Nämnder

För alla nämnder i Tanums kommun finns dels regler som talar om vilket ansvarsområde varje nämnd har samt dels regler som är gemensamma för alla.

Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer i sin verksamhet som fullmäktige fastslagit. Och det ska ske inom de ekonomiska ramar som fullmäktige angivit. Nämnderna är också skyldiga att se till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

De ansvariga gentemot fullmäktige ska därför regelbundet rapportera om sin verksamhet till fullmäktige.

Sammansättning

Ledamöterna och ersättarna i nämnderna väljs av fullmäktige för en 4-års period med start från och med 1 januari efter det år som allmänna val ägt rum. Det är fullmäktige som också väljer ordförande och vice ordförande till nämnderna, vilka ska leda arbetet.

Till sin hjälp med arbetet kan nämnderna välja ett eller flera utskott.

Nämnder i Tanums kommun

I Tanums kommun finns fyra nämnder och fyra förvaltningar

Utöver dessa finns även en valnämnd.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede