Reglemente för Tanums kommuns Folkhälsopris

Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-12, § 63.

§ 1
Tanums Kommuns Folkhälsopris syftar till att uppmuntra arbete inom folkhälsoområdet. Vid val av mottagare av priset skall uppmärksammas folkhälsofrågor som i ett brett perspektiv berör människors hälsa.

§ 2
Följande kriterier gäller:

  • Mottagare gör, eller har gjort, särskilda insatser för främjande av folkhälsan i Tanums kommun.
  • Mottagare kan vara person, grupp av personer eller förening/ar.
  • Priset kan endast erhållas en gång.

§ 3
Folkhälsopriset utgörs av en prissumma på 6 000 kr.

§ 4
Ansvaret för att utse folkhälsopristagare åvilar Folkhälsorådet. Förslag på mottagare kan lämnas av enskild person eller organisation.

Folkhälsorådet kan självt utse pristagare utan att förslag eller anmälan föreligger.

§ 5
Folkhälsopriset utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Förslag till mottagare av Folkhälsopriset skall vara Folkhälsorådet tillhanda i så god att beslut om pristagare kan tas under senhösten/vintern och att utdelning kan ske vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Förslag till mottagare skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede