Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande

Tanums kommun ska även i framtiden kännetecknas av att vi har en god ekonomi, att vi har en hög kvalité i våra verksamheter och att vi ger en god service. Det är viktigt att vi har en befolkning som är nöjda med den kommunala servicen och upplever att kommunen är en attraktiv plats att bo och verka i, det ökar kommunens attraktivitet.

Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Resultatet för 2016 blev 12,7 mkr. Till största delen beror det på ökade statsbidrag och ökade skatteintäkter. Utmaningarna har varit många och svåra men trots det har nämnderna visat en god ekonomisk hushållning och goda verksamhetsresultat.

Vi har en fortsatt hög investeringsvolym. Kommunens
investeringar uppgick 2016 till 82,6 mkr. Vatten och avlopp är det verksamhetsområde som står för de största andelen investeringar, vilket är naturligt då bostäder och verksamhetsmark är prioriterade områden.

Tanums kommun ökar befolkningsmässigt. Vid årsskiftet
var invånarantalet 12 606. Vi har inte varit så många tanumsbor sedan 1958. Glädjande är att under 2016 föddes 132 barn, vilket är det högsta födelsetalet sedan början på 1990-talet. Att invånarantalet ökar är positivt men samtidigt är det en stor utmaning att hinna bygga ut den kommunala servicen i den takt
som behövs. Det gäller även bostadsbyggandet som även framöver behöver hålla ett högt tempo. Vårt bostadsbolag Tanums Bostäder AB har fått utökade möjligheter att bygga hyresrätter i Tanumshede och Grebbestad. Flera byggprojekt är på gång genom privata aktörer runt om i kommunen.

För mig är det oerhört viktigt att vi som kommun ger en bra service och att vi är tillgängliga. Även om vi har ett ansvar som myndighetsutövare ska vi ge en bra service som underlättar för den som har ett ärende hos kommunen. ”Det ska vara lätt att göra rätt i Tanum”.

Arbetet med förbättrad service börjar ge resultat. Vi är trea i Sverige på tillgänglighet och service enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning.

Vi ligger totalt sett över genomsnittet i SKL:s rapport över kvalité i kommunens verksamheter, vilket visar att nämnderna klarar sina uppdrag och har en fortsatt hög kvalité i sina verksamheter.

En viktig framtidsfråga förutom bostäder och service är rekrytering av medarbetare. Vi måste stärka vår attraktivitet som arbetsgivare så vi är konkurrenskraftiga och kan rekrytera även inom bristyrken. Det gör vi bland annat genom att se över möjligheten till högre sysselsättningsgrad.

En god relation med näringslivet är viktigt för vår kommuns utveckling. För att stärka samarbetet har vi tagit initiativet till att gemensamt arbeta fram en ny näringslivsstrategi tillsammans med representanter från det lokala näringslivet.

Ett minne jag bär med mig från 2016 är VM i orientering som arrangerades i Tanum-Strömstad. Det blev ett lyckat arrangemang både publik- och mediemässigt.

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen, det går bra för Tanum. Det har varit ett långsiktigt arbete som nu börjar ge resultat. Det sker inte av sig självt, utan det är ett målmedvetet gemensamt arbete.

Tillsammans gör vi Tanums kommun ännu bättre!

Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande