet kopia avser även utskrifter.

Kopiering A4-format
1-20 sidor: kostnadsfritt
21 sidor: 50 kronor
Varje sida därutöver: 2 kronor/sida

Kopiering A3-format
1-20 sidor: kostnadsfritt
21 sidor: 75 kronor
Varje sida därutöver: 4 kronor/sida

Kopiering A2-format
Pris: 20 kronor/sida

Kopiering A1-format
Pris: 20 v/sida

Elektronisk kopia av allmänna handlingar
Elektronisk lagrade dokument som skickas via e-post: gratis
Inskanning 1-20 sidor: gratis
Inskanning av 21 sidor: 50 kronor
Varje sida därutöver: 2 kronor/sida

Avskrift och utskrift av ljudbandsupptagning
Avskrift av allmän handling: 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbestimme
Utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbestimme

Portokostnad
Mindre än 50 gram: kostnadsfritt
Över 51 gram: faktisk kostnad
Postförskott, bud och liknande: faktisk kostnad
Rekommenderat brev: faktisk kostnad
Emballage vid större försändelser: faktisk kostnad

När avgift inte ska tas ut:

 • Internt mellan kommunens nämnder och bolag
 • Kommunens förtroendevalda som begär ut handlingar inom sitt uppdrag
 • Personalföreträdare som begär ut handlingar inom sitt uppdrag
 • Andra myndigheter
 • Kommunalförbund där kommunen ingår
 • Media
 • För anbudsgivare i upphandlingar under upphandlingens överprövningstid
 • Branschorganisationer, Statistiska Centralbyrån och likande som förser kommunen med jämförande information
 • Kopiering eller utskrift av handlingar som privatpersoner ska lämna in, exempelvis i samband med ansökan
 • Kopiering eller utskrift av blanketter eller liknande
 • Beslutsexpediering till berörda
 • Part i ett ärende som enligt förvaltningslagen har rätt till partsinsyn
 • Om handlingen är avgiftsbelagd enligt annan författning
 • Maxbelopp för handlingar gällande elevakt, akt hos överförmyndarnämnden, hälso- och sjukvårds- eller socialtjänstjournaler som rör beställaren själv är 300 kr
 • Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen
 • För kartor gäller taxa beslutad av miljö- och byggnadsnämnden

Övriga bestämmelser

 • Kommunen får besluta om undantag för avgift om det finns särskilda skäl
 • Information som omfattas av sekretress hämtas ut på plats eller skickas med säker leverans, exempelvis REK, till mottagaren enligt gällande rutiner
 • Om avgiftsfriheten missbrukas, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera mindre beställningar för att undgå avgift, får kommunen ta ut avgift från första sidan och alltså behandla samtliga uttag som en och samma begäran.
 • Om någon frekvent begär ut kopior av allmänna handlingar men inte betalar avgiften kan kommunen kräva att den enskilde betalar hela eller del av avgiften i förskott.
 • Betalning sker enligt aktuella rutiner.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede