Reglemente för kommunala funktionshinderrådet i Tanums kommun (KFR)

Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-26 § 140. Fullmäktige beslutade att deltagare i Kommunala funktionshinderrådet får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Allmänt

Kommunen ska arbeta för goda villkor för personer med funktionsnedsättning i kommunen när det gäller utbildning, arbete, tillgänglighet och levnadsvillkor. Vid behov sker samråd med andra samhällsorgan och organisationer.

Det kommunala funktionshinderrådet är ett rådgivande organ. Målgruppen för rådet är kommuninvånare som har någon form av funktionsnedsättning. Inom rådet sker ömsesidig information och samråd mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan i frågor som berör målgruppen.

Kommunala funktionshinderrådet ska ges möjlighet att få yttra sig, framföra synpunkter och förslag till styrelser och nämnder så att de tas hänsyn till och beaktas utifrån olika funktionsvariationer inom målgruppen.

De ärenden som avhandlas av rådet och som gäller målgruppen ska vara av allmängiltig karaktär.

Uppgifter och samverkan

Till kommunala funktionshinderrådets uppgifter hör att bevaka att vad som sägs i lagar och bestämmelser för målgruppen följs och att följa verksamheter och åtgärder som har betydelse samt arbeta för att målgruppen får erforderlig och relevant information. Rådet ska arbeta för att funktionsvarierade barn, ungdomar och vuxna integreras och inkluderas i olika verksamheter, såsom utbildning, arbete och vardagsliv.

Rådet ska årligen i samband med budgetplanering och bokslut ges en orientering om planerade respektive genomförda åtgärder som berör målgruppen. Ansvaret för detta åvilar omsorgsnämnden.

Organisation och sammansättning

Kommunala funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden.

Kommunen representeras i rådet av en ledamot och en ersättare från omsorgsnämnden samt tekniska nämnden. Från omsorgsförvaltningen ingår ansvarig tjänsteman och sekreterare. Ordförande och vice ordförande i rådet utses av omsorgsnämnden.

Funktionshinderorganisationerna representeras i rådet av en ledamot och en ersättare från varje funktionshinderförening verksam inom Tanums kommun. I rådet ingår även en ledamot och en ersättare från HSO Tanum som representanter för Funktionsrätt Sverige.

Omsorgsnämnden kan besluta om att ytterligare organisation ska representeras.

Kommunens politiska representanter utses för varje mandatperiod. Aktuella funktionshinderföreningar anmäler sina representanter i Kommunala funktionshinderrådet till omsorgsförvaltningen årligen före utgången av mars månad.

Kommunala funktionshinderrådet har möjlighet att vid behov utse arbetsgrupper för olika ändamål. Arbetsgruppernas arbete ska regelbundet redovisas till rådet. När behovet av arbetsgruppen inte längre kvarstår ska den upplösas genom ett aktivt beslut av rådet.

HSO Tanum insänder till omsorgskontoret aktuella förslag på ärenden som bör behandlas på rådets kommande sammanträde. Förslagen ska vara omsorgskontoret tillhanda senast tre veckor innan sammanträdet.

Arbetsformer och antal sammanträden

Kommunala funktionshinderrådet har gemensamma sammanträden tillsammans med Kommunala pensionärsrådet. På sammanträdena ska tid avsättas för frågor som berör funktionshinderrådets frågor specifikt.

Antal sammanträden ska var minst fyra per kalenderår förutom den årliga budgetinformationen.
Rådets ledamöter ska på lämpligt sätt ges kontinuerlig utbildning och information gällande bl.a. kommunala organisations- och utvecklingsfrågor samt om nya lagar och bestämmelser som berör målgruppen.

Till sammanträdena ska vid behov kunna inbjudas representanter från kommunala nämnder och förvaltningar för att föredra ärenden eller lämna information. Sådan inbjudan ska även kunna göras till andra samhällsorgan och organisationer.

Omsorgskontoret ombesörjer utskick av kallelser och handlingar. Skriftlig kallelse till sammanträde ska vara berörda tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Vid handlingar som kräver förberedelsetid ska handlingar utsändas tidigare än en vecka.

Kommunala funktionshinderrådet har på sammanträdena möjlighet att ta upp adekvata ärenden till diskussion och i samband därmed framföra synpunkter och förslag. Då ärenden av samma slag tas upp av kommunen bör dessa presenteras i ett så tidigt skede att berörd organisations synpunkter hinner inhämtas före beslut.

Rådets sammanträdanden ska protokollföras samt justeras av ledamot från berörd organisation.

Efter att protokollet justeras publiceras det på kommunens hemsida.

Kommunala funktionshinderrådets representanter ska till respektive organisation informera om vad som avhandlas vid rådens sammanträden.

Ersättning

Till de funktionshinderföreningar som regelbundet deltar på Kommunala funktionshinderrådets möten utbetalar Tanums kommun ett årligt bidrag på 4 000 kronor per förening, samt lika mycket till HSO Tanum för att möjliggöra deltagande på rådets möten.

Fastställande av reglemente

Kommunala funktionshinderrådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede