Budget 2022

Resultat

Budgeten redovisar ett mycket starkt resultat på 54,3 mnkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunens lever upp både till balanskravet och de ekonomiska målen som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. I budgeten för 2022 uppgår investeringarna till 296,4 mnkr. Den höga investeringsnivån innebär en ökad upplåning med cirka 170 mnkr.

Oförändrad kommunalskatt för artonde året i följd

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Satsningar på miljö- och klimatåtgärder

I budgeten upptas miljö- och energieffektiviseringar med fyra mnkr per år för de kommande tre åren utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder.

Under planperioden 2022-2024 budgeteras 16,5 mnkr för byggnation av gång- och cykelvägar. Den största enskilda satsningen är en gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund.

Va-investeringar uppgår under åren 2022-2024 till 242,4 mnkr varav 67,8 mnkr budgeteras under 2022. Det största enskilda projektet är en överföringsledning mellan Fjällbacka och Bodalsverket.

Satsningar på skola och omsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden budgetram utökas med 15,2 mnkr varav 9,9 mnkr avser kompensation för pris- och löneökningar, 2,3 mnkr volymökningar inom barnomsorg och skola samt 2,5 mnkr i ett särskilt resurstillskott.

Omsorgsnämndens budgetram ökas med 11,7 mnkr 9,4 mnkr avser kompensation för pris- och löneökningar, 2,3 mnkr volymökningar inom äldreomsorgen. Utöver ökade kommunala anslag tillförs omsorgsnämnden ytterligare riktade statsbidrag framförallt inom äldreomsorgen.

Tekniska nämnden tillförs särskilt resurstillskott på 2,5 mnkr varav 1,5 mnkr för omhändertagande av båtvrak i Hamburgsund. Miljö- och byggnämnden tillförs särskilt resurstillskott på 1,0 mnkr varav 0,5 mnkr avseende digitalisering.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 296,4 mnkr. I investeringsbudgeten finns ett flertal större investeringsprojekt.

  • Framtagande av 24 nya bostadstomter i Fjällbacka
  • En ökad satsning på planer för framtagande av bostäder och verksamhetsmark.
  • Ombyggnad av Fjällbacka kaj
  • Ombyggnad av Hamburgsundsskolan
  • Anslag för ny förskola i Fjällbacka. Nya förskolor planeras även i Grebbestad, Bullaren och Rabbalshede
  • Fortsatt utredning och projektering av ombyggnad äldreboende Hedegården i Tanumshede med särskilt fokus på pågående köksutredning. Ombyggnationen av äldreboendet kommer att skapa tio nya vårdplatser
  • Räddningsstation och nya ambulanslokaler
  • Det kommunala bostadsbolaget Tanums Bostäder AB satsar på nybyggnation på Anneberg

Va-taxa

Brukningstaxan för vatten och avlopp sänktes i två steg 2017 och 2018. Från 2019 har brukningstaxan hållits oförändrad. Brukningstaxan föreslås ökas med fyra procent till 2022. Taxan för anslutningsavgifter till kommunalt va föreslås vara oförändrad.

Här nedan kan du hitta budgetsammanfattningar och hela budgetdokument. Välj ett år och klicka sedan på det dokument du vill visa.

Hittar du inte det dokument du vill läsa, eller om du hellre vill ha den fullständiga budgeten i tryckt form, är du välkommen att fylla i beställningsformuläret.

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede