Utvecklingsmedel

Folkhälsorådet erbjuder möjlighet att söka utvecklingsmedel för att stimulera och förbättra folkhälsan i Tanum. Kommunala och andra offentliga verksamheter, föreningar och övriga organisationer verksamma i Tanums kommun kan ansöka om utvecklingsmedel. Utvecklingsmedlen finansieras av delregional nämnd norra och Tanums kommun genom ett gemensamt folkhälsoavtal.

Kriterier för utvecklingsmedel av folkhälsoinsatser

För att få medel från folkhälsorådet ska utvecklingsarbetet ligga inom ramen för de tre prioriterade utvecklingsområdena:

Jämlik hälsa och hållbar utveckling betyder att alla människor ska ges förutsättningar för en god hälsa och att vi ska arbeta för en hållbar utveckling i samhället, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Barn och ungas uppväxtvillkor innebär att barn har rätt till en god start i livet med goda uppväxtvillkor och att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på.

Goda levnadsvanor innefattar människors handlingsutrymme och möjligheter till goda levnadsvanor. Människors möjligheter att etablera och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor ska stärkas.

Mer information om de olika utvecklingsområdena och vad de innebär finns i folkhälsoplanen Pdf, 182.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Vidare ska en ansökan till folkhälsorådet uppfylla följande kriterier:

  • Ansökningar till folkhälsorådet från förvaltningar ska först beslutas och prioriteras i respektive nämnd.
  • Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten. Egen arbetstid kan räknas in.
  • Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp- eller befolkningsnivå.
  • Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med något/några av folkhälsorådets prioriterade utvecklingsområden.
  • Utvecklingsmedel ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.
  • Utvecklingsmedel beviljas för långsiktiga insatser och inte för enstaka aktiviteter om man inte kan visa att de ingår i ett långsiktigt arbete. Det är möjligt att ansöka om flerårig insats, förutsatt att det finns en tydlig plan vilket ska framgå i inkommen ansökan.
  • Utvecklingsmedel ska gå till verksamheter/organisationer/ föreningar verksamma i Tanums kommun.
  • Utvecklingsarbete inriktat att verka för ökad jämlikhet i hälsa prioriteras.

Ansökan och ansökningsdatum

Ansökningar för utvecklingsmedel ska ha inkommit senast 15 oktober varje år. Folkhälsorådet prioriterar bland inkomna ansökningar och beslutar om fördelning av medel på mötet i november.

Ansökan ska fyllas i via särskild ansökningsblankett (se nedan), samtliga fält i blanketten ska vara ifyllda vid inlämning. Ansökan ska i första hand lämnas in via kommunens e-tjänst men kan även mejlas till folkhälsostrategen på lillan.fahlstedt@tanum.se eller postas, ange postadress: Tanums kommun, Folkhälsorådet, 457 81 Tanumshede. Ansökan samt beslut från förvaltningar/nämnd skickas till folkhälsorådet via ks.diarium@tanum.se.

Frågor kan ställas på e-post lillan.fahlstedt@tanum.se eller telefon 0525-185 13.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede