Budget 2019

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 15,4 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till både balanskravet och ekonomiska målet som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. I budgeten för 2019 uppgår investeringarna till 196 mkr.

Budgeten baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Satsningar på skola och omsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 19,4 mkr, varav 9,2 mkr avser kompensation för pris- och löneökningar och 8,2 mkr volymökningar inom förskola och barnomsorg. Budgeten innebär även satsningar med 2,0 mkr på ökad personaltäthet i förskolan och förstärkt organisation inom elevhälsan.

Omsorgsnämndens budgetram ökas med 12,1 mkr, varav 9,0 mkr avser kompensation för pris- och löneökningar och 2,0 mkr volymökningar inom äldreomsorgen. Budgeten innebär också en satsning med 2,0 mkr på fler platser i demensboenden, fler heltider i äldreomsorg och funktionshinderverksamheten samt ökade satsningar på kompetensutveckling.

Förbättrad service och tillgänglighet

I budget 2019 anslås 1,0 mkr till miljö- och byggnadsnämnden för att öka effektiviteten i bygglovshanteringen samt att förbättra service och tillgänglighet.

Fler bostäder

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 196 mkr. I investeringsbudgeten finns ett flertal satsningar som möjliggör byggnation av nya bostäder.

 • Totalt anslås 22 mkr under perioden 2019-21 för upprättande av nya detaljplaner vilket gör det möjligt att ta fram nya planer för bostäder och verksamhetsmark.
 • Nya villatomter tas fram i bland annat Fjällbacka, Tanumshede, Hamburgsund och Grebbestad.
 • Satsningar på VA-investeringar skapar möjlighet för nya bostadsområden. VA-investeringarna innebär stora miljöförbättringar.
 • Det kommunala bostadsbolaget Tanums Bostäder AB får utökade möjligheter bygga nya hyresrätter.

Nya förskolor

Budgeten innehåller anslag för byggnation av två nya förskoleavdelningar i Grebbestad. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i kompletteringsbudget komma in med äskande som innebär utbyggnad av förskolor i Fjällbacka, Rabbalshede och Bullaren. Genom beslut i 2018 års budget kommer det att skapas nya förskoleplatser även i Tanumshede.

Övrigt

För att bland annat klara effekterna av en kraftig befolkningsökning genomför kommunen omfattande investeringar. Bland större investeringar som genomförs och planeras under åren 2018-2021 märks:

 • Nya och förbättrade skollokaler i Tanumshede och Hamburgsund
 • Nya förskolor i Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Rabbalshede och Bullaren
 • Fler boendeplatser inom äldreomsorgen
 • Förbättrad kapacitet för vatten och avlopp
 • Miljöförbättringar genom anslutning av fler bostadsområden till kommunalt VA
 • Renovering och ombyggnad av T-piren i Grebbestad och kajen i Fjällbacka
 • Framtagande av verksamhetsmark i Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund
 • Byggande av gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund
 • Investeringar i parken och Affärsvägen i Tanumshede centrum
 • Byggnation av gång- och cykelväg och utveckling av badstranden i Grebbestad.

Här nedan kan du hitta budgetsammanfattningar och hela budgetdokument. Välj ett år och klicka sedan på det dokument du vill visa.

Hittar du inte det dokument du vill läsa, eller om du hellre vill ha den fullständiga budgeten i tryckt form, är du välkommen att fylla i beställningsformuläret.

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede