Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen är till för att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge service och ansvara för myndighetsutövning och har ett särskilt ansvar för svaga grupper. Barns bästa ska alltid beaktas. Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ansvarsområdena omfattar individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning, funktionshinderverksamhet, äldreomsorg, hemsjukvård och rehabilitering samt kostverksamhet.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar i huvudsak med utrednings- och biståndsinsatser riktade till barn, ungdomar och föräldrar samt till personer med missbruksproblem. Individ- och familjeomsorgen handlägger även ekonomiskt bistånd samt familjerättsärenden.

Flyktingverksamhet

Omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens flyktingmottagning och kommunens mottagande av ensamkommande barn i åldrarna 14-17 år.

Funktionshinderverksamhet

Verksamheten för funktionshinder är till för personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar med behov av omsorgsinsatser och meningsfull sysselsättning tillhörande personkretsen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt för personer med rätt till boendestöd och daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Funktionshinderverksamhetens verkställighet ansvarar även för den förvaltningsgemensamma bemanningsenheten som servar de olika omsorgsverksamheterna inom förvaltningen med rekrytering av korttidsvikarier.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är till för äldre personer och personer med funktionsnedsättning som bor och vistas i kommunen. Behovsanpassade insatser ges i form av omsorg, vård och service.

Äldreomsorgen tillhandahåller särskilda boendeplatser på sex olika platser i kommunen.

Inom verksamheten ges också hemtjänstinsatser, serviceinsatser, matdistribution och trygghetslarm. Dessutom finns korttidsplatser och dagverksamhet med inriktning för somatik och för personer med demenssjukdom.

Hälso- och sjukvård ges i form av sjuksköterske- sjukgymnast- samt arbetsterapeutinsatser. Anhörigstöd ges i olika former.

Måltidsverksamhet

Måltidsverksamheten levererar måltider till förskola, skola, äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

Måltidsverksamheten består av 22 kök varav 9 är tillagningskök och 13 kök är mottagningskök.

Chef för omsorgsförvaltningen
Tone Brage
Telefon 0525-181 55
E-post tone.brage@tanum.se

Omsorgsförvaltningen
Telefon kundcenter 0525-180 00
E-post on.diarium@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede