För dig som är omsorgstagare eller anhörig

Besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden

Tanums kommun införde den 16 mars besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden.

Under juni månad ställdes besöksskärmar ut på samtliga boenden vilket gör att de boende kan ta emot besökare utomhus. Ring boendet och avtala tid.

Under juli månad gjorde Socialstyrelsen förändringar i sina allmänna råd vilket innebär att de som bär antikroppar mot covid-19 och kan uppvisa test undantas från besöksförbudet. Ring chefen på boende i det fallet för att boka besök.

Mer om besök på äldreboenden finns nedan under rubriken Händelseutveckling.

Tack för att du värnar om de mest sårbara!

Äldreomsorgens vårdrutiner

Verksamheten följer de rutiner för skyddsutrustning som Vårdhygien i Västra Götaland tagit fram. Rutinerna anger att hos varje vårdtagare ska tillgång finnas till:

 • alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
 • flytande tvål
 • pappershanddukar
 • engångsplastförkläde
 • skyddshandskar
 • ytdesinfektionsmedel med tensid

Vid nära omvårdnad (inom två meter) hos vårdtagare med luftvägssymptom ska tillgång säkerställas av stänkskydd för ansikte (heltäckande visir alternativt munskydd IIR kombinerat med skyddsglasögon).


Händelseutveckling:

2020-07

Socialstyrelsen har gjort förändringar i sina allmänna råd för att kunna bevilja undantag från besöksförbudet på äldreboenden. Besök kan göras om besökaren bär på antikroppar mot covid-19, är symptomfri och kan visa upp ett intyg där test gjorts i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Testet får inte vara äldre än 6 månader. För att ett besök ska kunna göras måste chefen på boendet kontaktas. Mer information om antikroppstest finns på www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020-06

Under första halvan av juni placerades besöksskärmar ut på våra äldreboenden. Dessa finns utomhus så nu kan våra omsorgstagare få träffa sina nära och kära trots coronatider. Kontakta boendet och boka en tid. Det är arbetsmarknadsenheten som tillverkat skärmarna.

___

2020-05-06 Frivilliga egentest för personal inom vård, omsorg och socialtjänst.

Tanums kommun är redan igång med de frivilliga egentester för covid-19 som Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram för personal inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Testet, som är frivilligt, är till för att personal inom kommunal vård och omsorg med mycket milda symptom på förkylning eller luftvägsinfektion ska veta om de kan gå till jobbet. Om personen för övrigt känner sig pigg och frisk kan ett negativt testresultat för covid-19 innebära att personen kan gå till arbetet istället för att vara hemma för säkerhets skull.

Den som har milda symptom sjukanmäler sig som vanligt och är hemma från jobbet. Vill man testa sig så kontaktar man sin närmaste chef och kan få göra testet 24 timmar efter symptomdebut. Chef och medarbetare kommer gemensamt överens om att göra testet.

Provet som tas i näsa och svalg gör den anställde själv genom ett egentest, testet har tydliga instruktioner.
Rutiner för egentest och vägledning för chefer och medarbetare är framtagen för att underlätta all hantering.

__

2020-05-06 Tillfälligt uppehåll för växelvård och viss dagverksamhet

För att minska smittspridning, frigöra personal och möjliggöra högre kapacitet under pågående pandemi kommer växelvård och viss dagverksamhet att ha uppehåll tillfälligt.

Tidigare har dagverksamheten för fysiskt sjuka haft uppehåll och nu minskar kommunen också omfattningen på dagverksamhet för demenssjuka, allt för att värna riskgrupper.

Omsorgstagare med växelvård kommer att kontaktas av biståndshandläggare, för erbjudande om andra typer av insatser. Växelvård – innebär att man bor hemma men får avlastning och omväxling genom att vistas på korttidsboende under kortare perioder.

Om du har frågor kontakta Helena Lilliebjelke 0525-183 23 alternativt helena.lilliebjelke@tanum.se

__

2020-05-06 Plan för fler korttidsplatser

Tanums kommun har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att skapa fler platser inom kommunal verksamhet för omsorgstagare som är färdigbehandlade på sjukhus. Detta för att öka kapaciteten inom sjukvården med anledning av pandemin. För att verksamheten ska kunna vårda fler personer har omsorgsförvaltningen skapat en plan så att man med kort varsel kan utöka antalet platser.

I kommunen finns idag 16 korttidsplatser och den nya planen utökar med ytterligare en avdelning. Det inte klart om dessa kommer att användas för att vårda personer som har varit smittade av Covid-19.

Pandemin innebär en stor påfrestning i samhället i stort och därigenom också för de kommunala verksamheterna. Det är därför viktigt att kommunen löser situationen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns och har beredskap om situationen uppstår.

________

Tidigare händelser:


 • Bekräftade fall av covid-19 hos omsorgstagare inom äldreomsorgen 27 april. Enstaka omsorgstagare inom äldreomsorgen/hemtjänsten har testat positivt för covid-19. Berörd verksamhet och anhöriga har informerats. Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet ansvarar för smittspårning. Kommunen följer instruktioner somsmittskyddsenheten lämnar.


 • Fall av covid-19 har bekräftats den 9 april hos sjukskriven personal inom äldreomsorgen. Aktuell personal har inte vistats på arbetsplatsen med symptom. Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet ansvarar för smittspårning. Kommunen följer instruktioner somsmittskyddsenheten lämnar.
 • Äldreomsorgen har nu en högre sjukfrånvaro bland personalen men verksamheten upprätthålls vid samtliga enheter. Intresseanmälan om du är intresserad att arbeta inom äldreomsorgen.
 • Besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden från och med 16 mars. Regeringen beslutade om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden som trädde i kraft den 1 april.
 • Samtliga kommunala restauranger stängda tills vidare för besökare.

För dig som omsorgstagare eller anhörig

Vi har besöksförbud på våra boende för äldre och boende enligt LSS. Syftet är att skydda våra utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta. Angelägna besök får dispens, det kan till exempel gälla den som har en anhörig i livets slutskede. Kontakta i så fall boendet innan du åker dit.

Du som anhörig är alltid välkommen att ringa till boendet för att få prata med din anhörig. Vi undersöker för närvarande möjligheten till andra tekniska hjälpmedel för att underlätta kontakten.

Tanums kommun har i egenskap av såväl arbetsgivare som vårdgivare, på ett flertal sätt och mycket tydligt, framfört till länsstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, Sverige riksdag och Sveriges Kommuner och Regioner att det är mycket angeläget att provtagning görs. Kommunens företrädare har även tagit direktkonakt med Västra Götalandsregionen på olika nivåer för att understryka behovet.

Nationellt har man nyligen informerat om att ökad provtagning ska ske av omsorgstagare och personal inom äldreomsorg. Hur provtagningen ska skötas i Tanums kommun bestäms av Västra Götalandsregionen, som enligt egna uppgifter kommer att presentera dessa rutiner snarast.

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste arbetsuppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de viktigaste behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. Vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningsenhet, är du intresserad vänligen hör av dig på on.bemanning@tanum.se

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och smittskyddet tagit fram.

Ja, vid vårdarbete med omsorgstagare som har förkylningssymptom, använder personal visir, plastförkläden och handskar, handsprit finns. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygiens basala hygienrutiner. All nyanställd och ordinarie personal har fått påbyggnadsutbildning och nyanställd personal får utbildning i Vårdhygiens rutiner.

Vi har i dagsläget tillgång till skyddsutrustning undantaget visir, beställning är gjord men tillgången är osäker. Arbete pågår kontinuerligt för att förebygga materialbrist. Men för att inte stå utan visir sker tillverkning i egen regi just nu och flertalet verksamheter inom kommunen och även privatpersoner bistår med hjälp. Alla, medarbetare och privatpersoner, är mycket hjälpsamma och vi tackar varmt för detta engagemang!

Vi följer våra hygienrutiner. Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om hen har symptom på sjukdom utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi har infört besöksförbud vid våra boenden för äldre, då vi alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Kommunen följer de rekommendationer som gått ut från Folkhälsomyndigheten och personal får kontinuerlig uppdatering kring vilka restriktioner som gäller. Våra medarbetare ska stanna hemma om de har symptom plus 2 dygn efter tillfrisknande. Alla ska hålla sig uppdaterade om senaste information och utvecklingen samt följa hygienrutinerna.

Vi har ingen smitta på något av våra boenden, vad vi vet, då det råder patientsekretess.

Våra lunchrestauranger på särskilda boenden är öppna för omsorgstagare men stängda för externa besökare.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren för att minimera risken för smittspridning. Anhöriga till andra brukare på boendet informeras om att smitta finns.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används alltid i omvårdnaden av insjuknad i covid-19.

Generellt sett avråder vi från alla besök på våra särskilda boenden med anledning av den rådande situationen såvida det inte finns ett akut behov hos patienten. Vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Generellt sett avråder vi från alla besök på våra särskilda boenden med anledning av den rådande situationen såvida det inte finns ett akut behov hos patienten. Vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Nej, vi tar inte emot externa tjänsteutövare/entreprenörer för tillfället.

Dagverksamheterna för personer med minnesproblematik är öppen tills vidare, detta beslut kan komma att ändras.

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till omsorgstagaren. Detta kan innebära att besökstider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att specifika omsorgstagares besök planeras om, eller till och med bokas av. Den som har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan behöva få dessa per telefon istället.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Frågor om corona:

Ring 113 13

Vid symptom:

Ring 1177

Hjälp i vardagen för 70+

Kundcenter 0525-180 00

Samtalsstöd vid oro:

Personligt ombud i Fyrbodal:
Louise 072-212 74 02
Maria 072-212 74 58
Mattias 072-212 75 57

Äldrelinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 020-22 22 33

Föräldralinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 020-85 20 00

För barn och unga: BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 116 111
Chat hos BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen
Ring: 020-50 50 50

Mansjouren
Ring: 08-30 30 20

Självmordslinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 90101
Chat hos självmordslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


قائمة الدعم باللغة العربية
خط باللغة العربية ولغات أخرى حوا كورونا - منطقة فاسترا جوتالاند ها 0812368000

هاتف نسيم الكبار باللغة العربية. هاتف:077448090 (الثلاثاء - الخميس)

حفظ الدليل الإرشادي للأطفال والمراهقين والآباء بلغات مختلفة منها العربية. المكالمات مجانية ومجهولة. هاتف: 0200778820

(أيام الأسبوع من ساعة 15 18)