Folkhälsorådets utvecklingsområden

De tre utvecklingsområdena och hur vi ska arbeta i Tanum för att möta dem.

Området är att skapa förutsättningar för

Jämlik hälsa och hållbar utveckling

En grundläggande mänsklig rättighet är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Så är inte fallet i verkligheten. För även om folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet har hälsoklyftorna ökat under de senaste decennierna. Att hälsan är ojämlikt fördelad över befolkningen hänger till stor del samman med människors socioekonomiska förhållanden och sociala position. Ett samhälles välfärd och hållbarhet har således direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad.

Utifrån ett samhällsperspektiv finns argument för ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser samt hållbar utveckling. Det finns flera anledningar till att ojämlikhet i hälsa bör ses som ett viktigt samhällsproblem utifrån medborgarnas intresse och rättigheter. Därutöver finns det argument som berör samhället som helhet. Dessa handlar dels om behovet att skapa förutsättningar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

De förhållanden och villkor som på detta sätt är länkade till såväl den ojämlika hälsan som till samhällsutvecklingen, inkluderar tillgång till och skillnader i utbildning, arbete, försörjning, boende och närmiljö. Det handlar även om skillnader mellan kvinnor och män. Grupper som kännetecknas av att befinna sig i en särskilt utsatt eller sårbar eller marginaliserad situation/position, exempelvis att vara beroende av ekonomiskt bistånd, långtidsarbetslös, ha ofullständiga grundskolebetyg eller ha en funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas.


Området är att skapa förutsättningar för

Barn och ungas uppväxtvillkor

I barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa. Barn som haft möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i barndomen har fått en mer stabil grund att stå på och i förlängningen bättre hälsa och självkänsla under hela livet. Familjens livssituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs.

Barn och unga ska ges möjligheter till inflytande och delaktighet. Vilket möjliggör utveckling för den enskilda individen och för samhällets demokratiska processer. Flickors och pojkars olika livsvillkor ska särskilt uppmärksammas i enlighet med barnkonventionen.

Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval och vuxenliv. Att investera i barns utveckling och förebygga ohälsa hos barn är en långsiktigt lönsam investering både för individen och för samhället och en av de viktigaste åtgärderna för att utjämna ojämlikhet i hälsa. Det är avgörande att kommunala verksamheter och externa aktörer tar barnkonventionens fyra grundprinciper (artikel 2, 3, 6 och 12) i beaktande i alla insatser som berör barn och unga.


Området är att skapa förutsättningar för

Goda levnadsvanor

Förutsättningar för en god hälsa påverkas av människors handlingsutrymme och möjligheter till goda levnadsvanor. Människors möjligheter att etablera och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor ska stärkas. I arbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa är det angeläget att se individens hela situation och livsmönster och inte enskilda faktorer var för sig. Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, eko­nomiska, miljömässiga och kulturella förhållanden.

Andelen äldre fortsätter att öka. Hälsosamt åldrande ökar möjligheterna till att kunna leva ett långt och självständigt liv och ska utgå från den enskildes förutsättningar och behov. För att främja goda levnadsvanor behövs mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans hälsa och hälsoutveckling. En väl fungerande och aktiv ideell sektor är en betydelsefull del av samhällets strävanden för en jämlik hälsa och en resurs i arbetet för goda levnadsvanor. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård har en nyckelroll i arbetet för goda levnadsvanor genom sin specifika kompetens och sina kontaktytor gentemot befolkningen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede