Avgift för avskrift eller kopia av allmän handling

Fastställd av kommunfullmäktige den 17 februari 2014, § 12.

1. Avgifter
Svart/vitFärg
A41-20 sidorKostnadsfritt4 kr/sidan, gäller från första sidan
A4-21 sidor50 kr4 kr/sidan
A4tillkommande sidor2 kr/sidan4 kr/sidan
A3 4 kr/sidan10 kr/sidan
A2 15 kr/sidan30 kr/sidan
A1 20 kr/sidan 
Etiketter 5 kr/sidan 
OH bild 5 kr/sidan 

Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

2. Kompendier, planer, inbundna utgåvor

I de fall kommunen själv lämnat text för extern kopiering, till exempel översiktsplan, och eller om kopieringskostnaden överstiger 2 kronor per kopia har kommunen rätt att ta den en avgift motsvarande självkostnadspris.

3. Kartor

Utskrifter av kartor från kommunens primärkarta omfattas inte av denna taxa.

4. Telefaxsändning

För telefaxsändning gäller samma avgifter som vid svart/vit kopiering av A 4 papper. Annat format än A4 svart/vit kan inte erbjudas.

5. Kopior på övriga media

CD, DVD och USB-minne - självkostnadspris

Kommunen tillhandahåller inte konvertering mellan olika media.

6. Avskrift av allmän handling

För avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning tas avgift ut med 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Avgift för framställd kopia tas ut enligt punkt 1.

7. Avgift för posthantering

Skickas avgiftsbelagda kopior med post (oavsett om kopian är i pappersformat eller överförd till övrig media) ska även kostnaden för porto samt eventuella mottagningsbevis och postförskott betalas av mottagaren.

8. Betalningssätt

Kontantbetalning bör om möjligt undvikas, istället ska betalning ske via kommunens girokonto genom att beställaren förses med en plusgiroblankett med aktuella uppgifter.För beställningar över 100 kronor skickas en separat faktura.

9. Undantag från taxans tillämpning

Kommunens myndigheter får besluta om undantag från ovanstående taxor om det finns särskilda skäl. Avgift tas inte ut internt i kommunen, till kommunens förtroendevalda, partier i kommunfullmäktige, personalföreträdare eller annan myndighet eller media. Vidare ska avgift inte tas ut vid beslutexpediering till berörda eller internt inom kommunens förvaltningar.

Den som är part i ett ärende har enligt Förvaltningslagen rätt till partinsyn och har därmed rätt till kostnadsfria kopior i sitt ärende.

10. Digitala handlingar

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att lämna ut digital information som kopia i annan form än utskrift. Om myndigheten ändå väljer att skicka en handlingen digitalt tas ingen avgift ut.

För digitala primärkartor gäller separat taxa beslutad av miljö- och byggnadsnämnden.

11. Övrigt

Kommunen har ingen skyldighet att tillgodose önskemål om att få en utskrift uppställd på ett visst sätt, i viss form eller på visst material/form.

Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet får kommunen ta ut avgift med 50 kronor för första sidan och 2 kronor för varje sida därutöver i den nya beställningen.

Tanums kommun är skyldig att upplysa om aktuell kostnad när det begärs ut mer än 20 kopior.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede