Budget 2017

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 14,1 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till både balanskravet och det ekonomiska målet som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum.

Budgeten baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Satsningar på skola och omsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar.

Barn- och utbildningsnämnden budgetram utökas med totalt 8,5 mkr, varav 8,3 mkr i volymökningar inom barnsomsorg och skola. Omsorgsnämndens budgetram ökas med 4,0 mkr, varav 2,0 mkr i beräknad volymökning inom äldreomsorgen.

Förbättrad service och tillgänglighet

I budget 2018 anslås 1,6 mkr till miljö- och byggnadsnämnden för att förbättra service, tillgänglighet och tillsyn från verksamheten.

Integrationsåtgärder

Arbetet med integration fortsätter. I budget 2018 anslås 1,0 mkr till integrationsåtgärder.

Förskole- och skollokaler

En positiv befolkningsutveckling innebär behov av fler förskoleplatser och skollokaler. Investeringsbudgeten innehåller en satsning på förskole- och skollokaler på cirka 120 mkr. En tillbyggnation av Tanumskolan inklusive ombyggnation av skolans kök innebär att det frigörs lokaler för fler förskoleplatser på Hedeskolan i Tanumshede. Nya förskole-avdelningar skapas också i Grebbestad. Under 2017 öppnades en ny förskoleavdelning i Fjällbacka. Budget för 2018 innehåller anslag för detaljplanering med syfte att skapa ytterligare förskoleplatser i Fjällbacka.

Satsning på bostäder och verksamhetsmark

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 130 mkr. I investeringsbudgeten finns ett flertal satsningar som möjliggör byggnation av nya bostäder samt framtagande av verksamhetsmark.

Anslaget för upprättande av nya detaljplaner uppgår till totalt 22,0 mkr under perioden 2018-2020 vilket gör det möjligt att ta fram nya planer för bostäder och verksamhetsmark

Investeringsbudgeten innehåller framtagande av bostadstomter i områdena Slänten i Fjällbacka samt Norgård i Hamburgsund

Nya områden för verksamhetsmark tas fram i Hamburgsund och Fjällbacka

Satsningar på VA-investeringar skapar möjlighet för nya bostadsområden. VA-investeringarna innebär också stora miljöförbättringar.

Sänkt VA-taxa

VA-taxan sänks med två procent under 2018.

Här nedan kan du hitta budgetsammanfattningar och hela budgetdokument. Välj ett år och klicka sedan på det dokument du vill visa.

Hittar du inte det dokument du vill läsa, eller om du hellre vill ha den fullständiga budgeten i tryckt form, är du välkommen att fylla i beställningsformuläret.

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede