Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tanums kommun

Antaget av kommunfullmäktige 190121, § 6

Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006, § 131 upphör härigenom att gälla.
Reglemente antaget av kommunfullmäktige den 2 maj 2005, § 52 upphör härigenom att gälla.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen, i övriga tillämpliga speciallagar och i reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Tanums kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter

Allmänt om barn- och utbildningsnämndens uppgifter

1 §
”Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag, skolförordningar samt annan relevant författning åvilar kommunen.”

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem
 • övriga pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet samt arbetsmarknadsenhet utifrån relevanta lagar och författningar.

 • uppdragsutbildning för vuxna
 • musikskola
 • fritidsgård
 • simskola
 • bibliotek
 • kultur
 • drift- och investeringsbidrag samt lönebidrag till föreningar
 • konst och konstnärlig utsmyckning samt konstinköp
 • tillståndsgivning för lotteriverksamhet
 • arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsformer

Sammansättning

2 §
Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede