För dig som har barn i förskola, skola eller gymnasium

Tanums kommun följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Händelseutveckling

Söndag 2021-03-28

Lisabacken, Petterhagen samt Lurs fritidshem stängs tillfälligt med anledning av personalbrist

På förskolorna Petterhagen i Grebbestad och Lisabacken i Hamburgsund samt på fritidshemmet vid Lurs skola råder det för närvarande personalbrist med anledning av covid-19, eller symptom på covid-19. Därför har krisledningsnämnden idag med stöd i skollagen fattat beslut om att tillfälligt stänga ovan nämnda enheter tillfälligt mellan 29 mars och 1 april.

Rektor för respektive avdelning kontaktar samtliga berörda vårdnadshavare under söndagen den 28 mars för att informera, svara på frågor och planera stängningsverksamheten.

Barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt barn med fysiska, psykiska eller av andra skäl i behov av särskilt stöd kommer att erbjudas förskola eller fritidshem. Stängningsverksamheten kommer att bedrivas inom ordinarie lokaler.

Vi ser just nu en ökande smittspridning i samhället, detta speglar sig också inom kommunala verksamheter. Statistiken visar att smittspridningen ökar mest i åldern 40-49 år. Tänk på att följa råd och rekommendationer från myndigheter. Inom Västra Götaland råder också skärpta restriktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan 1 april meddelas fortsatt besked för nästkommande vecka.

Mer information och krisledningsnämndens beslut

För verksamhetsfrågor kontakta:
Respektive rektor

För frågor angående taget beslut kontakta:
Liselotte Fröjd, krisledningsnämndens ordförande
0525-181 05

______________________________

2021-02-17

Ny förlängning av fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9

Krisledningsnämnden har idag beslutat att förlänga fjärr- och distansundervisning från 1 mars till 7 mars för grundskolelever i årskurs 7-9 på Tanumskolan och Hamburgsundsskolan. Från den 8 mars till och med den 28 mars kommer det växelvis bedrivas närundervisning och minst en tredjedel av eleverna deltar i undervisning på plats i skolan. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever på grundsärskolan gäller undervisning på plats som tidigare.

Ökad smittspridning
Åtgärden med fjärr- och distansundervisning ska ses som förebyggande och avser att bromsa smittspridning genom att minska trängsel på skolenheterna och i kollektivtrafiken. Smittskydd Västra Götaland har meddelat att smittläget för covid-19 planat ut men är oförändrat på en hög nivå i Tanums kommun. Man utrycker viss oro för att smittan ska gå upp igen och rekommenderar därför fortsatt delvis distansundervisning februari ut, men att man därefter planerar för en stegvis återgång från fjärr- och distansundervisning till närundervisning. Sedan vårterminens start den 11 januari 2021 har undervisningen på kommunens högstadieskolor Tanumskolan och Hamburgsundskolan bedrivits helt eller delvis via fjärr- och distansundervisning och det är viktigt för elevernas del att de ges möjlighet att återgå till närundervisning på skolorna så snart som möjligt, men det är samtidigt viktigt att återgången till skolan blir trygg och med god framförhållning.

____________________________

2021-01-27

Fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9 fortsätter

Kommunen har beslutat att förlänga fjärr- och distansundervisning från 8 februari till 21 februari för grundskolelever i årskurs 7-9 på Tanumskolan och Hamburgsundsskolan. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever på grundsärskolan gäller undervisning på plats som tidigare.

Förebyggande åtgärd

Åtgärden med fjärr- och distansundervisning ska ses som förebyggande och avser att bromsa smittspridning genom att minska trängsel på skolenheterna och i kollektivtrafiken. Smittskydd Västra Götaland har meddelat att smittläget för covid-19 har dämpat sig något men att läget är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet.

Beslut gäller till och med 21 februari

Tanums kommun har beslutat att fjärr- och distansundervisning fortsätter från den 8 februari till och med den 21 februari för alla grundskoleelever i årskurs 7-9. Under perioden genomförs viss undervisning i lokalerna. Kommunen kommer att göra ett nytt ställningstagande innan beslutsperioden löper ut för besked om undervisning för högstadieskolorna.

___________________________

2021-01-20

Fjärrundervisning för elever inom musik- och kulturskolan förlängs tills vidare

Musik- och kulturskolans elever började vårterminen med fjärrundervisning. Detta beslut är förlängt och gäller tills vidare. Samtliga elever och vårdnadshavare har tidigare blivit kontaktade av musikläraren för information om hur fjärrundervisningen praktiskt går till.

Kontakta kultur- och musikskolan eller din lärare, här hittar du kontaktinformation.

Information om målarverkstaden och kulturverkstaden kommer att skickas ut under januari.

__________________________

2021-01-20

Fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9 fortsätter

För att minska och förebygga smittspridning beslutade kommunen inleda vårterminen med fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever inom årskurs 7-9. Nu förlängs fjärr -och distansundervisningen från 25 januari till och med 7 februari för grundskoleelever i årskurs 7-9 på Tanumskolan och Hamburgsundsskolan. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever på grundsärskolan gäller undervisning på plats som tidigare.

Åtgärden med fjärr- och distansundervisning ska ses som förebyggande och avser att minska trängsel på skolenheterna och i kollektivtrafiken. Smittskydd Västra Götaland har meddelat att smittläget för covid-19 har dämpat sig något men att läget är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet.

Tanums kommun har beslutat att fjärr- och distansundervisning fortsätter från den 25 januari till och med den 7 februari för alla grundskoleelever i årskurs 7-9. Under perioden genomförs viss undervisning i lokalerna.

Beslut gäller till och med 7 februari

Kommunen kommer att göra ett nytt ställningstagande innan beslutsperioden löper ut för besked om undervisning för högstadieskolorna.

Mer information via Unikum

Alla vårdnadshavare och elever får under onsdag eftermiddag, 20 januari, information via Unikum och Google Classroom om förlängningen av fjärr- och distansundervisningen och hur man anmäler behov av skollunch.

För skolfrågor kontakta:
Ulrika Björnberg, skolchef
0525-186 24

För frågor angående taget beslut kontakta:
Liselotte Fröjd, krisledningsnämndens ordförande
0525-181 05

_________________________________

2021-01-08

Vårterminen inleds med fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9

För att minska och förebygga smittspridning har kommunen beslutat att vårterminen inleds med distansundervisning för grundskoleelever inom årskurs 7-9 på Tanumskolan och Hamburgsundskolan. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever på grundsärskolan gäller undervisning på plats som vanligt.

Med anledning av det försämrade smittoläget i länet och kommunen samt situationen inom vården rekommenderar smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen att vårterminen inleds med 2 veckors fjärr- och distansundervisning för kommunens högstadieelever. Under fredagen den 8 januari tog regeringen beslut om att möjliggöra för kommunerna att införa fjärr- och distansundervisning från och med måndag den 11 januari.

Tanums kommun har idag beslutat att inleda vårterminen med fjärr- och distansundervisning. Åtgärden ska ses som förebyggande och avser att minska trängsel på skolenheterna och i kollektivtrafiken. Det innebär att när vårterminen startar den 11 januari så gäller fjärr- och distansundervisning för alla grundskoleelever i årskurs 7-9.

Beslut gäller till och med 24 januari

Kommunen kommer att göra ett nytt ställningstagande innan beslutsperioden löper ut för besked om undervisning för högstadieskolorna. Under perioden kan viss undervisning komma att genomföras i lokalerna, men då fjärr-och distansundervisning som helhet bedrivs undviks ändå att trängsel uppstår.

Mer information via Unikum

Alla vårdnadshavare och elever får under fredag eftermiddag (8 januari) information via Unikum och Google Classroom om vad som gäller, dels hur till exempel fjärr- och distansundervisningen ska gå till, hur man får tag i sin dator och hur man anmäler behov av skollunch. Måndag den 11 januari finns personal på plats för att ta emot eventuella elever som inte nåtts av informationen.

För skolfrågor kontakta:
Ulrika Björnberg, skolchef, 0525-186 24

För frågor angående taget beslut kontakta:
Liselotte Fröjd, krisledningsnämndens ordförande, 0525-181 05

För frågor om smittspridning kontakta:
Smittskyddet Västra Götaland, smittskydd@vgregion.se

______________________

2021-01-08

Fjärrundervisning för elever inom musik- och kulturskolan fram till 24 januari

Musik- och kulturskolans elever kommer att börja vårterminen med fjärrundervisning fram till den 24 januari, med möjlighet till förlängning. Samtliga elever och vårdnadshavare kommer att kontaktas av läraren via Unikum eller telefon för information om hur det praktiskt ska gå till.

Kontakta kultur- och musikskolan eller din lärare, här hittar du kontaktinformation. Länk till annan webbplats.

Information om målarverkstaden och kulturverkstaden kommer att skickas ut under januari.

______________________

2021-01-05

Information till vårdnadshavare och elever inför skolstarten i grundskola, grundsärskola, gymnasiet, komvux och SFI

Tanums kommuns grundskolor och grundsärskola börjar vårterminen måndag 11 januari med studier i skolan enligt ordinarie schema. Observera att nytt beslut är taget den 8 januari för högstadielever.

Undantag är grundskoleelever i högstadieskolorna Tanumskolan och Hamburgsundskolan. De inleder vårterminen med fjärr- och distansundervisning.

Skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Gymnasiet (IM-programmet) börjar skolan måndag 11 januari med studier i skolan enligt ordinarie schema.
Skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Komvux för elever som börjar en ny utbildning, börjar studierna måndag 18 januari med uppstart i aulan på Kulturhuset Futura klockan 9.00.

Komvux för elever som har påbörjat en utbildning, börjar studierna måndag 11 januari enligt ordinarie schema. All undervisning kommer att ske via länk fram tills annan information ges.

Svenska för invandrare (SFI) fortsätter sina studier på distans.

Har du frågor, ta kontakt med din mentor eller rektor.

2020-12-14

Grundskolorna och gymnasium stängda 15-18 december

Samtliga verksamheter inom grundskolan och gymnasiet stänger för verksamhet per den 14 december, vilket innebär att skolorna är stängda för verksamhet den 15, 16, 17 och 18 december. Grundsärskola undantagna. Fritidshemmen (fritids) håller öppet för samtliga barn från förskoleklass och upp till årskurs 6 i behov av omsorg. Plats på fritids ges oavsett om vårdnadshavare har samhällsviktigt yrke, då det kan vara svårt att ställa om med kort varsel. Beslutet är taget av krisledningsnämnd efter en sammanvägd bedömning där vikten av att förebygga smitta beaktats liksom god arbetsmiljö för personal och elever.

Gymnasiet (IM) kommer att vara stängt från och med 15 december

Från och med 15 december till och med 10 januari kommer alla utbildningar inom vuxenutbildningen att ligga som fjärrundervisning. Det gäller även svenska som andraspråk grund och svenska för invandrare (SFI). Mer information om stängningen av gymnasiet.

2020-12-10

Smittspårning inom skolverksamheten

I vecka 50 har covid-19-smitta bekräftats på enhet inom skolverksamheten, Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

2020-12-03

Tanums gymnasium fortsatt öppet med platsförlagd undervisning

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasielever träder i kraft måndag den 7 december. Dock berörs inga elever vid Tanums gymnasium då rekommendationen bland annat har undantag för elever inom Introduktionsprogrammet (IM inklusive språkintroduktion). Mot bakgrund av detta kommer platsförlagd undervisning fortsatt ske de sista två veckorna innan julledighet för de 15 elever som berörs. Lokaler och schema för undervisning är sedan tidigare anpassade utifrån gällande riktlinjer om avstånd och schemaläggning.

Även vuxenutbildningen har anpassat lokaler och schema utifrån gällande rekommendationer och nuvarande schema kommer fortsatt att gälla fram till julledighet.

Verksamhetens anpassningar utvärderas kontinuerligt i samråd med skyddsombud som vidtar åtgärder vid behov.

Bakgrund till beslutet
Under presskonferens 3 december kom Folkhälsomyndigheten (FHM) med nya rekommendationer gällande gymnasieskolan. FHM rekommenderar nu att landets gymnasieskolor övergår till fjärr- och distansundervisning, detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021.

2020-12-01

Symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2020-11-26

Nya rekommendationer för barn i förskola vid bekräftad hushållssmitta

Smittskydd Västra Götaland har uppdaterat sina riktlinjer för barn inom förskola. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Den 26 november uppdaterade Smittskydd sina riktlinjer vid hushållsmitta för barn inom förskola. Fortsatt gäller även att endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola. Läs mer på Smittskydd Västra Götalands sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-11-24

Smittspårning på Hamburgsundskolan

Under vecka 47 bekräftades Covid-19-smitta på Hamburgsundskolan och Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Hur smittan har kommit in i våra verksamheter går inte att säga eftersom vi har en allmän smittspridning av corona i hela samhället.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Hamburgsundskolan kommer att vara fortsatt öppen och vi välkomnar alla friska barn. Skolplikt råder och du som vårdnadshavare är ansvarig att se till att ditt barn är i skolan.

Sjuka barn eller barn med något av nedanstående symtom ska, likt tidigare, stanna hemma. Vänta minst två dygn med att lämna ditt barn till skolan efter att barnet blivit friskt.

- Lindriga förkylningssymtom
- Feber
- Illamående
- Huvud-, muskel- eller ledvärk

Om du som vårdnadshavare är sjuk bör du bara lämna eller hämta barn om det kan ske utan risk för att andra smittas. Gå inte in i våra lokaler. Om du är osäker på hur du ska göra, ta kontakt med lärare/rektor innan ditt besök.

Mer information om smittspårning, besök Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vad som gäller vid smitta på skola, besök Folkhälsomyndighetens sidor för förskola och skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För aktuell statistik om smittoläget i Tanums kommun.

2020-09-02

Information till vårdnadshavare med barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola.

Vi vill påminna om vikten av att fortsatt följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gällande Covid-19. Enligt Smittskydd i Västra Götaland har vi smittspridning av Covid-19 igång i hela vårt område, även i Tanums kommun. Så tack för att ni även fortsättningsvis följer myndigheternas rekommendationer för förskola och skola.

För att minska smittspridning:

  • Barn, elever och vuxna med symptom ska vara hemma från förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem och jobb plus två dagar som symptomfri. Vid negativt testsvar för Covid-19 kan friska och pigga elever återgå till undervisning. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Tänk på att även avstå från att hämta eller lämna på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola om du har minsta symptom.
  • Värna våra riskgrupper!

Vid frågor vänd er till ansvarig rektor.

Information skola och förskola

Vi får många frågor från vårdnadshavare till barn i förskola och skola och vill därför förtydliga med information.

Länk till Skolverkets sida:

Frågor och svar

För dig som har barn i förskola, skola, gymnasium eller är elev

Barn med symptom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 26 november uppdaterade Smittskydd sina riktlinjer vid hushållsmitta för barn inom förskola. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Fortsatt gäller även att endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola. Läs mer på Smittskydd Västra Götalands sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 1 december ändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Läs mer om symptomfria barn i hushåll med smitta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Symptomfria barn, elever och personal från friska hushåll ska gå i förskola, och skola.

Barn och elever som tillhör en riskgrupp samt barn och elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177.

Nej, friska barn i hem med hushållsmitta ska inte vistas i skolan/förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Den 26 november (uppdaterades 1 december för skolbarn) uppdaterade Smittskydd sina riktlinjer vid hushållsmitta för barn inom förskola och skola. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan och elever inte vistas i skolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Fortsatt gäller även att endast barn/elever utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola/skola. Läs mer på Smittskydd Västra Götalands sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friska skolbarn från friska hushåll ska gå till skolan, de har skolplikt. Läs mer om symptomfria barn i hushåll med smitta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolan eller förskolan kan inte garantera att ett barn inte blir smittat i skolan men vi arbetar kontinuerligt med handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi kan alla hjälpas åt och prata med våra barn om hygienrutiner.

Regler kring vård av barn (vab), smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning finns på Försäkringskassans webbplats Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så länge de inte rekommenderar stängning har vi öppet våra förskolor, skolor och fritidshem som vanligt.

Förutsättningarna och regeringens rekommendationer kan dock komma att ändras snabbt.

Om förskolor och skolor stänger finns föreskrifter om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Informationen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vår målsättning är att våra skolor och förskolor ska vara öppna.

För att vi ska vara förberedda när det tas ett beslut om stängning av skolor eller förskolor behöver vi veta omfattningen av denna tillfälliga typ av barnomsorg och skola inom Tanums kommun.

Det är enbart vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som kommer att erbjudas barnomsorg/fritidshem/skola i en sådan situation. Vi följer myndigheternas rekommendationer och de allmänna råden om barnomsorg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du ytterligare frågor kontakta i första hand rektorn på den förskola, pedagogiska omsorg eller på det fritidshem barnet går.

Du måste fylla i e-tjänsten en gång för varje barn som behöver omsorg. Du ska ange vilken avdelning/enhet ditt barn går på. Skriv en kommentar om du har annan information vi behöver få, till exempel allergi.

Du lämnar dina svar i denna e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur vet jag att jag arbetar inom samhällsviktig verksamhet?
Enligt MSB:s allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska du fråga din arbetsgivare. Finns det två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. I de allmänna råden finns mer information om de olika verksamheterna.

Samhällsviktiga verksamheter är, enligt MSB, till exempel:
Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Tanums kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och beslutade att, från och med 18 mars, all gymnasieutbildning och vuxenutbildning via Campus Futura ska genomföras genom fjärrundervisning eller genom distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar via Campus Futura ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt eller via telefon. Beslutet gäller tills nytt besked kommer.

Inom gymnasiet har alla elever egen ipad och använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Vuxenutbildningen och delar av SFI använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Inom delar av SFI kommer utbildningen också att bedrivas med stöd av e-post och telefon för de grupper som inte har tillgång till Google Classroom.

Samtliga lärare kommer att vara på plats i skolorna och bedriva fjärr- och distansundervisningen därifrån. Vid behov kan studenterna kontakta sina mentorer/klassansvariga.

Tanums kommun återupptar det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för elever inom vuxenutbildning på Futura. Utifrån att distansundervisning verkar bli långvarig kommer yrkesutbildningarna på Futura att återuppta APL för berörda klasser. De elever som är berörda är informerade av ansvarig lärare. Beslutet gäller från och med 30 mars 2020 och tillsvidare.

Vid frågor - kontakta ansvarig yrkeslärare eller klass/gruppansvarig.

Skolskjutsarna går som vanligt.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker på- och avstigning enbart genom bussens mittdörrar.

Tänk på att Folkhälsomyndigheten har infört rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken om du åker mellan klockan 7-9 och 16-18.

Följ uppdaterad information på Västtrafiks webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för munskydd i kollektivtrafiken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever kan vända sig till skolhälsovården om de har frågor eller känner oro med anledning av coronaviruset.

Krisinformation.se har information till barn om coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fritidsgårdar och aktiviteter

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kommer tyvärr fritidsgårdarna i Tanums kommun tills vidare hållas stängda.

Vi arbetar med planering för att kunna erbjuda tillfällen då vi kan träffas utomhus för att genomföra lite aktiviteter.

Vi finns online på lite olika ställen som till exempel Houseparty, Boardgamearena, Discord för att möta upp och fortsätta träffa ungdomar. Ni kommer även se oss ute på högstadieskolorna.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Frågor om corona:

Ring 113 13

Vid symptom:

Ring 1177

Hjälp i vardagen för 70+

Kundcenter 0525-180 00

Samtalsstöd vid oro:

Personligt ombud i Fyrbodal:
Louise 072-212 74 02
Maria 072-212 74 58
Mattias 072-212 75 57

Äldrelinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 020-22 22 33

Föräldralinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 020-85 20 00

För barn och unga: BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 116 111
Chat hos BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen
Ring: 020-50 50 50

Mansjouren
Ring: 08-30 30 20

Självmordslinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 90101
Chat hos självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag Psykisk hälsa
Stödlista i kristid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

قائمة الدعم باللغة العربية
خط باللغة العربية ولغات أخرى حوا كورونا - منطقة فاسترا جوتالاند ها 0812368000

هاتف نسيم الكبار باللغة العربية. هاتف:077448090 (الثلاثاء - الخميس)

حفظ الدليل الإرشادي للأطفال والمراهقين والآباء بلغات مختلفة منها العربية. المكالمات مجانية ومجهولة. هاتف: 0200778820

(أيام الأسبوع من ساعة 15 18)