Budget 2021

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 25,5 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunens lever upp både till balanskravet och de ekonomiska målen som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. I budgeten för 2021 uppgår investeringarna till 197 mkr. Den höga investeringsnivån innebär en ökad upplåning med cirka 100 mkr.

Oförändrad kommunalskatt för sjuttonde året i följd

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Oförändrad va-taxa

Brukningstaxan för vatten och avlopp sänktes i två steg 2017 och 2018. Från 2018 och 2019 har brukningstaxan hållits oförändrad. Taxan för anslutningsavgifter till kommunalt va höjs med fyra procent.

Satsningar på skola och omsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden budgetram utökas med 8,2 mkr varav 6,8 avser kompensation för pris- och löneökningar, 0,1 mkr volymökningar inom förskola och skola samt 1,4 mkr i ett särskilt resurstillskott.

Omsorgsnämndens budgetram ökas med 10,5 mkr varav 6,4 avser kompensation för pris- och löneökningar, 2,6 volymökningar inom äldreomsorgen samt ett särskilt resurstillskott på 1,5 mkr. Utöver ökade kommunala anslag tillförs omsorgsnämnden sju mkr i nya statsbidrag till äldreomsorgen.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 197 mkr. För perioden 2021-2023 uppgår investeringsramen till totalt 633 mkr. I investeringsbudgeten finns ett flertal större investeringsprojekt.

  • Ombyggnad av Fjällbacka kaj för 55 mkr
  • Ny räddningsstation och nya ambulanslokaler för 85 mkr
  • Anslag för nya förskolor i Grebbestad, Fjällbacka, Bullaren och Rabbalshede
  • Ombyggnad av Hamburgsundsskolan
  • Ombyggnad av äldreboendet Hedegården i Tanumshede där det också kommer att skapas tio nya vårdplatser
  • Det kommunala bostadsbolaget Tanums Bostäder AB får utökade möjligheter bygga nya hyresrätter
  • Framtagande av 25 nya bostadstomter i Fjällbacka

Miljö- och klimatåtgärder

I budgeten upptas tre mkr för miljö- och energiinvesteringar utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder.

Under planperioden 2021-2023 budgeteras 23 mkr för byggnation av gång- och cykelvägar. Den största enskilda satsningen är en gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund.

Va-investeringar uppgår under åren 2021-2023 till 232 mkr varav 53 mkr budgeteras under 2023. Det största enskilda projektet är en överföringsledning mellan Fjällbacka och Bodalsverket.

Här nedan kan du hitta budgetsammanfattningar och hela budgetdokument. Välj ett år och klicka sedan på det dokument du vill visa.

Hittar du inte det dokument du vill läsa, eller om du hellre vill ha den fullständiga budgeten i tryckt form, är du välkommen att fylla i beställningsformuläret.

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede