Reglemente för omsorgsnämnden

Komplettering antagen av kommunfullmäktige den 21 april 2008, § 46.
Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 § 131.
Komplettering antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1998, § 125.
Antaget av kommunfullmäktige 1995-03-06, § 22.  

Omsorgsnämndens verksamhetsområde

Verksamhet

1 §
Omsorgsnämnden är den nämnd som enligt 4 § Socialtjänstlagen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten med undantag av den verksamhet som regleras i 13-18 §§ i Socialtjänstlagen (förskole- och fritidsverksamhet).

När det i lag eller författning hänvisas till den nämnd som avses i 4 § Socialtjänstlagen, fullgör omsorgsnämnden de kommunala uppgifter som däri anges.

Omsorgsnämnden är den nämnd som ansvarar för kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med undantag för korttidstillsyn av skolungdom utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen.

Vidare är omsorgsnämnden den nämnd som ansvarar för verksamhet avseende de psykiskt stördas villkor i enlighet med proposition 1993/9:218 samt socialutskottets betänkande 1993/94:SOU28.

Omsorgsnämnden ska dessutom fullgöra kommunens uppgifter avseende

 • socialtjänsten, dock med undantag för förskole- och fritidsverksamhet
 • den kommunala hälso- och sjukvården
 • stöd och service till funktionshindrade och därmed sammanhängande uppgifter, dock med ovan angivet undantag
 • familjerådgivning som åvilar kommunen
 • särskild kollektivtrafik (färdtjänst)
 • den kommunala färdtjänsten
 • skuldsanering enligt Lagen om skuldsanering
 • bostadsanpassningsbidrag
 • handläggning av tillståndsärenden samt tillsyn enligt alkohollagen
 • tillsyn och handläggning av försäljning av tobak enligt tobakslagen
 • tillsynsansvar enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Dessutom har nämnden registeransvar för personregister som nämnden för i sin verksamhet. Nämnden skallutse personuppgiftsombud.  

Omsorgsnämndens arbetsformer

Nämndens sammansättning

2 §
Omsorgsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Övrigt

3 §
I övrigt gäller för omsorgsnämnden av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementsbestämmelser för Tanums kommun.

Kommentar: Från september 2011 har omsorgsnämnden övertagit ansvaret för flyktingmottagning och ansvarar även för kommunens mottagande av ensamkommande barn.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede