Tyck till om framtidens infrastruktur

Tåg

Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på ”Förslag
till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2018-2029”. Synpunkterna kan lämnas fram till 6 oktober 2017.

Dokument på remiss

Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen har remitterat ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Här finns remissenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns miljökonsekvensbeskrivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fram till den 6 oktober 2017 finns möjlighet att lämna synpunkter förslaget och tillhörande MKB. Materialet hålls tillgängligt under remisstiden för att allmänheten ska beredas tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkterna kan skickas via e-post eller brev till:

  • regionstyrelsen@vgregion.se (ange diarienummer RS 01149-2016)
  • Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, att: Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg

Bakgrund

Enligt beslut i mars 2017 gav regeringen uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. Respektive län fick samtidigt i uppdrag att upprätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur, där följande prioriterade utmaningar ska beaktas:

  • Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
  • Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
  • Förbättra förutsättningarna för näringslivet
  • Förstärka sysselsättningen i hela landet
  • Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
  • Ett inkluderande samhälle

Den plan som nu upprättas i vårt län heter Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029. För att människornas vardagsresor samt näringslivets transporter ska fungera tillfredsställande räcker det inte att enbart de stora infrastrukturstråken är robusta och säkra. I den regionala planen behandlas brister i länkar och noder som ansluter till det nationella systemet samt viktiga stråk som ligger helt utanför detta.