Reglemente för tekniska nämnden i Tanums kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, § 72

Tekniska nämndens verksamhetsområde

Verksamhet

1 §

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens tekniska verksamhet, vilket omfattar;

 • tillhandahålla dricksvatten och omhänderta dag- och spillvatten i ett större sammanhang enligt lagen om allmänna vattentjänster
 • kommunal energiplanering
 • fullgöra det kommunala renhållningsansvaret
 • anläggande och skötsel av kommunala badplatser och allmänna platser
 • förvaltning av kommunen skogar
 • kommunens städverksamhet
 • gator, vägar och parkering samt lag och förordning gällande flytt av fordon
 • trafiksäkerhet
 • fullgöra de trafikuppgifter som avses 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
 • förvalta kommunens bebyggda fastigheter förutom de som kommunen upplåtit genom särskilt förvaltningsavtal
 • initiativ som verksamheten kräver inom tekniska nämndens verksamhetsområde
 • ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och offentliga byggnader
 • genomförandet av fastställda detaljplaner och beslutade exploateringsprojekt
 • tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter i enlighet med av kommunstyrelsen fastställda tillämpningsföreskrifter för internhyror
 • förvalta och hyra ut kommunala bostäder
 • nämnden har dessutom registeransvar för personregister som nämnden för i sin verksamhet. Nämnden ska utse personuppgiftsombud

Delegering från kommunfullmäktige

2 §

Tekniska nämnden beslutar om

 • uthyrning av lokaler och bostäder som tillhör kommunen förutom lokaler som upplåtits till annan nämnd, kommunstyrelsen eller kommunalt bolag och med beaktande av handlingsfrihet för kommunal exploatering
 • föra kommunens talan vid domstol inom nämndens verksamhetsområde
 • tillfällig upplåtelse av allmän plats
 • kartor, GIS och mätverksamhet
 • utökning eller minskning av verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige.

Tekniska nämndens arbetsformer

Nämndens sammansättning

3 §
Tekniska nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Övrigt

4 §
I övrigt gäller för tekniska nämnden av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementsbestämmelser för Tanums kommun.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tekniska förvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede