Budget 2017

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 14,4 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till både balanskravet och det ekonomiska målet som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. Ett lägre resultat innebär ett ökat upplåningsbehov. För att uppnå resultatet ska effektiviseringar på nio mkr genomföras.

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Satsningar på skola och omsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden budgetram utökas med 2,3 mkr utöver kompensation för pris- och löneökningar medan omsorgsnämndens budgetram ökas med 3,0 mkr utöver kompensation för pris- och löneökningar.

Förbättrad service och tillgänglighet

I budget 2017 anslås 1,2 mkr till miljö- och byggnadsnämnden för att öka effektiviteten i bygglovshanteringen samt att förbättra service och tillgänglighet från verksamheten.

Fler bostäder

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 81 mkr. I investeringsbudgeten finns ett flertal satsningar som möjliggör byggnation av nya bostäder.

  • Anslaget för upprättande av nya detaljplaner ökas till åtta per år under perioden 2017-2019 vilket gör det möjligt att ta fram nya planer för bostäder och verksamhetsmark
  • Nya villatomter tas fram i Fjällbacka och Grebbestad
  • Satsningar på VA-investeringar skapar möjlighet för nya bostadsområden. VA-investeringarna innebär också stora miljöförbättringar.
  • Planläggning för Västra vägen i Grebbestad kommer att ge bättre infrastruktur och trafiklösningar och skapa förutsättning för byggnation av fler bostäder i Grebbestad
  • Det kommunala bostadsbolaget Tanums Bostäder AB får utökade möjligheter bygga nya hyresrätter

Förskole- och skollokaler

I kompletteringsbudgeten för 2017 budgeteras anslag för byggnation av nya förskolelokaler i Grebbestad och Tanumshede samt nya skollokaler i Tanumshede. Planering påbörjas också för nya förskolelokaler i Fjällbacka.

Övrigt

I investeringsbudgeten tas det upp fem mkr per år under tre år för framtagande av nya båtplatser samt underhåll och förbättring av befintliga hamnaläggningar.

Anslaget för underhåll av fastigheter utökas till åtta mkr.

Här nedan kan du hitta budgetsammanfattningar och hela budgetdokument. Välj ett år och klicka sedan på det dokument du vill visa.

Hittar du inte det dokument du vill läsa, eller om du hellre vill ha den fullständiga budgeten i tryckt form, är du välkommen att fylla i beställningsformuläret.

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede