Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 14 december 1998, § 124.
Gällande reglemente för miljö- och räddningsnämnden (antaget av kommunfullmäktige den 19 december 1994, § 180) och byggnadsnämnden (antaget av kommunfullmäktige den 16 december 1991, § 172) upphör att gälla.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde

Verksamhet

1 §
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggnadsväsendet.

Nämnden ska särskilt

 • uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen och ta de initiativ som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i fråga om planläggning, byggande och fastighetsbildning,
 • samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhet,
 • lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden skall i enlighet med plan- och bygglagen fullgöra kommunens uppgifter avseende

 • handläggning och prövning av lovärenden samt tillsyn och besiktning av byggnadsarbeten,
 • fysisk planering förutom översiktlig planering av användningen av mark och vatten.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i enlighet med vad som framgår av bland annat

 • miljöbalken och förordningar till miljöbalken
 • livsmedelslagstiftningen
 • smittskyddslagstiftningen
 • djurskyddslagstiftningen
 • strålskyddslagstiftningen

utöva den tillsyn samt företa den prövning som genom lag åvilar kommunen.

Vad avser naturvårdsfrågor är miljö- och byggnadsnämnden den kommunala nämnd som ansvarar för planering, utförande och uppföljning av kalkningsverksamhet för att motverka försurning samt sådan allmän naturvård som naturvårdsplanering, naturvärdering eller frågor som rör växt- och djurarters fortlevnad.

Nämnden svarar också för att meddela föreskrifter och dispenser samt pröva frågor om bortforsling av avfall enligt vad som förutom lag följer av kommunens renhållningsordning.

Dessutom har nämnden registeransvar för personregister som nämnden för i sin verksamhet. Nämnden äger rätt att utse personuppgiftsombud.

Delegering från kommunfullmäktige

Delegation enligt plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen.

2 §
Miljö- och byggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden.

 • Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan (plan- och bygglagen 5:29 och 5:32)
 • Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser (plan- och bygglagen 5:29 och 5:33)

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.

Miljö- och byggnadsnämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägares bestridande.

Miljö- och byggnadsnämndens befogenheter omfattar inte rätt att anta detaljplaner för större områden, planer som reglerar många motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer eller som är av principiellt intresse, ej heller planer som medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen, om inte åtagandet redan beslutats i annat sammanhang. Vad nu sagts gäller även ändring eller upphävande av plan.

Miljö- och byggnadsnämnden äger rätt:

 • att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt (FBL 5:3, tredje stycket),
 • att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser (FBL 14:1, andra stycket).

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer

Nämndens sammansättning

3 §
Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Övrigt

4 §
I övrigt gäller för miljö- och byggnadsnämnden av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementsbestämmelser för Tanums kommun.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljö- och byggnads-
förvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede