Kommunfullmäktiges roll och arbetsformer

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tanums kommun. Uppgifter och organisation är till vissa delar bestämd av lagar, stiftade av Sveriges riksdag, men stor frihet har lämnats till fullmäktige själv att utforma sitt arbete.

I fullmäktige finns 41 ledamöter och 26 ersättare. Kommunfullmäktiges sammansättning bestäms av medborgarna i Tanum genom allmänna val. Fullmäktige leds av ett presidium som består av en ordförande och två vice ordföranden.

När det första fullmäktigesammanträdet hålls efter kommunvalet skall en valberedning väljas. Den består av 11 ledamöter och 6 ersättare. Dess uppgift är att lägga fram förslag till fullmäktige i olika valärenden. Det kan vara val till nämnder, revisorer och så vidare.

Offentliga sammanträden

När fullmäktige samlas är mötena offentliga. Vem som helst har rätt att närvara och ta del av fullmäktiges arbete. Denna offentlighet gäller inte för möten hos kommunstyrelsen, nämnderna och beredningar.

Allmänhetens frågestund

I anslutning till ordinarie fullmäktigesammanträde har allmänheten har möjlighet att ställa frågor. Ordföranden beslutar, i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande, när dessa frågestunder ska förekomma samt vilket ämnesområde som skall behandlas. Frågorna ska helst vara skriftliga. Skriftliga frågor som ställs före kommunfullmäktiges sammanträde ska vara egenhändigt undertecknade av frågeställaren och lämnas in till kommunkansliet. Vid sammanträdet kan även muntliga frågor ställas. Uppgift om när allmän frågestund förekommer framgår vid annonsering av kungörelsen i ortspressen.

Tid och plats för sammanträden

Fullmäktige håller sammanträde cirka tio gånger per år. Dag och tidpunkt för möten fastställs vid decembersammanträdet. Beslut om extra sammanträden bestäms av ordförande som också kan ställa in möten.

Ärenden under sammanträden

Presidiet bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende - genom en kungörelse - om inte annat sägs i övrig lagstiftning.

Kommunstyrelsens och övriga nämnders yttrande eller förslag till beslut i ärenden som ska behandlas i fullmäktige ska vara tillgängligt för varje ledamot och ersättare innan mötet. Under själva mötet ska allmänheten i sammanträdeslokalen ha tillgång till yttrandena och förslagen.

Protokoll

Fullmäktiges sammanträden ska i sin helhet protokollföras. När protokollet blivit justerat av fullmäktiges ordförande och två ledamöter, blir det en offentlig handling som alla kan ta del av.

Omröstning

När alla, som har behörighet att yttra sig i ett ärende, gjort det, förklarar ordförande överläggningen avslutad. Därefter ska fullmäktige fatta beslut i ärendet. Det sker antingen genom en öppen eller sluten omröstning.

Motioner

En motion är att inlämna ett förslag i ett ärende till kommunfullmäktige. Den ska vara skriftlig och undertecknad av minst en ledamot eller en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde.

Frågor och interpellationer

Frågor och interpellationer ska vara skriftliga och undertecknade av en ledamot eller en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde. Frågor kan besvaras muntligt, men en interpellation måste vara skriftlig.

Kommunala folkomröstningar

Fråga om kommunal folkomröstning kan väckas i kommunfullmäktige. Der som gäller är att om fem procent av de röstberättigade begär det hos kommunfullmäktige, måste kommunfullmäktige ta upp frågan om en eventuell folkomröstning och behandla den. Däremot är kommunfullmäktige inte tvingat att bifalla framställningen om en folkomröstning.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tanums kommun. Uppgifter och organisation är till vissa delar bestämd av lagar stiftade av Sveriges riksdag, men stor frihet har lämnats till fullmäktige att själv utforma sitt arbete.

I fullmäktige finns 41 ledamöter och 26 ersättare vars sammansättning är resultatet av allmänna val. Fullmäktige leds av ett presidium som består av ordförande Karl-Erik Hansson (C), 1:e vice ordförande Ramona Gullholm (S) och 2:e vice ordförande Claes G Hansson (M)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede