Ekonomiska styrprinciper för Tanums kommun

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan utarbetas vid samma tillfälle och ska innehålla ett budgetår och två planeringsår.

Nämnderna tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade målsättningar, strategier och verksamhetsbeskrivningar.

Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad driftbudget. Härvid ska hänsyn tas till de mål och uppdrag som angivits av kommunfullmäktige för området.

Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att finansieringen är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (till exempel utbyggnader eller beslut om förändrad verksamhet) ska kostnaderna redovisas i beslutsunderlaget både för innevarande år och på längre sikt, till exempel helårseffekt av driftkostnader.

Kommunstyrelsen har möjlighet att under löpande budgetår upprätta en kompletteringsbudget. Kompletteringsbudgeten fastställs av kommunfullmäktige. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter.

Budgetprocess

Fas 1

Kommunledningen diskuterar övergripande prioriteringar och kommunövergripande målsättningar samt ekonomiska mål för kommunen. En preliminär resursberäkning tas fram.

Diskussion mellan kommunledning och nämnder om behovsförändringar och andra faktorer som påverkar nämndernas ramar.

Förslag till verksamhetsmål tas fram.

Fas 2

Beräkning av skatteintäkter och tillgängliga resurser utifrån Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) skatteprognoser.

Nämnderna lämnar förslag till budget för kommande år.

Diskussioner mellan kommunledning och nämnder om budgetförutsättningar. Avstämning av budgetförutsättningar utifrån delårsbokslut per den 31 augusti.

Fas 3

Beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om verksamhetsmål, ekonomiska mål, utdebitering, låneram, investeringsbudget, definitiva budgetramar etcetera.

Fas 4

Nämndernas budgetarbete. Nämnderna tar fram budget för sin verksamhet utifrån definitiva budgetramar, övriga anvisningar och direktiv från kommunfullmäktige. Beslut i respektive nämnd om antagande av nämndens budget bör ske senast under januari.

Ansvar

De grundläggande ansvarsprinciperna avseende ekonomi och verksamhet som gäller mellan kommunfullmäktige och nämnderna är följande:

Nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Principen är att 100 procent av resultatet avslutas mot nämndens egna kapital, under förutsättning att verksamheten skett i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer. Ett resultat som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av till exempel mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag.

Ett resultat som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den aktuella verksamheten, om inget annat beslutas, dock inte till någon utökning eller förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan komma att kräva ökade resurser i framtiden. Exempel på lämplig användning är strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning, tillfällig personalförstärkning, material och inventarier med mera. Den ordinarie verksamheten ska dock inrymmas inom det kommunbidrag som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. Undantag från detta ska redovisas och godkännas i samband med budgetarbetet.

En nämnd som redovisar negativt resultat (underskott) under tre år i följd kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder.

I anslutning till bokslutsberedningarna ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till resultatets uppkomst. Om årsresultatet är ett underskott och detta medför att det balanserade egna kapitalet blir negativt ska nämnden vid bokslutsöverläggningarna, eller vid annat tillfälle inom två månader, lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas.

Om en nämnd redan i sitt budgetförslag planerar ta i anspråk medel av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet (balanserade resultatet) ska nämnden redovisa och kommentera
detta i budgetförslaget.

Underskott ska amorteras inom fem år.

Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserade resultat) i samband med att årsredovisningen behandlas.

Uppföljning

Kommunens bokslut ska sammanfattas i en årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige. Årsredovisningen ska även innehålla en samlad redovisning av all den verksamhet som Tanums kommun bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsaktiebolag- eller stiftelseform (så kallad sammanställd redovisning). De kommunala förvaltningarna, bolagen och stiftelserna ska därvid följa den tidplan för bokslutet som kommunens ekonomikontor upprättat. Vid behandlingen av kommunens bokslut ska en bokslutsberedning ske. Bokslutsberedningen innebär en dialog mellan kommunledning och nämndsledning där de olika nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet diskuteras.

Kommunstyrelsen upprättar delårsbokslut vid två tillfällen under året. Det första delårsbokslutet omfattar perioden januari-april och det andra perioden januari-augusti, det vill säga efter varje tertial. Den ekonomiska delen av uppföljningen innehåller
delårsbokslut för kommunen och koncernen samt nämndernas budgetprognos. Nämnder/bolag ska också redovisa en uppföljning av årets verksamhet.

Delårsboksluten behandlas och fastställs av kommunfullmäktige.

Utöver de tertialvisa uppföljningarna ska respektive nämnd upprätta budgetuppföljningar (inkl årsprognos) per den 28 februari, 30 juni och den 31 oktober. Nämndernas uppföljningsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen. Dessa kommunövergripande uppföljningar behandlas och fastställs av kommunstyrelsen.

Varje nämnd ska i samband med behandlingen av delårsbokslut och budgetuppföljningar ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos i uppföljningen. Det räcker alltså inte att besluta att
lägga uppföljningen till handlingarna.

Nämndens åtgärder vid avvikelse i driftbudgeten

Nämnd är ansvarig för att budgeterad eller i övrigt beslutad verksamhet kommer till utförande i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl kostnads-, verksamhets-,
presentations-, som kvalitetsmässigt. Åtgärder ska vidtas så snart en budgetavvikelse kan förutses.

Förvaltningschef ska till nämnden samordna och rapportera uppföljningen och lämna förslag till åtgärder vid förväntad budgetavvikelse. Redovisade budgetavvikelser ska i första hand
täckas genom omdisposition inom nämndens budgetram (kommunbidrag).

För följande åtgärder, som ej beslutats i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, ska nämnd alltid
inhämta kommunfullmäktiges medgivande vid:

  • startande av ny verksamhet
  • väsentlig utvidgning eller standardhöjning av befintlig verksamhet
  • åtgärder som medför ekonomiska åtaganden utöver årsbudget

Investeringar

Investeringsanslagen fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt objekt eller som ett ramanslag. För anskaffning av inventarier får nämnd ta investeringsbeslut på maximalt 500 tkr per objekt under förutsättning att nämnden finansierar räntor och avskrivningar samt övriga driftskostnader som är föranledda av investeringen inom sin budget.

Tilldelade kommunbidrag inkluderar även kapitalkostnaderna - som ansvarsmässigt betraktas på samma sätt som alla andra kostnader. En godkänd utgift i investeringsbudgeten medför inte
en automatisk ökning av kommunbidraget.

I kommunfullmäktiges beslut om investeringar anges om nämnden ska kompenseras för ökade kapital- och driftskostnader.

Kapitalkostnader på en investering aktiveras i normalfallet året efter att utgiften är bokförd. Om en anläggning (till exempel en skola) byggs belastas byggnationen av kreditivränta under byggnadstiden och kapitalkostnaden aktiveras från och med att
anläggningen tas i bruk.

Kapitalanskaffningen, det vill säga hur tillgångarna ska finansieras, är en central fråga. Ansvaret åvilar kommunstyrelsen.

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda projektens utgifts- och inkomstutveckling. Finner nämnd att anslag kommer att bli otillräckligt ska detta omgående anmälas till kommunfullmäktige
med begäran om tilläggsbudgetering. Anmälan ska kompletteras med redovisning av de omständigheter som orsakat överskridandet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede