Reglemente för omsorgsnämnden

Revidering antaget av kommunfullmäktige 2019-01-21, § 4.
Komplettering antagen av kommunfullmäktige den 21 april 2008, § 46.
Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 § 131.
Komplettering antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1998, § 125.
Antaget av kommunfullmäktige 1995-03-06, § 22.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen, i övriga tillämpliga speciallagar och i reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Tanums kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Omsorgsnämndens uppgifter

Allmänt om omsorgsnämndens uppgifter

1 §
Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd, utom förskole- och fritidshemsverksamhet.

Omsorgsnämnden ansvarar även för kommunens verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med undantag för korttidstillsyn av skolungdom utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen för ungdomar under 13 år.

Omsorgsnämnden svarar dessutom för:

  • Kommunal hälso- och sjukvården (HSL)
  • Kommunens gemensamma kostenhet
  • Skuldsanering enligt skuldsaneringslag
  • Familjerådgivning som åvilar kommunen
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lag (särskild kollektivtrafik)
  • Bostadsanpassningsbidrag (BAB) enligt gällande lagstiftning
  • Integrations och flyktingverksamhet enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl.
  • LOV

Arbetsformer

Sammansättning

2 §
Omsorgsnämnden består av elva ledamöter och nio ersättare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede