Nu börjar Totalförsvarsövningen 2020

""

Foto: Försvarsmakten

Tillsammans med resten av Sverige drar Totalförsvarsövning 2020 igång på allvar i januari i Västra Götaland. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. I vårt län deltar bland annat Länsstyrelsen, Tanum och länets övriga kommuner, Västra Götalandsregionen och Försvarsmakten.

Totalförsvarsövningen utgår från ett scenario med höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig. I den första övningsdelen övar man på att identifiera roller och ansvar, vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och behov av samverkan med andra samhällsaktörer på den regionala nivån.

– Vi är i början av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Totalförsvarsövningen blir en temperaturmätare på hur långt vi har kommit och hjälper oss att ringa in frågor vi behöver ta vidare i den fortsatta planeringen, säger Charlotte Jeppsson Hagstrand, övningsledare på Länsstyrelsen.

Tillsammans är vi totalförsvaret

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar och är en viktig del av den tröskel som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot oss i Sverige. Genom ett robust totalförsvar ska vi kunna möta allvarliga hot vid krigsfara eller krig. Totalförsvarsövning 2020 ger oss möjlighet att bygga upp vår kunskap och utveckla Sveriges förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner även under mycket svåra förhållanden.

– En bra samverkan mellan det civila och det militära försvaret är en förutsättning för att vi ska stå emot olika sorters störningar på samhället vid höjd beredskap. Vi kommer att lära oss mycket på den här övningen. Arbetet med totalförsvar bidrar också till att ytterligare stärka vår fredstida krisberedskap, säger landshövding Anders Danielsson.

Länsstyrelsen samordnar det civila försvaret i länet

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och ska tillsammans med Försvarsmakten hålla samman totalförsvarsplaneringen i vårt län. Vårt fokus är det civila försvaret som har tre huvuduppgifter:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa samhällsviktiga funktioner, till exempel vård, skola och omsorg
  • Stödja Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Kommer övningen att märkas ute i kommunen?

Den del av övningen som startar under januari är en så kallad seminarieövning där man diskuterar hur man ska ta sig an de situationer man ställs inför. Det är alltså inget allmänheten kommer att märka av i sin vardag, men det är bra att känna till att samhällsaktörer övar för att stärka beredskapen.

Bakgrund

Även om Sverige är tryggare än många andra platser i världen har vi ett försämrat säkerhetsläge i omvärlden. I december 2015 beslutade regeringen att Sverige skulle återuppta planeringen av totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.

Här finns mer information om totalförsvarsövningen.