Reglemente för tekniska nämnden i Tanums kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, § 72. Reviderad KF 190121, § 7. Reviderad i kommunfullmäktige 29 november 2019, § 122. Reviderat i kommunfullmäktige 28 november 2022, § 158.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen, i övriga tillämpliga speciallagar och i reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Tanums kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Tekniska nämndens uppgifter

Allmänt om tekniska nämndens uppgifter

1 §
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens tekniska verksamhet, vilket omfattar;

 • tillhandahålla dricksvatten och omhänderta dag- och spillvatten i ett större sammanhang enligt lagen om allmänna vattentjänster
 • kommunal energiplanering
 • fullgöra det kommunala renhållningsansvaret
 • anläggande och skötsel av kommunala badplatser och allmänna platser
 • förvaltning av kommunens skogar
 • kommunens städverksamhet
 • gator, vägar och parkering samt lag och förordning gällande flytt av fordon
 • trafiksäkerhet
 • fullgöra de trafikuppgifter som avses 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
 • förvalta kommunens bebyggda fastigheter förutom de som kommunen upplåtit genom särskilt förvaltningsavtal
 • initiativ som verksamheten kräver inom tekniska nämndens verksamhetsområde
 • ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och offentliga byggnader
 • genomförandet av fastställda detaljplaner och beslutade exploateringsprojekt
 • tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter i enlighet med av kommunstyrelsen fastställda tillämpningsföreskrifter för internhyror
 • förvalta och hyra ut kommunala bostäder

Delegering från kommunfullmäktige

2 §
Tekniska nämnden beslutar i följande grupper av ärenden:

 • uthyrning av lokaler och bostäder som tillhör kommunen förutom lokaler som upplåtits till annan nämnd, kommunstyrelsen eller kommunalt bolag och med beaktande av handlingsfrihet för kommunal exploatering
 • föra kommunens talan vid domstol inom nämndens verksamhetsområde
 • tillfällig upplåtelse av allmän plats
 • utökning eller minskning av verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige.

Arbetsformer

Sammansättning

3 §
Tekniska nämnden består av nio ledamöter och sju ersättare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tekniska förvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede