Resultatet för 2018 blev 6,9 miljoner kronor

Sedlar och mynt

Årets resultat uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är 7,2 mkr sämre än fullmäktiges ursprungliga budget på 14,1 mkr för 2018. Detta förklaras av volymökningar inom barn- och utbildningsnämnden under året.

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Kommunens resultat är tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt. Årets resultatnivå är inte tillräcklig på sikt. Om kommunen ska klara fullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning kommande år krävs det betydligt starkare resultat.

Här kan du läsa hela bokslutskommunikénPDF (pdf, 103.7 kB)