Riktlinjer för folkhälsorådet

Folkhälsoarbetet regleras i ett samverkansavtal mellan Tanums kommun och Västra Götalandsregionen (VGR) delregional nämnd norra om gemensamma folkhälsoinsatser. Enligt detta avtal ska det finnas en arbetsordning för folkhälsorådet. I Tanums struktur för styrdokument och stödjande dokument framkommer det att ett sådant dokument i Tanums kommun heter riktlinje, ej arbetsordning. Riktlinjerna tydliggör de medverkandes ansvar i folkhälsorådet.

Folkhälsorådets uppdrag

Folkhälsorådet har en ledande, samordnande funktion för folkhälsofrågor i Tanums kommun. Folkhälsorådet är initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till kommunstyrelsen.

Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av deltagande verksamheters ordinarie synsätt. Folkhälsorådet ska arbeta för att folkhälsofrågor integreras i kommunens strategiska arbete. Vidare ska folkhälsorådet ta initiativ till och aktivt verka för förändringar i verksamheter som minskar ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Samverkansavtal gällande folkhälsofrågor

Folkhälsorådets ekonomi regleras i samverkansavtalet mellan VGR delregional nämnd norra och Tanums kommun. Parterna svarar gemensamt för finansiering av folkhälsoarbetet, det vill säga lön- och omkostnader för folkhälsostrateg samt folkhälsoinsatser. Fördelningsprincipen är hälften vardera för VGR delregional nämnd norra och kommunen.

Årlig uppföljning av folkhälsorådets arbete lämnas till VGR delregional nämnd norra och kommunstyrelsen.

Arbetsformer för Folkhälsorådet

Ledamöter

Folkhälsorådet består av fem ordinarie ledamöter från Tanums kommun där samtliga nämnder (barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, omsorgsnämnden samt tekniska nämnden) inklusive kommunstyrelsen har en representant vardera. Varje nämnd har en ersättare, ersättaren har närvarorätt på folkhälsorådets möten.

VGR delregional nämnd norra har två ledamöter i folkhälsorådet.

Kommunstyrelsens representant är ordförande och vice ordförande från VGR delregional nämnd norra.

Om en förtroendevald avgår ansvarar den nämnd eller styrelse som personen representerar att välja ny representant till folkhälsorådet.

Presidium

I folkhälsorådets presidium ingår ordförande och vice ordförande. Presidiet förbereder folkhälsorådets sammanträdanden. Presidiet kan ges mandat och delegation av folkhälsorådet att fatta beslut i vissa frågor.

Övriga deltagare

På folkhälsorådets sammanträdanden deltar från Tanums kommun folkhälsostrateg samt förvaltningschef från respektive förvaltning (kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt tekniska förvaltningen). Förvaltningscheferna har möjlighet att utse ersättare.

Vidare deltar verksamhetschef eller motsvarande från Närhälsan Tanumshede vårdcentral, Kvarterskliniken Tanum samt Folktandvården Tanumshede. Verksamhetscheferna har möjlighet att utse ersättare.

Sammanträden

Folkhälsorådet bör sammanträda fyra till fem gånger årligen. Extra sammanträde kan hållas om ordförande anser behov av det.

Om ordförande beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen och/eller tiden för ett sammanträde ändras ska ordförande se till att samtliga deltagare i folkhälsorådet meddelas beslutet.

Folkhälsorådet ordförande får besluta om ledamöter och ersättare kan delta i sammanträde på distans.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde bör meddela folkhälsostrateg. Folkhälsostrateg låter meddela och kalla in ledamotens ersättare.

Om en tjänsteperson har förhinder att delta på sammanträdet bör folkhälsostrateg informeras och namn på eventuell ersättare uppges. Folkhälsostrateg kallar därefter in ersättare.

Kallelse och protokoll

Ordförande ansvarar för dagordning och kallelse. Kallelsen bör skickas ut senast sju dagar innan folkhälsorådets sammanträde.

Protokoll ska föras vid folkhälsorådets sammanträden.

Ansvar och rollfördelning

Förtroendevalda

Förtroendevalda som deltar på folkhälsorådets sammanträden ansvarar för att informera om folkhälsorådets arbete till respektive nämnd eller styrelse. De ansvarar även att till folkhälsorådet återkoppla respektive nämnds eller styrelses arbete som är relevant ur folkhälsosynpunkt.

Förtroendevalda i folkhälsorådet ansvar för att bevaka och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför beslut där det är relevant.

Sammanträdesarvoden och eventuella övriga ersättningar till ledamöterna i folkhälsorådets ersätts av respektive nämnd eller styrelse. Om ledamöter i folkhälsorådet deltar i kurser eller liknande bekostar respektive nämnd eller styrelse arvode och eventuella övriga ersättningar. Godkännande behövs från respektive nämnds- eller styrelseordförande för deltagande. Vid sådana tillfällen står folkhälsorådet för eventuell anmälningsavgift och resekostnad.

Tjänstepersoner

Tjänstepersoner som deltar på folkhälsorådets sammanträden ansvarar för att informera om folkhälsorådets arbete i sin verksamhet och arbeta för att integrera folkhälsoperspektivet i sin respektive verksamhet. De ansvarar även att till folkhälsorådet återkoppla respektive verksamhets arbete som är relevant ur folkhälsosynpunkt.

Folkhälsostrateg

Folkhälsostrategen är ansvarig tjänsteperson för folkhälsorådet och ska fungera som initiativtagare och stöd i det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet i kommunen till exempel när det gäller att bistå med utbildning och relevanta metoder inom folkhälsans områden. I uppdraget ingår att arbeta på uppdrag av rådet.

Folkhälsostrategtjänsten är heltid och strategiskt placerad i kommunens förvaltning.

Folkhälsostrategen är folkhälsorådets sekreterare.

Folkhälsostrategen bereder ärenden till folkhälsorådet, tar emot ansökningar om projektmedel. Folkhälsostrategen ska vara behjälplig vid frågor om ansökningar till folkhälsorådet. Folkhälsostrategen ansvarar för att ta fram förslag på utvecklingsområden för folkhälsorådet, ekonomisk redovisning samt under året följa upp de insatser som blivit beviljade medel. Vidare ansvarar folkhälsostrategen för att årligen sammanställa en uppföljning av folkhälsoavtalet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede