Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 25 mars 2024, § 39.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen, i övriga tillämpliga speciallagar och i reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Tanums kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Miljö- och byggnadsnämndens uppgifter

Allmänt om miljö- och byggnadsnämndens uppgifter

1 §

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och plan- och byggnadsväsendet.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i enlighet med plan- och bygglagen fullgöra kommunens uppgifter avseende

 • handläggning och prövning av förhandsbesked, lovärenden, anmälningsärenden samt tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.
 • att verka för en god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
 • fysisk planering förutom översiktlig planering av användningen av mark och vatten.

Miljö- och byggnadsnämnden svarar också för den tillsyn och prövning som kommunen genom lag har ansvar för

 • miljöbalken och förordningar till miljöbalken,
 • livsmedelslagstiftningen,
 • smittskyddslagstiftningen,
 • strålskyddslagstiftningen,
 • lag om handel med receptfria läkemedel,
 • lagen om tobak och liknande produkter,
 • lag om tobaksfria nikotinprodukter,
 • Jordbruksverkets lag om animaliska biprodukter,
 • Prövning av folköl enligt alkohollagen,
 • lag om sprängämnesprekursorer jämte förordning i kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen,
 • lag och förordning om gaturenhållning och skyltning,
 • lag och förordning om åtgärder mot förorening från fartyg.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för planering, utförande och uppföljning av kalkningsverksamhet för att motverka försurning.

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för att handlägga dispenser samt pröva frågor om bortforsling av avfall enligt vad som förutom lag följer av kommunens avfallsföreskrifter.

Miljö- och byggnadsnämnden ska också

 • yttra sig över remisser från länsstyrelsen och andra myndigheter som berör nämndens verksamhetsområde.
 • följa den allmänna utvecklingen och ta de initiativ som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i fråga om planläggning, byggande och fastighetsbildning.
 • lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör nämndens verksamhet.
 • samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhet.
 • Ansvara för kommunens kart-, GIS- och mätverksamhet.

Delegering från fullmäktige

2 §
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:

 • Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap 27§ och 5 kap 38§.
 • Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 5 kap 39§.

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.

Miljö- och byggnadsnämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägares bestridande.

Miljö- och byggnadsnämndens befogenheter omfattar inte rätt att anta detaljplaner för större områden, planer som reglerar många motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer eller som är av principiellt intresse, ej heller planer som medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen, om inte åtagandet redan beslutats i annat sammanhang. Vad nu sagts gäller även ändring eller upphävande av plan.

Miljö- och byggnadsnämnden äger rätt:

 • att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt (FBL 5:3, tredje stycket),
 • att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser. Samt i de övriga fall som berör ett befintligt eller ett blivande område med skydd enligt 7 kap miljöbalken, med vägrätt eller vägplan eller med järnvägsplan (FBL 14:1a),
 • att påkalla förrättning enligt anläggningslagen (AL 18§),
 • att yttra sig i fastighetsbildningsärenden.

Arbetsformer

Sammansättning

3 §
Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och nio ersättare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljö- och byggnads-
förvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede