Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Exempelbild

Uppdaterad 7 april klockan 16:00
Tanums kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset, covid-19 och deltar i regelbundna samverkanskonferenser med Länsstyrelsen och Smittskydd Västra Götaland. Vi följer de nationella riktlinjerna.

Tisdag 7 april kl. 16.00

Inventering av barnomsorg för vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Vi genomför en inventering av vilka barn som behöver barnomsorg vid en eventuell stängning av skolor och förskolor. Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det. Denna inventering är för att vara förberedd om det tas ett framtida beslut om stängning av skolor eller förskolor. Mer information finns i denna nyhet.

Klockan 10.00

Kommunledningen uppmanar fortsatt alla medarbetare och förtroendevalda:

 • Stanna hemma vid uppvisande av symtom på luftvägsinfektion som hosta, snuva, feber eller ont i halsen.
 • Arbeta på distans utifrån verksamhetens förutsättningar och behov.
 • Följ Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och råd.
 • Undvik resor till riskområden/områden med samhällsspridning både i tjänsten och privat.
 • Tänk på att vara källkritiska.
 • Verksamhetsansvariga ska följa händelseutvecklingen noggrant och kontinuerligt då informationen uppdateras hela tiden.
 • Verksamhetsansvariga ska se till att det finns goda förutsättningar för god handhygien inom verksamheterna.

_______________________________

Måndag 6 april kl. 16.15

Arbetsplatsförlagda lärandet startar igen
Information till elever på Tanums vuxenutbildning!
Tanums kommun återupptar det arbetsplatsförlagda lärandet för elever inom vuxenutbildning på Futura. Utifrån att distansundervisning verkar bli långvarig kommer yrkesutbildningarna på Futura att återuppta APL för berörda klasser. De elever som är berörda är informerade av ansvarig lärare. Beslutet gäller från och med 30 mars 2020 och tillsvidare.

Vid frågor - kontakta ansvarig yrkeslärare eller klass/gruppansvarig.

_______________________________

Tisdag 2020-03-31 kl. 18:00

Hög sjukfrånvaro inom våra verksamheter
Just nu har vi hög sjukfrånvaro inom många av Tanums kommuns verksamheter. På flera enheter inom både omsorgs- och skolverksamheten är personal hemma för influensasymptom.

På bland annat Tanumskolan är sjukfrånvaron högre än normalt och flera i personalen är hemma med influensaliknande symptom, av den anledningen har vi kontaktat Smittskydd VGR för rådgivning. Smittskyddet rekommenderar att vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd VGR angett. Detta innebär att personal och elever ska stanna hemma även vid milda symptom och minst 48 timmar efter tillfrisknande.

Tanums kommun har inga bekräftade fall av Covid-19 i någon verksamhet. Vi har regelbunden kontakt med Smittskydd Västra Götaland, följer deras rekommendationer och utvecklingen i regionen.

Förändringar för dig som medarbetare - Med anledning av Coronaviruset har de interna riktlinjerna uppdaterats.

Syftet med dessa direktiv är att vi ska ha ett gemensamt förhållningssätt till hur vi inom kommunen bemöter eventuella uppkomna situationer kring corona­viruset. Direktivet kommer uppdateras vid behov.

Kommunledningen uppmanar alla medarbetare och förtroendevalda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika alla icke nödvändiga resor.

Direktiven nedan gäller inom samtliga kommunala verksamheter och bolag.

Förändring per den 31 mars:

 • Distansarbete
  Distansarbete ska, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, ses som norm. Respektive förvaltningschef ansvarar för att organisera arbetet inom respektive förvaltning.
 • Resa i tjänsten
  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avstår från alla tjänsteresor tillsvidare om inte tjänsteresan bedöms som nödvändig. Förvaltningschef, och för förtroendevalda med kommunstyrelsens ordförande, bedömer om en resa är nödvändig eller inte.

Interna riktlinjer medarbetare Tanums kommun ang Corona Viruset 2020-03-31PDF (pdf, 126.3 kB)

___________________________

Fredag 2020-03-27 kl 18.20

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från söndagen den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen 27 mars.

Kort beskrivning
Reglerna om max 50 personer omfattar inte bibliotek, köpcenter och butiker, antalet gäster på en restaurang eller i en skolmatsal, kommunfullmäktiges sammanträden, löpande verksamhet på fritidsgårdar och dylikt. Om särskilda arrangemang anordnas, till exempel en teaterföreställning eller ett föredrag, kan detta omfattas av reglerna så då får man gå igenom reglerna för att se vad som gäller för det specifika fallet.

Mer information
Sveriges Kommuner och Regioner samt Polisen har information om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Sveriges Kommuner och Regioners informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisens informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även Krisinformation.se har informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västtrafik gör förändringar inom färdtjänst och sjukresor

Med anledning av Corona-virusets spridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att förhindra smittspridning genomför Västtrafik nu förändringar inom färdtjänst och sjukresor. Beslutet innebär att så kallad ensamåkning införs inom denna trafik, där resenärerna ofta tillhör riskgruppen. Resorna kommer alltså inte samordnas på det sätt som normalt sker. Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Beslutet gäller från fredag 27 mars. Information finns på Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Här finns coronarelaterade frågor och svar från våra verksamheter. På sidan finns frågor

 • Om corona
 • För dig som delårsboende i kommunen
 • För dig som är 70+
 • För dig som har barn i förskola, skola, gymnasium eller är elev
 • För dig som omsorgstagare eller anhörig
 • För dig som lokal företagare

_______________________________

Onsdag 2020-03-25 kl 11.00

Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Läs hela nyheten om nya regler för restauranger.öppnas i nytt fönster

_____________________________

Fredag 2020-03-20 kl 20.00

Stödpaket till lokala företagare

Tanums kommun har vid ett extrainsatt möte beslutat vidta åtgärder till stöd för de lokala företagen som drabbats hårt i Coronakrisens spår. Bland annat förlänger kommunen betalningstiden på fakturor, anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen.

Läs hela nyheten om stöd till lokala företagare.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har nu en högre sjukfrånvaro bland personalen men verksamheten upprätthålls vid samtliga enheter. Ett antal brukare uppvisar influensasymptom men inte fler än tidigare år.

Verksamheten följer de rutiner för skyddsutrustning som Vårdhygien i Västra Götaland tagit fram. Rutinerna anger att hos varje vårdtagare ska tillgång finnas till:

 • alkoholbaserat handdesinfektionsmedel,
 • flytande tvål,
 • pappershanddukar,
 • engångsplastförkläde,
 • skyddshandskar och
 • ytdesinfektionsmedel med tensid.

Vid nära omvårdnad (inom två meter) hos vårdtagare med luftvägssymptom ska tillgång säkerställas på:

 • stänkskydd för ansikte (heltäckande visir alternativt munskydd IIR kombinerat med skyddsglasögon).

Skola och förskola

Högre sjukfrånvaro bland barn, elever och personal. Verksamheten bedrivs vid samtliga förskolor och skolor.

Räddningstjänst

Även inom räddningstjänsten är sjukfrånvaron högre än normalt. Beredskapen upprätthålls på ordinarie nivå.

Teknisk verksamhet

Ingen påverkan på verksamheten som påverkar allmänheten.

_____________________

Onsdag 2020-03-18

Företagen i Tanums kommun får anstånd för tillsynsavgifter

Tanums kommun har den 18 mars beslutat att ge företag anstånd att betala tillsynsavgifter till exempel gällande livsmedel, brandstillsyn, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.

På grund av de råd allmänheten ges om att till exempel undvika sociala tillställningar för att hindra smittspridning känner företag en oro inför sin ekonomiska situation, kommunen vill därför agera för att underlätta.

Vi värnar det lokala näringslivet och vet att företag känner oro för att deras verksamhet kommer att påverkas negativt. Genom att ge anstånd för tillsynsavgifter hoppas vi att kunna underlätta för företagen.

Tillsynskontroller kommer utföras för att verksamhet ska kunna bedrivas, men det ges anstånd med betalning.

____________________

Tisdag 2020-03-17

18:00

Elever inom gymnasie- och vuxenutbildningen på Campus Futura kommer att få utbildning på distans eller genom fjärrundervisning.

Tanums kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och har beslutat att från och med imorgon onsdag 18 mars kommer all gymnasieutbildning och vuxenutbildning via Campus Futura att genomföras genom fjärrundervisning eller genom distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar via Campus Futura ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt eller via telefon. Beslutet är fattat av krisledningsnämnden och gäller tills nytt besked kommer.

Beslutet innebär att inga elever på Campus Futura gymnasieskola och vuxenutbildning ska komma till sina vanliga undervisningslokaler från och med onsdag 18 mars. Undervisning kommer istället att ske via fjärrundervisning och följa ordinarie schema eller via distans.

- Vi avvaktar eventuella rekommendationer från myndigheter om stängning av övrig skolverksamhet. Då läget snabbt kan förändras har vi en beredskap och planerar vidare för om detta skulle behövas, säger Lina Magnusson, förvaltningschef för barn och utbildning.

Inom gymnasiet har alla elever egen ipad och använder sig av Google classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Vuxenutbildningen och delar av SFI använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Inom delar av SFI kommer utbildningen också att bedrivas med stöd av e-post och telefon för de grupper som inte har tillgång till Google classroom

Samtliga lärare kommer även fortsättningsvis att vara på plats i skolorna och bedriva fjärr- och distansundervisningen därifrån. Vid behov kan ni kontakta era mentorer/klassansvariga.

17:00

Tanums kommun aktiverar krisledningsnämnden.

Tanums kommun har nu aktiverat sin krisledningsnämnd för att vara beslutsför och förberedd inför eventuellt kommande situationer kopplade till Coronavirus och Covid-19. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Personalen följer Folkhälsomyndighetens råd.

Personalläget är än så länge under kontroll men det är en klart högre andel sjukskrivningar än normalt. Inom vissa verksamheter, framförallt vård och omsorg, börjar personalläget bli ansträngt. Det beror på att många anställda är sjukskrivna eller vårdar barn till följd av de strängare instruktionerna att inte komma till jobbet vid minsta sjukdomssymptom.

Kommunens fokus är att skydda riskgrupper.

Tanums kommun följer ansvariga myndigheters råd och rekommendationer. I det ingår att fokusera på att skydda riskgrupper, vara noga med rutiner kring städning och hygien och ha tydliga uppmaningar till anställda och besökare att inte komma till våra lokaler vid minsta sjukdomssymtom.

Vi lägger också mycket kraft på att planera och förbereda för ett eventuellt stort personalbortfall och andra tänkbara scenarion i samband med Coronaviruset.

________________________

Måndag 2020-03-16

Besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden.

Det är mycket hög risk för samhällsspridning av
Covid-19 i Sverige. Tanums kommun har därför
infört besöksförbud på samtliga vård och
omsorgsboenden från och med 16 mars.

Uddevalla kommun beslutar om distansundervisning på gymnasium och vuxenutbildning.

Från och med imorgon tisdag 17 mars kommer all utbildning via Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller två veckor framåt och kan förlängas. Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning har fortsatt ansvar för sina elever. Om du har frågor kontakta din skola.

Läs mer på Uddevalla kommuns hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Influensasymptom hos personal på kommunhuset Tanumshede

Två i personalen på Mottagnings- och Utredningsavdelningen (MoU) med arbetsplats i kommunhuset i Tanumshede har symptom på influensa. En person uppvisade symptom på arbetsplatsen och gick då hem. En fick symptom på influensa under söndagen och har inte haft symptom på arbetsplatsen. Då sjukvården/vårdcentralen inte längre testar för Coronavirus, förutom vid behov av sjukhusvård eller vid riskgrupp, är det inte avgjort vilken typ av infektion det rör sig om. Kommunen vill ändå vara försiktiga och agera som om det är smitta med Coronavirus/Covid-19.

Kommunen har haft kontakt med Smittskydd Västra Götaland som inte ser anledning till ytterligare åtgärder utan tidigare riktlinjer gäller: har man symptom ska man hemisolera sig tills man är symptomfri plus 48 timmar.

Vi ber samtliga medarbetare i kommunen att vara extra noggranna och respektera att inte komma till arbetet vid symptom på luftvägsinfektion såsom hosta, feber, snuva eller ont i halsen. Personal på MoU använder egen (extern) ingång till avdelningen och verkar nu för att i så stor mån som möjligt hålla telefonmöten med brukare samt begränsa sin kontakt med övriga avdelningar kommunhuset.

Du som är riskgrupp, har anhörig som är riskgrupp eller har lindriga symptom och har arbetsplats på Kommunhuset ombeds att kontakta din chef och resonera om möjligheten att arbeta hemifrån. Som mötesledare tänk på att använda digitala lösningar för möten så att hemarbete är möjligt.

Det är en god handhygien, det vill säga att tvätta sig med tvål och varmt vatten, som är effektivast för att hindra smittspridning.

Alla medarbetare som är friska ska gå till arbetet.

Länk till Folkhälsomyndigheten: ”Finns det några särskilda riskgrupper?”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_________________________

Fredag 2020-03-13

Tanums kommun har en uppdaterad pandemiplan och arbetar utifrån de rekommendationer från myndigheter som finns och har en god beredskap.

Arbetet just nu är inriktat på att skydda våra mest utsatta grupper inom de kommunala verksamheterna. Sedan tidigare avråder vi från besök på våra kommunala boenden. Vi tar inte emot besökande med symptom på luftvägssinfektion inom någon verksamhet.

Friska barn, elever och lärare ska vara i skolan.

Regeringen har beslutat att skolorna ska vara öppna. Tanums kommun följer myndigheternas rekommendationer och barn, elever och personal som är friska ska vara i skolan.

Sammankomster om 500 personer

Som en tillfällig åtgärd har regeringen också beslutat att man inte får hålla allmäna sammankomster eller offentliga tillställningar med mer än 500 personer i Sverige. Allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med mer än 500 personer berör dock inte kommunal skola.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever eller medarbetare ska stanna hemma från skolan eller arbetet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer.

Hindra smittspridning

Det är var och ens ansvar att agera för att minska smittspridning och värna våra äldre och andra riskgrupper.

 • Så här ska du tänka kring smittspridning

Tanums kommun beslutar att ställa in PRAO.

Den PRAO (praktisk arbetslivsorientering) som var planerad för årskurs 8 under nästa vecka (v.12) kommer att ställas in. Flera praktikplatser/företag har svårt att i dagsläget ta emot elever med handledare för eleverna att tillgå. Praktisk arbetslivsorientering är obligatorisk enligt skolplanen och kommer istället att erbjudas senare.

___________________________

Torsdag- 2020-03-12


Miljö- och byggförvaltningen

Under vecka 10 hade en medarbetare på Miljö- och byggförvaltningen besök av en person som senare har visat sig vara bekräftat smittad av Covid-19 (coronavirus). Tanums kommun har varit i kontakt med Smittskydd Västra Götaland och smittskyddsläkaren ser inga skäl för oro eller att det finns risk för smitta eftersom personen vid besöket inte hade symptom och då inte kunde sprida någon smitta. Smittskyddet rekommenderar att verksamheten fortsätter som vanligt utan inskränkningar.

Information skola och förskola

Vi får många frågor från vårdnadshavare till barn i förskola och skola och vill därför förtydliga med information.

Länk till Skolverkets sida:

Stängda verksamheter

För att värna om varandra och hindra smittspridning har beslut tagits om att stänga vissa verksamheter för besök:

 • Öppna förskolan
 • Återbruket (både inlämning och butik)
 • Alla kommunala matsalar (öppna för brukare)
 • Hamburgsund och Fjällbacka bibliotek (på grund av närhet till äldreboende)
 • Träffpunkter inom äldreomsorgen

___________________________

Onsdag 2020-03-11

För att skydda de mest sårbara uppmanar vi människor att undvika besök på våra kommunala boenden. Besökare uppmanas ringa på och invänta personal. Man ska inte besöka något boende om man har symptom på luftvägsinfektion, så som hosta, andningssvårigheter eller feber. Under dagen kommer det att sättas upp affischer med instruktioner om att ringa på dörrklockan/knacka på dörren och invänta personal för besök.

Samtliga kommunala restauranger stänger tills vidare för besökare.

__________________________

Tisdag 2020-03-10

Folkhälsomyndigheten höjer risknivån för smittspridning i Sverige till mycket hög risk. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Telefon

Länkar

Vid oro - ring 113 13
Om du har frågor om coronaviruset/ Covid-19. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Vid symptom - ring 1177
Om du har symptom ring 1177, vårdguiden, och berätta om dina symptom.

Stödtelefon
För dig över 70+ eller i riskgrupp utan anhörig, ring 0525-180 81 måndag till fredag kl 09.00-15.00.

Corona - Frågor och svar
Här finns frågor och svar från våra verksamheter

Säkerställd information från myndigheter:
Folkhälsomyndigheten 
angående Coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittskyddet Västra Götaland angående 
Coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177.se angående coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utrikesdepartementet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WHO (World Health Organization) in englishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Other languages

Translated information is available at Folkhälsomyndigheten's websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster