Majoritetens budgetförslag 2020

Svenska sedlar och mynt

En budget med satsningar för framtiden. Nu finns ett budgetförslag för 2020 från majoriteten.

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 29,5 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunens lever upp både till balanskravet och ekonomiska målet som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. I budgeten för 2020 uppgår investeringarna till 159 mkr.

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Ökad volym inom skola och omsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar med 21,9 mkr. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg och skola med 3,4 mkr och inom äldreomsorg med 3,7 mkr. Effektiviseringsåtgärder inom nämndernas verksamheter uppgår till 10,0 mkr. Nämndernas ramar ökar med totalt cirka 19,0 mkr.

Satsning på förskola

Tanums kommun har en positiv befolkningsutveckling som gör att kommunen behöver öka antalet platser inom förskolan. I budget 2020 anslås medel för investeringar i nya förskolelokaler i Fjällbacka, Rabbalshede och Backa. Sedan tidigare finns medel anslagna för ny förskoleavdelning i Grebbestad.

Fler bostäder

I investeringsbudgeten finns ett flertal satsningar som möjliggör byggnation av nya bostäder. Ett av kommunens prioriterade mål är att det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden.

 • Totalt anslås 22 mkr under perioden 2020-2022 för upprättande av nya detaljplaner vilket gör det möjligt att ta fram nya planer för bostäder och verksamhetsmark
 • Nya villatomter tas fram ibland annat Fjällbacka, Tanumshede, Hamburgsund och Grebbestad
 • Satsningar på VA-investeringar skapar möjliget för nya bostadsområden VA-investeringarna innebär stora miljöförbättringar.
 • Det kommunala bostadsbolaget Tanums Bostäder AB får utökade möjligheter bygga nya hyresrätter

Förbättrad service och tillgänglighet

Tillgänglighet, bemötande och service i alla kontakter ska ständigt förbättras. Som ett led i att förbättra service och tillgänglighet införs e-arkiv och arbetet med att snabba upp och kvalitetssäkra ärendehanteringen intensifieras.

Kompetensförsörjning

Kommunfullmäktige har antagit en strategi för kompetensförsörjning. Att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens kommer att bli avgörande för att kunna erbjuda en verksamhet av hög kvalitet.

Näringsliv

Kommunen ska tillsammans med företagen skapa förutsättningar och ett klimat som gör Tanums kommun till en attraktiv kommun att driva och utveckla företag, starta nya företag, investera och bo i. Målsättningen är Tanum ska tillhöra de 100 kommuner i Sverige som har bäst företagsklimat.

Miljö

En miljö- och klimatstrategi är under framtagande. Strategin kommer att kunna antas av kommunfullmäktige under början 2020. Flera av kommunens investeringar syftar till olika miljöförbättringar, framförallt inom VA men även energibesparande åtgärder i samband med investeringar i kommunens fastigheter.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 159 mkr. Bland större investeringar som genomförs och planeras under åren 2020-2022 märks:

 • Nya förskolor i Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Rabbalshede och Bullaren
 • Förbättrade skollokaler i Hamburgsund
 • Fler boendeplatser inom äldreomsorgen samt upprustning av Hedegårdens äldreboende
 • Förbättrad kapacitet för vatten och avlopp
 • Miljöförbättringar genom anslutning av fler bostadsområden till kommunalt VA
 • Renovering och ombyggnad av T-piren i Grebbestad och kajen i Fjällbacka
 • Framtagande av verksamhetsmark i Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund
 • Byggande av GC-väg mellan Slottet och Hamburgsund
 • Investering i utveckling av Affärsvägen i Tanumshede centrum
 • Utveckling av strandpromenad vid Grebbestad badplats
 • Ny räddningsstation i Tanumshede

Majoritetens förslag till driftbudget 2020PDF (pdf, 425.8 kB)

Majoritetens förslag till investeringsbudget 2020PDF (pdf, 466.3 kB)

Liselotte Fröjd
Ordförande kommunstyrelsen (M)

Roger Wallentin
Vice ordförande kommunstyrelsen (C)

Benny Svensson
Kommunstyrelsen (L)