Frågor och svar om vaccinering i Tanums kommun

Här hittar du samlade svar på frågor om vaccination i Tanums kommun. Denna information har tidigare publicerats på hemsidan, sociala medier eller lämnats ut till journalister. Vi har samlat denna information om vaccinering på ett och samma ställe för att ge en samlad bild med full transparens.

Den kommunala vaccinationsordningen ser likadan ut som den regionala och nationella. Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit fram prioritetsordningen för vaccineringen.

Tanums kommun var snabba och en av de första kommunerna att börja vaccinera och de första vaccinationerna av omsorgstagare och vård- och omsorgspersonal startade den 7 januari. Alla personer som kommunen har ansvar att erbjuda vaccin har erbjudits vaccin och de som tackat ja, som kunnat ta emot vaccinet har fått vaccin.

Denna sida uppdateras löpande.

Hur har vaccinationsprocessen sett ut i kommunen?

All vaccinering är frivillig och vaccination ges bara till de som tackat ja till erbjudandet. Kommunen och det av regionen upphandlade bolaget Hälsobolaget har vaccinerat enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som följer:

  1. Alla vårdtagare som tackade ja på äldreboendena har blivit vaccinerade av sjuksköterskor från kommunens hemsjukvård med både dos 1 och 2.
  2. Alla äldre i hushåll med kommunal hemsjukvård samt de som bor i samma hushåll har blivit vaccinerade i sina hem av kommunens hemsjukvård med både dos 1 och 2, under förutsättning att de tackat ja.
  3. Hälsobolaget har vaccinerat personal inom kommunen som ingår i Folkhälsomyndighetens prioritering fas 1 (omsorgspersonal inom äldreomsorg).
  4. Då inga doser av vaccinet skulle gå förlorat, har vi i anslutning till personal fas 1 även fyllt på med personal från fas 2 (personal inom vård och omsorg inklusive LSS).
  5. Vid överblivna doser och för att inte behöva kassera vaccin har vi fyllt på med andra vårdnära funktioner, efter det också samhällsviktiga funktioner då personalgrupperna enligt vaccinationsprioriteringsordningen redan erbjudits vaccin.

Varför vaccinerar inte kommunen andra äldre ute i samhället?

Kommunen har inte uppdraget att vaccinera andra grupper i samhället än de som ingår i kommunal hälso- och sjukvård. All annan vaccinering ansvarar regionen för.

Vad ansvarar Västra Götalandsregionen för när det kommer till vaccin mot covid-19?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för samordning av vaccin och vaccineringar och som fördelar doser till kommunerna. Hälsobolaget är ett av regionen upphandlat vårdföretag som i nuläget har i uppdrag att vaccinera vårdpersonal i Tanums kommunen. Vaccineringen av personal har utgått från Folkhälsomyndighetens prioritetsordning när det gäller vaccinering. Regionens vårdcentraler ansvarar för vaccination av alla övriga grupper av personer, exempelvis äldre personer som enbart har hemtjänst och inte hemsjukvård.

Vilka grupper har kommunen ansvar att vaccinera?

Tanums kommun har ansvar att erbjuda vaccin till följande personer:

  • Personer som bor på kommunala boenden för äldre eller har hemsjukvårdsinsatser (fas 1) samt boenden för funktionshinder (fas 2).
  • Personer över 18 år som bor tillsammans med någon som har hemsjukvårdsinsatser (fas 1).

Samtliga personer i dessa två grupper som kommunen ansvarar för har blivit erbjudna vaccin. Alla de som tackat ja och som kunnat ta vaccinet har erhållit dos 1 och 2 av vaccinet.

Vilka har vaccinerats i Tanums kommun?

Kommunen vet inte vilka som har fått vaccin, bara vilka funktioner/grupper som har erbjudits vaccin.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av vaccination. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid-19 har erbjudits vaccin, så att de som vårdas skyddas mot att smittas av personalen.

Under vecka 10 kommer 320 omsorgstagare/anhöriga till de omsorgstagare som bor hemma att ha fått dos 2. Detta innebär att samtliga omsorgstagare är färdigvaccinerade.

595 doser beställdes till vård- och omsorgspersonalen där alla har blivit erbjudna vaccin. De som tackat ja är nu färdigvaccinerade.

Hur har ni valt ut vem som ska få vaccin?

Detta är den prioriteringsordning för vaccinering som Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rekommenderar nationellt, och som regionerna utgår ifrån.

En pandemiplan utgår inte från vem i samhället som behöver vaccinet mest utan utgår från vilken funktion inom kommunen som måste upprätthållas vid en kris, så kallad samhällsviktiga funktioner. Det handlar om att bränder ska släckas och liv ska räddas. Det handlar om att vi ska tillförsäkra att det finns vatten, mat, värme, ljus, teknik, en trygg omsorg inom skola och förskola.

Varför har doser blivit över?

Det beror bland annat på att man ofta kan utvinna 6 doser per vaccinflaska, vilket är mer än de ursprungligt sagda 5 doserna. Det kan även bero på att det uppstår återbud från personal med kort varsel av olika anledningar.

Kommunen vaccinerade omsorgstagarna på våra äldreboenden först av vår egen organisation med vaccindoser som vi beställt. Västra Götalandsregionen upphandlade tjänsten att vaccinera kommunal vård- och omsorgspersonal, det bolag som fick uppdraget i Tanum beställde de vaccindoserna. I januari kunde/fick man inte ge överblivet vaccin från ”personaldoserna” till omsorgstagare eller vårdcentraler så som man får idag. Läs mer under frågan ”Hur har kommunen hanterat överblivna doser?”

Hur har kommunen hanterat överblivna doser?

En bit in i vaccinationen förstod man att man skulle få doser över. Det blev dock färre än man först trodde. Västra götalandsregionen (VGR) riktlinjer för hur detta skulle hanteras var i det skedet inte fastställt och VGR hade inte någon samordningsplan mellan kommunerna. Pfizers vaccin är en färskvara och temperaturkänsligt och Folkhälsomyndigheten/
nationella vaccinationssamordnaren var tydliga till kommunen med att varje dos skulle användas. Därför agerade vi i det läget som kommun och ställde frågan till VGR, vad får vi lov att göra med doserna?

Får vi lov att ge överblivna doser om det finns omsorgstagare som inte har fått, exempelvis de med bara hemtjänst?
- Nej, det kan ni inte eftersom det är olika läkare som står bakom ordinationerna.

Får vi lov att överlämna doser till andra kommuner som inte har kommit igång, eller till andra inom VGR som skulle behöva de doserna bättre?
- Nej, det kan ni inte.

Kan vi i så fall använda dessa doser till samhällsviktig personal?
– Ja, det kan ni göra.

Varför kunde Hälsobolaget inte ge allmänheten de överblivna doserna?

Hälsobolaget är upphandlade av regionen för att vaccinera kommunens personal och ska i utifrån rådande uppdrag inte vaccinera andra grupper.

Har lärare och förskolepersonal fått vaccin?

Krisledningsnämnden har prioriterat personal inom omsorgsförvaltningen, räddningstjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen. Alla kategorier av personal inom respektive förvaltning fanns med, för att säkra olika delar av verksamheter och att ingen skulle stå utan personal vid en stor smittspridning.

Inom barn- och utbildning handlar det om att säkra barnomsorg och skolgång på större enheter och olika platser i kommunen för att kunna ta emot barn från föräldrar med samhällsviktiga tjänster. Vid vaccineringens sista dag såg man att det finns färre doser över än man först trodde. Då tog krisledningsnämnden beslut om att ge personal inom barn- och utbildning överblivna doser i första hand och att förvaltningsledningen skulle avstå.

Har någon chef gått före i kön?

Nej, ingen har gått före i kön. Efter att samtliga omsorgstagare och vård- och omsorgspersonal på våra boenden erbjudits vaccin har överskjutande doser erbjudits enligt pandemiplanen och krisledningsnämndens beslut till samhällsviktiga funktioner inom omsorg, barn och utbildning och räddningstjänst så att samtliga verksamheter kunde bedrivas vid stort bortfall av personal.

Hur ser reservlistor ut för vaccinationerna nu och framöver?

Kommunen har inga reservlistor för vaccinering idag. I januari hade VGR ingen regional samordningsplan mellan kommuner. Idag har VGR möjlighet att omfördela vaccindoser.

Hur ser kommunens pandemiplan ut och vem prioriteras i den?

En pandemiplan utgår inte från vem i samhället som behöver vaccinet mest utan utgår från vilken funktion inom kommunen som måste upprätthållas vid en kris, så kallad samhällsviktiga funktioner. Det handlar om att bränder ska släckas och liv ska räddas. Det handlar om att vi ska tillförsäkra att det finns vatten, mat, värme, ljus, teknik, en trygg omsorg inom skola och förskola.

Varför får inte alla se hela pandemiplanen?

Pandemiplanen antogs av en enig kommunstyrelse i april 2020. Kommunens pandemiplan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 15 kap 2 § och 18 kap 13 §. Vår bedömning är att det finns risk att förmågan att förebygga och hantera kriser samt att det skadar totalförsvarsförmågan om de uppgifterna offentliggörs.

Det är kommunens kanslichef som avslagit begäran om att lämna ut pandemiplanen i sin helhet.

Hur går det till att sekretessbelägga information?

När någon information är känslig görs en sekretessbedömning och en sekretessnotering görs på dokumentet i diariet. Det innebär att bara de som ska se informationen kan se den. Först när någon begär ut dokumentet görs en sekretessprövning. Pandemiplanen innehåller information som är känslig ur säkerhets- och försvarssynpunkt och är därför inte offentlig. När pandemiplanen begärts ut har en sekretessprövning gjorts och då har delar av pandemiplanen inte lämnats ut. När någon begär ut en allmän handling och kommunen bedömer att den omfattas av sekretess fattar vi ett formellt beslut som går att överklaga.

Vilka har eller har haft tillgång till pandemiplanen?

Kommunstyrelsen hade tillgång till planen i samband med att kommunstyrelsen fastställde den. Politiker behöver veta vad de beslutar om. Det händer, speciellt inom omsorgens område, att sekretessbelagda handlingar och uppgifter ges till nämndens politiker. Det innebär inte att en uppgift blir offentlig utan då omfattas även de som fått informationen av sekretessen. Förvaltningsledningarna och de kommunala bolagen har också fått tillgång till planen för att de ska kunna förbereda sina verksamheter.

Information och statistik kring vaccinering i Västra Götalandsregionen?

Information om vaccination mot covid-19 finns på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik över smittspridning och vaccinationer finns på Västra Götalands hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.