Budget 2023

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 9,5 mnkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till balanskravet och det ekonomiska målet som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum.

Skattesats

Budgetförslaget baseras på att kommunalskatten hålls oförändrad 21,56 kr. Kommunalskatten har därmed varit oförändrad sedan 2004.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till brutto 218,9 mnkr i 2023 års budget. Av investeringarna avser 82,0 mnkr VA-verksamheten. För perioden 2023–2025 uppgår investeringarna till 730,1 mnkr.

I investeringsbudgeten finns ett flertal större investeringsprojekt:

  • Framtagande av 24 nya bostadstomter i Fjällbacka.
  • Satsning på planer för framtagande av bostäder och verksamhetsmark.
  • Anslag för förskolor i Bullaren, Fjällbacka, Grebbestad och Rabbalshede.
  • Köksmodul i Grebbestad.
  • Räddningsstation och ny ambulanslokal.
  • Tanums Bostäder satsar på nybyggnation och upprustning av befintliga lägenheter.

Miljö- och klimatåtgärder

I budgeten upptas miljö- och energieffektiviseringar med fyra mnkr per år för de kommande tre åren utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder. Därtill budgeteras för en solcellspark kopplad till vattenverket i Tanumshede och utöver det sker satsningar på förnyelsebar energi under åren 2023 – 2025 på totalt 21,5 mnkr.

Under planperioden 2023 - 2025 budgeteras 17,2 mnkr för byggnation av gång- och cykelvägar. Den största enskilda satsningen är en gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund.

VA-investeringar uppgår under åren 2023 - 2025 till 207 mnkr.  Största projekten avser omställningsområden dvs omställning till kommunalt VA och uppgår till 40 mnkr.

Driftskostnader

Total uppräkning för pris- och löneökningar uppgår till 30,1 mnkr. Justering av nämndernas ramar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Inför budget 2023 står kommunen inför stora utmaningar genom ökade energipriser och övriga kostnadsökningar till följd av ökade priser. Utöver detta sker en markant höjning av kommunens pensionskostnader och därtill en ökning av räntekostnader. Centralt har budgeterats för att till viss del kunna ta höjd för ökade energipriser och kostnader för livsmedel och drivmedel.

Långfristig skuld

Den ökade investeringsvolymen de senaste åren har gjort att låneskulden ökat. 2023 års budget innebär ökad låneskuld med 142,4 mnkr till 1 037 mnkr. Förslaget till budget för 2023 innebär en soliditet inkl. pensionsskuld på 17 procent.

Räntenetto

Räntenettot i budget 2023 beräknas till 13,1 mnkr, varav räntekostnaderna beräknas till sammanlagt 15,1 mnkr. Finansiella intäkter beräknas till 2,0 mnkr. För att delvis möta de ökade pensionskostnaderna 2023 tas överskottsfond för pensionsmedel i anspråk med 10,0 mnkr.

Nämndernas ramar i budget 2023

Skriv tabellbeskrivning här

Kommunfullmäktige

1,6 mnkr

Kommunstyrelsen

71,1 mnkr

Tekniska nämnden

37,3 mnkr

Miljö- och byggnadsnämnden

11,8 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden

393,5 mnkr

Omsorgsnämnden

362,1 mnkr

Kommunrevisionen

1,0 mnkr

 

Här nedan kan du hitta budgetsammanfattningar och hela budgetdokument. Välj ett år och klicka sedan på det dokument du vill visa.

Hittar du inte det dokument du vill läsa, eller om du hellre vill ha den fullständiga budgeten i tryckt form, är du välkommen att fylla i beställningsformuläret.

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede