Utvecklingsmedel

Folkhälsorådet erbjuder möjlighet att söka utvecklingsmedel för att stimulera och förbättra folkhälsan i Tanum. Kommunala och andra offentliga verksamheter, föreningar, ideella och övriga organisationer verksamma i Tanums kommun kan ansöka om utvecklingsmedel. Folkhälsorådets arbete finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Tanums kommun enligt ett gemensamt folkhälsoavtal. 

Kriterier för utvecklingsmedel av folkhälsoinsatser

Det finns tre prioriterade utvecklingsområden att utgå ifrån:

 • Jämlik hälsa och hållbar utveckling
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Goda levnadsvanor

Information om de olika utvecklingsområdena.

Folkhälsorådet gör en bedömning av de ansökningar som inkommit och beslutar att ge medel utifrån prioritering. För att få en ansökan beviljad behöver följande kriterier uppfyllas:

 • Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp- eller befolkningsnivå.
 • Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med något/några av folkhälsorådets prioriterade utvecklingsområden.
 • Ansökningar till folkhälsorådet från förvaltningar ska först beslutas och prioriteras i respektive nämnd.
 • Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten. Egen arbetstid kan räknas in.
 • Utvecklingsmedel ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.
 • Utvecklingsmedel beviljas för långsiktiga insatser och inte för enstaka aktiviteter om man inte kan visa att de ingår i ett långsiktigt arbete. Det är möjligt att ansöka om flerårig insats, förutsatt att det finns en tydlig plan vilket ska framgå i inkommen ansökan.
 • Utvecklingsmedel ska gå till verksamheter/organisationer/ föreningar verksamma i Tanums kommun.
 • Utvecklingsarbete inriktat att verka för ökad jämlikhet i hälsa prioriteras.
 • Ansökan sker och kostnader specificeras enligt ansökningsblankett (länk finns nedan).
 • Utvecklingsarbetet ska redovisas i särskild redovisningsblankett efter utförd folkhälsoinsats (länk finns nedan).

Ansökan ska ge svar på följande frågor

 • Finns det ett tydligt mål, syfte och plan för genomförande av insatsen?
 • På vilket sätt bidrar insatsen till att utjämna skillnader i hälsa för den aktuella målgruppen?
 • Är ansökan förankrad i verksamheten och på ledningsnivå där insatsen ska genomföras?
 • Hur ska insatsen följas upp eller utvärderas?
 • Finns en plan för hur insatsen ska implementeras i ordinarie verksamhet?

Ansökan

Ansökningar för utvecklingsmedel ska ha inkommit senast 15 oktober varje år, vilka sedan behandlas i folkhälsorådet slutet på hösten. Beviljade ansökningar ligger till grund för nästa års folkhälsoplan.

Offentliga och privata verksamheter, föreningar och frivilligorganisationer skickar ansökan enligt angivna kriterier till folkhälsostrategen irma.nordin@tanum.se, eller Tanums kommun, Folkhälsorådet, 457 81 Tanumshede.

Nämnder och förvaltningar inom Tanums kommun

Varje kommunal förvaltning gör i anslutning till budgetarbetet en inventering av vilka utvecklingsbehov som finns det kommande året/åren inom den egna verksamheten som går i linje med folkhälsorådets utvecklingsområden och angivna kriterier. Ansökningar till folkhälsorådet ska därefter beslutas och prioriteras i respektive nämnd.

Nämnderna ska utgå från folkhälsorådets utvecklingsområden när de beslutar om folkhälsomål för sina verksamheter. Dessa sammanställs i folkhälsoplanen för det kommande året.

Ansökan samt beslut från förvaltningar/nämnd som prioriterats och beslutats i respektive nämnd skickas till folkhälsorådet via ks.diarium@tanum.se.

Blanketter för ansökan och redovisning

Ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor kan ställas på e-post irma.nordin@tanum.se eller telefon 0525-185 13.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede