Reglemente för omsorgsnämnden

Revidering antagen av kommunfullmäktige 2024-02-12, § 13.
Revidering antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, § 161.
Revidering antagen av kommunfullmäktige 2019-01-21, § 4.
Komplettering antagen av kommunfullmäktige den 21 april 2008, § 46.
Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 § 131.
Komplettering antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1998, § 125.
Antaget av kommunfullmäktige 1995-03-06, § 22.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen, i övriga tillämpliga speciallagar och i reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Tanums kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Omsorgsnämndens uppgifter

Allmänt om omsorgsnämndens uppgifter

1 §
Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd, utom förskole- och fritidshemsverksamhet.

Omsorgsnämnden ansvarar även för kommunens verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med undantag för korttidstillsyn av skolungdom utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen för barn över 12 år.

Omsorgsnämnden svarar dessutom för:

  • Kommunal hälso- och sjukvård enligt gällande lagstiftning och avtal.
  • Kommunens gemensamma måltidsorganisation.
  • Familjerätt enligt gällande lagstiftning.
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt gällande lagstiftning.
  • Bostadsanpassningsbidrag enligt gällande lagstiftning.
  • Integrations och flyktingverksamhet enligt lag om mottagande av asylsökande med flera.

Arbetsformer

Sammansättning

2 §
Omsorgsnämnden består av elva ledamöter och nio ersättare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede