Reglemente för kommunala handikapprådet i Tanums kommun (KHR)

Antaget av kommunfullmäktige 081215, § 130

Allmänt

Kommunen ska arbeta för goda utbildnings-, arbets-, tillgänglighets- och levnadsvillkor för de funktionshindrade i kommunen. Vid behov sker samråd med andra samhällsorgan och organisationer.

Kommunens handikappråd är ett rådgivande organ. Inom handikapprådet sker ömsesidig information och samråd mellan företrädare för handikapporganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan i frågor som berör funktionshindrade inom kommunen. Det är angeläget att handikapprådet ges möjlighet att framföra sina synpunkter så att dessa kan beaktas.

Uppgifter

  • Kommunala handikapprådet ska bevaka att vad som sägs i lagar och bestämmelser om funktionshindrade följs, bland annat lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), SoL samt handikapplanen för Tanums kommun.
  • Kommunala handikapprådet ska följa verksamhet och åtgärder som har betydelse för de funktionshindrade.
  • Kommunala handikapprådet ska beredas möjlighet att yttra sig och lämna förslag i frågor som har betydelse för de funktionshindrade.
  • Kommunala handikapprådet ska arbeta för att funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna integreras i olika verksamheter såsom utbildning, arbete och vardagsliv.
  • Kommunala handikapprådet ska arbeta för att funktionshindrade får den information de behöver från samhället.
  • Kommunala handikapprådet ska ges möjlighet till insyn och delaktighet vid kartläggning och utredning om de funktionshindrades behov.
  • Kommunala handikapprådet får framföra förslag och synpunkter i frågor som berör de funktionshindrade till kommunala styrelser och nämnder.
  • Kommunala handikapprådet ska årligen i samråd med budgetplanering och bokslut ges orientering om planerade respektive genomförda åtgärder som berör funktionshindrade. Ansvaret för detta åvilar omsorgsnämnden.

Organisation och sammansättning

Kommunala handikapprådet är en arbetsgrupp organisatoriskt knuten till omsorgsnämnden.

Kommunen representeras politiskt i handikapprådet av en ledamot och en ersättare från omsorgsnämnden, tekniska nämnden respektive kommunstyrelsen.
Ordförande och vice ordförande utses av omsorgsnämnden.

Handikapporganisationerna representeras i handikapprådet av en ledamot och en ersättare från varje handikappförening inom Tanums kommun. Dessutom ingår en ledamot och en ersättare från HSO i Tanum. Omsorgsnämnden kan besluta om att ytterligare organisation skall representeras.

Från omsorgsförvaltningen ingår i handikapprådet ansvarig tjänsteman och sekreterare.

Kommunens politiska representanter utses för varje mandatperiod. Handikapporganisationerna anmäler sina representanter till omsorgsförvaltningen årligen, före utgången av mars månad.

Kommunala handikapprådet utser inom sig ett tillgänglighetsutskott bestående av en ledamot och en ersättare från följande funktionshindersområden: rörelsehindrade, synskadade, hörselskadade samt annat funktionshinder. Från omsorgsförvaltningen ingår syn- och hörselinstruktör och vid behov arbetsterapeut. Därutöver kan vid behov representanter från andra organ och organisationer, till exempel pensionärsorganisationer kallas.
Vid större och långvariga projekt tillkommer handikapprådets ordförande, eller vice ordförande, representanter från projektansvarig förvaltning samt representant från entreprenör/er.

Tillgänglighetsutskottet lämnar råd till nämnder och förvaltningar i ärenden som berör tillgänglighet för funktionshindrade samt följer vid större projekt dess utveckling från planering till slutförande.

Kommunala handikapprådet har en beredningsgrupp bestående av två representanter från HSO, ansvarig tjänsteman, ordförande och vice ordförande. Kommunala handikapprådet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper för att bereda ärenden och utarbeta förslag till ställningstaganden som därefter föreläggs handikapprådet. Arbetsgrupp kan delegeras att avge yttranden till berörda organ inom kommunen. Dessa yttranden redovisas i efterhand för handikapprådet.
 
HSO Tanum insänder till omsorgskontoret förslag på ärenden som bör behandlas vid rådets kommande sammanträde. Förslagen skall vara omsorgskontoret tillhanda senast tre veckor före sammanträdet.

Arbetsformer och antal sammanträden

Till kommunala handikapprådet skall vid behov kunna inbjudas representanter från kommunala nämnder och förvaltningar för att föredra ärenden eller lämna information. Sådan inbjudan ska även kunna göras till andra samhällsorgan och organisationer. Omsorgskontoret ombesörjer utskick av kallelser, handlingar och protokoll. Skriftlig kallelse till sammanträde skall vara berörda tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Vid ärenden som kräver förberedelsetid bör handlingar  utsändas tidigare än en vecka.
 
Inom kommunala handikapprådet skall handikapporganisationerna beredas möjlighet att ta upp ärenden som berör funktionshindrade till diskussion och i samband därmed framföra synpunkter och förslag. Då ärenden av samma slag tas upp av kommunen bör dessa presenteras i så tidigt skede att handikapp-organisationernas synpunkter hinner inhämtas före beslut.

Rådets sammanträden ska protokollföras samt justeras av ledamot från handikapporganisationerna. Protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokoll ska sändas till handikapporganisationerna, kommunstyrelsens och omsorgsnämndernas representanter samt till berörda kommunala tjänstemän. Därutöver sänds protokoll till kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, övriga berörda nämnder samt dem som i övrigt är berörda.
 
Det förutsätts att handikapporganisationernas representanter i rådet framför till styrelsen i respektive handikapporganisation vad som avhandlas vid rådets sammanträden.
 
Kommunala handikapprådet sammanträder 4-5 gånger per kalenderår.

Ersättning

Ersättning utgår med timarvode, det vill säga timma ersätts med timma. Storlek på timpenning fastställs i kommunens arvodesregler.

Fastställan av reglemente

Reglemente fastställs av kommunfullmäktige.

Utbildning och information

Ledamöter och ersättare i KHR bör på handikapprådets möten ges kontinuerlig utbildning och information omfattande bland annat kommunala organisations- och utvecklingsfrågor samt nya lagar och bestämmelser som berör funktionshindrade.