Fickkalender - kort fakta om Tanum

Fickkalendern innehåller en sammanställning av vissa nyckeltal, statistik och kort information om Tanums kommun.

Vision och utvecklingsområden

Vision

Tanum är en kommun som präglas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Det är vi stolta över och måna om att bevara. Och med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun:

”I Tanums kommun har vi en vision om det goda livet. Genom att erbjuda god service och livskvalitet i allt vi gör, blir vi mer attraktiva – för både invånare och näringsliv. Idag och i framtiden.”

Prioriterade verksamhetsmål

De prioriterade målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för kommunen som helhet. Målen finns inom områdena boende, näringsliv, infrastruktur, fysisk planering, service, utbildning, äldreomsorg, kultur och fritid, teknisk service, personal och miljö.

Befolkning

Areal med insjöar och hav: 2 329 km²

Areal med insjöar: 961 km²

Landareal: 923 km²

Åldersfördelning (procent) och invånarantal 2022-12-31

Skriv tabellbeskrivning här

Ort

0-19

20-29

30-64

65-w

Invånare

Tanumshede

26

12

41

22

2 053

Grebbestad

17

9

42

31

1 965

Fjällbacka

15

7

37

40

970

Hamburgsund

18

6

38

38

968

Rabbalshede

25

10

46

20

290

Östad

19

12

30

39

234

Övriga kommunen

20

7

43

30

6 533

Kommunen totalt

20

8

42

30

13 013

Befolkningsförändringar 2018-2022

Skriv tabellbeskrivning här

År

Invån-are

Föränd-ring

Födelse-netto

Inflytt-nings-netto

2018

12 873

110

-23

131

2019

12 841

-32

-46

9

2020

12 912

71

-53

119

2021

12 965

53

-62

103

2022

13 013

48

48

117

Hamnar

Tanums Hamnar AB ansvarar för gästhamnar, småbåts- och fiskehamnar. Telefon 0525-183 80, besöksadress Tedacthuset, Storemyrsvägen 2, 457 31 Tanumshede, www.tanumshamn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bibliotek

Huvudbiblioteket finns i Kulturhuset Futura, Tanumshede, och har öppet måndag-torsdag 10-18 samt fredag 10-17.

Biblioteksfilialer finns i Fjällbacka, Hamburgsund och Bullaren. Meröppet på Fjällbacka bibliotek dagligen klockan 10-20. Meröppet på Bullarens bibliotek måndag, onsdag, fredag klockan 17-20, lördag, söndag och helgdag klockan 10-18.

Kontakta huvudbiblioteket för vidare information 0525-182 35 eller biblioteket@tanum.se. Hemsida https://bibliotek.ranrike.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorg

Skriv tabellbeskrivning här

Äldreomsorg

Antal

Platser i särskilda boenden

163

– varav platser för personer med minnesproblematik

79

Personer med hemtjänst

244

Personer med matdistribution

138

Personer med trygghetslarm

356

Besök av hemvaktmästare

203Funktionshinder

Antal

Personer med insatsen bostad med särskild service (barn och vuxna)

38

Arbetstagare daglig verksamhet

46

Personer i korttidsboende LSS, inkl såld plats

15

Personer med personlig assistans

11Individ- och familjeomsorg

Antal

Hushåll med försörjningsstöd (exkl ekonomiskt bistånd till nyanlända)

138

Placeringsdygn barn/ungdomar

6 205

Placeringsdygn vuxna

1 330

Barn- och utbildning

Skriv tabellbeskrivning här

Barnomsorg

Platser

Förskola

514

Fritidshem

555

Föräldrakooperativ

64

Familjedaghem

20Grundskola

Elever

Förskoleklass

138

Grundskola

1 219

Friskola

17Gymnasieskola

Elever

Strömstad

72

Uddevalla

220

Tanums gymnasieskola

19

Övriga orter

83Kommunal vuxenutbildning

Elever

Grund- och gymnasieutbildning, heltid

176

Svenska för invandrare (SFI)

86

Ekonomi

Kommunalskatt, medlem i Svenska kyrkan 34,74 kr
Kommunalskatt, ej medlem i Svenska kyrkan 33,30 kr

Därav till
Kommunen 21,56 kr
Regionen 11,48 kr
Kyrkoavgift (snittvärde) 1,44 kr
Begravningsavgift (snittvärde) 0,26 kr

Finansiering av verksamheten enligt budget 2023

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 75,9 procent
Avgifter 12,0 procent
Statsbidrag och övriga intäkter 12,1 procent

Summa 100,0 procent

Pengarnas fördelning enligt budget 2023

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnd

Mnkr

Andel i procent

Omsorgsverksamhet

362,1

41,2

Skola, barnomsorg, fritid och kultur

393,5

44,8

Fastigheter, gator och annan teknisk service

37,3

4,2

Miljö, bygglov och boende

11,8

1,3

Räddningstjänst

15,4

1,8

Kommunövergripande verksamhet

58,3

6,6

Resultaträkning (mnkr)

Skriv tabellbeskrivning här

Poster

Budget 2023

Bokslut 2022

Verksamhetsresultat

-887,4

-833,4

Skatteintäkter och statsbidrag

910,0

896,0

Räntor

-13,1

-6,1

Resultat

9,5

56,5

VA-taxa (inklusive moms)

Gäller från 2023-01-01

Skriv tabellbeskrivning här

Vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

Avgift (kronor)

Helårsboende - årlig fast avgift

7 655

Avgift per kubikmeter renvatten

36,67

Fritidsboende endast årlig fast avgift

11 322Vatten och spillvatten


Helårsboende - årlig fast avgift

6 737

Avgift per kubikmeter renvatten

36,67

Fritidsboende endast årlig fast avgift

10 404Vatten


Helårsboende - årlig fast avgift

2 450

Avgift per kubikmeter renvatten

14,67

Fritidsboende endast årlig fast avgift

3 917Spillvatten


Helårsboende - årlig fast avgift

7 587

Fritidsboende endast årlig fast avgift

6 487

Anläggningsavgift för enfamiljshus bostadshus

Anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten kostar 324 800 kronor.

Renhållningstaxa (inklusive moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Sophämtning utan krav på utsortering av matavfall

Avgift (kronor)

1 gång/vecka

4 731Sophämtning med krav på utsortering av matavfall till separat insamling


Restavfall hämtas 1 gång varannan vecka

3 211Sophämtning med krav på utsortering av matavfall till egen kompost


1 gång varannan vecka

2 377Sopor ö-bor, lämnas på anvisad plats iland

1 823

Extra säck, vid ordinarie hämtning pris/styck

98Slamtömning

 

Tömningsavgift slamavskiljare, minireningsverk och sluten tank

1 445

Avgift per tömd kubikmeter

193

Slangdragning (första 10 meter avgiftsfritt), pris per påbörjad 10 meter

248

Större arbetsgivare

Företag i kommunen med fler än 50 anställda

Skriv tabellbeskrivning här

Företag/Organisation

Verksamhet

Tanums kommun

Kommunal förvaltning

NorDan AB

Fönsterfabrik

Sportshopen, Swedemount Sportswear & Fashion AB

Sport- och fritidskläder

Tetra Pak Inventing AB

Plastindustri

TanumStrand

Konferens- och fritidsanläggning

Aven Rabbalshede AB

Träindustri

Brixly AB

Byggverksamhet

Derome Byggvaror & Träteknik AB

Bygghandel och takstolsfabrik

Arbetsmarknad

Förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen 2021 (SCB)

Skriv tabellbeskrivning här

Näringsgren

Andel (procent)

Jord- och skogsbruk, fiske

7

Tillverkning och utvinning

10

Energiförsörjning, miljöverksamhet

1

Byggverksamhet

11

Handel

14

Transport och magasinering

3

hotell- och restaurangverksamhet

6

Information och kommunikation

1

Finans- och försäkringsverksamhet

1

Fastighetsverksamhet

4

Företagstjänster

5

Offentlig förvaltning och försvar

3

Utbildning

11

Vård och omsorg, sociala tjänster

15

Kulturella och personliga tjänster

4

Okänd verksamhet

2

Pendlingsutbyte 2021 (SCB)

Skriv tabellbeskrivning här

Inpendling

1 352 personer

Utpendling

1 946 personer

Nettopendling

-594 personer

Mandatfördelning - förtroendevalda

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

2023-2026

2019-2022

Moderaterna

13

12

Centern

6

8

Liberalerna

2

3

Kristdemokraterna

2

1

Socialdemokraterna

9

9

Miljöpartiet de Gröna

1

1

Vänsterpartiet

2

2

Sverigedemokraterna

6

5

Summa

41

41

Kommunfullmäktiges presidium

Skriv tabellbeskrivning här

Ordförande

Karl-Erik hansson (C)

1:e vice ordförande

Ramona Gullholm (S)

2:e vice ordförande

Claes G Hansson (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Ordförande

Liselotte Fröjd (M)

1:e vice ordförande

Roger Wallentin (C)

2:e vice ordförande

Oskar Josefsson (S)

Ledamot

Hans Schub (M)

Ledamot

Niklas Berglund (S)

Kommunfullmäktiges sammanträden 2023

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträdena är i regel förlagda till Hörsalen på Futura i Tanumshede, och hålls måndagskvällar med start klockan 18.30. Följande sammanträdesdagar är planerade 2023: 29 maj, 19 juni, 18 september, 30 oktober och 28 november.

Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs med föredragningslista i Veckovis. Sammanträdena kan följas live via kommunens hemsida.

Ordföranden och förvaltningschefer

Kommunstyrelsen
Ordförande: Liselotte Fröjd (M)
Kommundirektör: Karin Martinsson
Kanslichef: Ida Aronsson Hammar
HR-chef: Agneta Andersson
Räddningschef: Gunnar Ohlén

Tekniska nämnden
Ordförande: Alf Johansson (M)
Förvaltningschef: Sten-Anders Olsson

Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande: Hans Schub (M)
Förvaltningschef: Mariette Malm

Omsorgsnämnden
Ordförande: Birgitta Nilsson (M)
Förvaltningschef
: Tone Brage

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Roger Wallentin (C)
Förvaltningschef: Helen Larsholt

Valberedningen
Ordförande: Christian Aronsson (C)

Valnämnden
Ordförande: Ann-Marie Olofsson (C)

Kommunrevisionen
Sammankallande: Helge Ekvall (S)

Överförmyndare
Kjell Lundgren (M)

Tanums Bostäder AB
Ordförande: Magnus Bengtsson (C)
Vd: Björn Berntsson

Tanums Hamnar AB
Ordförande: Pia Källqvist (M)
Vd: Jan Larsson

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede