Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Tanums kommun (KPR)

Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-26, § 141.

Allmänt

Kommunen ska arbeta för goda levnadsförhållanden för äldre inom kommunen. Vid behov sker samråd med andra samhällsorgan och organisationer.

Det kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ. Målgruppen för rådet är kommuninvånare som är äldre och personer som i övrigt uppbär allmän pension. Inom pensionärsrådet sker ömsesidig information och samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan i frågor som berör målgruppen.

Kommunala pensionärsrådet ska ges möjlighet att få yttra sig samt framföra förslag och lämna synpunkter till styrelser och nämnder i frågor gällande målgruppen.

De ärenden som avhandlas av rådet och som gäller målgruppen ska vara av allmängiltig karaktär.

Uppgifter och samverkan

Till kommunala pensionärsrådets uppgifter hör att bevaka att vad som sägs i lagar och bestämmelser för målgruppen följs och att följa verksamheter och åtgärder som har betydelse, samt arbeta för att målgruppen får erforderlig och relevant information.

Rådet ska årligen i samband med budgetplanering och bokslut ges en orientering om planerade respektive genomförda åtgärder som berör målgruppen. Ansvaret för detta åvilar omsorgsnämnden.

Organisation och sammansättning

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden.

Kommunen representeras i rådet av en ledamot och en ersättare från omsorgsnämnden. Från omsorgsförvaltningen ingår ansvarig tjänsteman och sekreterare. Ordförande och vice ordförande i rådet utses av omsorgsnämnden.

Pensionärsorganisationerna representeras i rådet av en ledamot och en ersättare från varje pensionärsförening.

Omsorgsnämnden kan besluta om att ytterligare organisation ska representeras.

Kommunens politiska representanter utses för varje mandatperiod.

Aktuella pensionärsföreningar anmäler sina representanter i Kommunala pensionärsrådet till omsorgsförvaltningen årligen före utgången av mars månad.

Kommunala pensionärsrådet har möjlighet att vid behov utse arbetsgrupper för olika ändamål. Arbetsgruppernas arbete ska regelbundet redovisas till rådet. När behovet av arbetsgruppen inte längre kvarstår ska den upplösas genom ett aktivt beslut av rådet.

Arbetsformer och antal sammanträden

Kommunala pensionärsrådet har gemensamma sammanträden tillsammans med Kommunala funktionshinderrådet.

På sammanträdena ska tid avsättas för frågor som berör pensionärsrådets frågor specifikt.

Antal sammanträden ska var minst fyra per kalenderår förutom den årliga budgetinformationen.

Rådets ledamöter ska på lämpligt sätt ges kontinuerlig utbildning och information gällande bland annat kommunala organisations- och utvecklingsfrågor samt om nya lagar och bestämmelser som berör målgruppen.

Till sammanträdena ska vid behov kunna inbjudas representanter från kommunala nämnder och förvaltningar för att föredra ärenden eller lämna information. Sådan inbjudan ska även kunna göras till andra samhällsorgan och organisationer.

Omsorgskontoret ombesörjer utskick av kallelser och handlingar. Skriftlig kallelse till sammanträde ska vara berörda tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Vid handlingar som kräver förberedelsetid ska handlingar utsändas tidigare än en vecka.

Kommunala pensionärsrådet har på sammanträdena möjlighet att ta upp adekvata ärenden till diskussion och i samband därmed framföra synpunkter och förslag. Då ärenden av samma slag tas upp av kommunen bör dessa presenteras i ett så tidigt skede att berörd organisations synpunkter hinner inhämtas före beslut.

Rådets sammanträdanden ska protokollföras samt justeras av ledamot från berörd organisation. Efter att protokollet justeras publiceras det på kommunens hemsida.

Kommunala pensionärsrådets representanter ska till respektive organisation informera om vad som avhandlas vid rådens sammanträden.

Ersättning

Till de pensionärsföreningarna som regelbundet deltar på Kommunala pensionärsrådets möten utbetalar Tanums kommun ett årligt bidrag på 4 000 kronor per förening för att möjliggöra deltagande på rådets möten.

Fastställande av reglemente

Kommunala pensionärsrådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede