Ekonomiska styrprinciper för Tanums kommun

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska det varje år upprättas en budget för nästa kalenderår och en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att bestämma vad som ska anses vara god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och mål för verksamheten tas fram. De finansiella och verksamhetsmässiga resultaten ska därefter bedömas i förhållande till målen för att avgöra om kommunen lever upp till sin definition av god ekonomisk hushållning.

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan utarbetas vid samma tillfälle och ska innehålla ett budgetår och två planeringsår.

Nämnderna tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade målsättningar, strategier och verksamhetsbeskrivningar.

Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad driftbudget. Hänsyn ska tas till de mål och uppdrag som angivits av kommunfullmäktige för området.

Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att finansieringen är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (till exempel utbyggnader eller beslut om förändrad verksamhet) ska kostnaderna redovisas i beslutsunderlaget både för innevarande år och på längre sikt, till exempel helårseffekt av driftkostnader.

Kommunstyrelsen har möjlighet att under löpande budgetår upprätta en kompletteringsbudget. Kompletteringsbudgeten fastställs av kommunfullmäktige. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter.

Budgetprocess

Februari-juni

Kommunledningen diskuterar övergripande prioriteringar och kommunövergripande målsättningar samt ekonomiska mål för kommunen. En preliminär resursberäkning tas fram.

Diskussion mellan kommunledning och nämnder om behovsförändringar och andra faktorer som påverkar nämndernas ramar.

Kommunstyrelsen tar fram en resursberäkning för kommande år. Resursberäkningen ligger till grund för de budgetanvisningar som kommunstyrelsen tar fram och som beslutas av kommunfullmäktige.

Juni-september

Nämnderna lämnar förslag till budget för kommande år.

September-november

Diskussioner mellan kommunledning och nämnder om förslag till budget. Avstämning av budgetförutsättningar utifrån delårsbokslut per den 31 augusti.

Beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om verksamhetsmål, ekonomiska mål, utdebitering, låneram, investeringsbudget, definitiva budgetramar etcetera.

November-januari

Nämnderna tar fram budget för sin verksamhet utifrån definitiva budgetramar, övriga anvisningar och direktiv från kommunfullmäktige. Beslut i respektive nämnd om antagande av nämndens budget bör ske senast under januari.

Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens ekonomiska planering och uppföljning och fastställer riktlinjer för den ekonomiska styrningen. Kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för styrelse och nämnder i mål- och resursplanen.

Kommunstyrelsen ska följa verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat och övervaka att verksamheten utförs kvalitetssäkrat och effektivt samt bedrivs inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat. Kommunstyrelsen kan vidta åtgärder under året om det bedöms att de ekonomiska ramarna inte hålls.

Nämnder och styrelse ansvarar för är att driva verksamheten inom tilldelad ram och följa upp budget och verksamhet enligt fastställd tidplan. För följande åtgärder, som ej beslutats i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, ska nämnd alltid inhämta kommunfullmäktiges medgivande vid:

  • startande av ny verksamhet
  • väsentlig utvidgning eller standardhöjning av befintlig verksamhet
  • åtgärder som medför ekonomiska åtaganden utöver årsbudget

Resultatöverföring

Nämnderna har ett ansvar för ekonomi och verksamhet över tid. Nämnderna behåller och ansvarar för det över- eller underskott som de genererat.

Nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Principen är att 100 procent av resultatet avslutas mot nämndens egna kapital, under förutsättning att verksamheten bedrivits i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer. Ett resultat som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av till exempel mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar om resultatöverföringen och nämndernas balanserade resultat i samband med att kommunfullmäktige tar beslut om årsredovisningen.

Ett resultat som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd. Ett överskott får dock inte användas till någon utökning eller förändring av verksamheten som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan komma att kräva ökade resurser i framtiden. Nämndens ordinarie verksamheten ska inrymmas inom det kommunbidrag som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. Undantag från detta ska redovisas och godkännas i samband med budgetarbetet.

Underskott ska amorteras inom fem år.

En nämnd som redovisar negativt resultat (underskott) under tre år i följd kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder.

I anslutning till bokslutsberedningen ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till resultatets uppkomst. Om årsresultatet är ett underskott och detta medför att det balanserade resultatet blir negativt ska nämnden ta fram ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas.

Om en nämnd redan i sitt budgetförslag planerar ta i anspråk medel av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet (balanserade resultatet) ska nämnden redovisa och kommentera detta i budgetförslaget.

Uppföljning

Bokslut och årsredovisning

Kommunens bokslut ska sammanfattas i en årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige som fastställer årsredovisningen. Årsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av all den verksamhet som Tanums kommun bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings eller bolagsform (en så kallad sammanställd redovisning). Vid beredningen av kommunens bokslut ska en dialog ske mellan kommunledning och nämndsledning där de olika nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet diskuteras.

Delårsbokslut

Kommunstyrelsen upprättar delårsbokslut vid två tillfällen under året. Det första delårsbokslutet omfattar perioden januari-april och det andra delårsbokslutet perioden januari-augusti.

Delårsboksluten behandlas och fastställs av kommunfullmäktige.

Övrig uppföljning

Utöver de delårsboksluten ska respektive nämnd upprätta budgetuppföljningar (inkl. årsprognos) per den 28 februari, 30 juni och den 31 oktober. Nämndernas uppföljningsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.

Dessa kommunövergripande uppföljningar behandlas och fastställs av kommunstyrelsen.

Nämndens åtgärder vid avvikelse i driftbudgeten

Varje nämnd ska i samband med behandlingen av delårsbokslut och budgetuppföljningar ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos i uppföljningen. Det räcker alltså inte att besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.

Nämnd är ansvarig för att budgeterad eller i övrigt beslutad verksamhet kommer till utförande i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl kostnads-, verksamhets-, presentations-, som kvalitetsmässigt. Åtgärder ska vidtas så snart en budgetavvikelse kan förutses.

Förvaltningschef ska till nämnden samordna och rapportera uppföljningen och lämna förslag till åtgärder vid förväntad budgetavvikelse.

Investeringar

Investeringsanslagen fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt objekt eller som ett ramanslag. För investeringsprojekt som löper över flera år fastställer kommunfullmäktige dels en investeringsram för projektets totala kostnad, dels investeringsanslag per år under projektets löptid. För anskaffning av inventarier får nämnd ta investeringsbeslut på maximalt 1 000 tkr per objekt under förutsättning att nämnden finansierar räntor och avskrivningar samt övriga driftskostnader som är föranledda av investeringen inom sin budget.

Tilldelade kommunbidrag inkluderar även kapitalkostnaderna - som ansvarsmässigt betraktas på samma sätt som alla andra kostnader. En godkänd utgift i investeringsbudgeten medför inte en automatisk ökning av kommunbidraget.

I kommunfullmäktiges beslut om investeringar anges om nämnden ska kompenseras för ökade kapital- och driftskostnader.

Kapitalanskaffningen, det vill säga hur tillgångarna ska finansieras, är en central fråga. Ansvaret åvilar kommunstyrelsen.

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda projektens utgifts- och inkomstutveckling. Finner nämnd att anslag kommer att bli otillräckligt ska detta omgående anmälas till kommunfullmäktige med begäran om tilläggsbudgetering. Anmälan ska kompletteras med redovisning av de omständigheter som orsakat överskridandet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede