Resultatet för 2019 blev 4,1 miljoner kronor

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. 2019 års resultat uppgår till 4,1 mkr. 

Resultatet är sämre än förra året och 5,6 mkr sämre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställt.

Detta förklaras av flera större avvikelser mot kompletteringsbudgeten:

  • volymökningar utöver budget inom barn- och utbildningsnämnden med -5,6 mkr,
  • nämndernas redovisar underskott med -2,9 mkr,
  • pensionskostnaderna har ökat med 1,6 mkr mer än budgeterat,
  • intäkter från tomtförsäljning har blivit 3,0 mkr lägre än budgeterat,
  • lägre räntekostnader än budgeterat med +4,9 mkr,
  • högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat med +3,3 mkr.

Kommunens resultat är inte tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt.

Här kan du läsa hela bokslutskommunikénPDF (pdf, 110.3 kB).