Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tre avdelningar. Bygglovsavdelningen hanterar bygglov och planavdelningen står för den fysiska planeringen. Miljöavdelningen utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet och samordnar Agenda 21-arbetet i kommunen.

Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

För miljö- och byggnadsnämnden gäller av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementsbestämmelser för Tanums kommun.

Mer om verksamheten finns att läsa i miljö- och byggnadsnämndens reglemente.

Nämnden skall särskilt uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen och ta de initiativ som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i fråga om planläggning, byggande och fastighetsbildning, samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhet, lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden skall i enlighet med plan- och bygglagen fullgöra kommunens uppgifter avseende handläggning och prövning av lovärenden samt tillsyn och besiktning av byggnadsarbeten samt vad gäller fysisk planering förutom översiktlig planering av användningen av mark och vatten.

Miljö- och byggnadsnämnden skall i enlighet med miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och smittskyddslagen fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn och rådgivning.

Nämndens sammansättning

Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Dessa väljs av kommunfullmäktige för en fyraårsperiod. Av styrelsens ledamöter väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande att leda nämndens arbete.

Mål för nämndens verksamheter

Fysisk planering

Kommunen skall ha en god planberedskap för en lämplig utveckling. Den fysiska planeringen skall resultera i en god samhälls- och landsbygdsmiljö.

Bygglov

Genom myndighetsutövning och rådgivning skall kommunen verka för en god byggnadskultur och ett ekologiskt hållbart byggande. Verksamheten skall bedrivas med en hög servicenivå.

Miljöverksamhet

Genom myndighetsutövning, rådgivning och information skall kommunen verka för en god miljö och säkra livsmedel.

Tid och plats för sammanträde

Nämnden bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det, eller om ordföranden anser de nödvändigt.

Kallelser

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll

Nämndens protokoll skall justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljö- och byggnads-
förvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede