Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tanums kommun

Antaget av kommunfullmäktigeden 18 december 2006 § 131 Gällande reglemente antaget av kommunfullmäktigeden 2 maj 2005, § 52 upphör härigenom att gälla.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Verksamhet

1 §
När det i lag eller författning hänvisas till den styrelse som avses i 2 kap 1 § skollagen fullgör barn- och utbildningsnämnden de kommunala uppgifter som däri anges. Nämndens verksamhetsområde omfattar dessutom delar inom socialtjänstlagen samt bibliotekslagen.
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar:

 • förskole- och fritidshemsverksamhet
 • grundskolan
 • särskolan
 • gymnasieskolan
 • kommunal vuxenutbildning
 • svenskundervisning för invandrare
 • uppdragsutbildning för vuxna
 • musikskolan
 • fritidsgårdar
 • simskolan
 • bibliotek
 • kultur
 • drift- och investeringsbidrag samt lönebidrag till föreningar
 • konst och konstnärlig utsmyckning samt konstinköp
 • tillståndsgivning för lotteriverksamhet
 • arbetsmarknadsåtgärder

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) ansvarar barn- och utbildningsnämnden för LSS 9 § p 2 i de fall assistansen gäller inom barnomsorg eller skola.
Dessutom har barn- och utbildningsnämnden registeransvar för personregister som nämnden för i sin verksamhet. Nämnden skall utse personuppgiftsombud.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer

Nämndens sammansättning

2 §
Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Övrigt

3 §
I övrigt gäller för barn- och utbildningsnämnden av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementsbestämmelser för Tanums kommun.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede