Årsredovisning 2016

Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.

Tanums kommuns vision är att kommunen ska växa till 13 000 invånare. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun.

Tanums kommuns vision

Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd

Tanums kommun ska även i framtiden känne­tecknas av att vi har en god ekonomi, att vi har en hög kvalité i våra verksam­heter och att vi ger en god service. Det är viktigt att vi har en befolkning som är nöjda med den kommunala servicen och upplever att kommunen är en attraktiv plats att bo och verka i, det ökar kommunens attraktivitet.

Kommunalrådet har ordet

Visste du att...

  • Kommunen ligger på tredje plats i landet när det gäller tillgänglighet. 88 procent får direkt svar på en enkel fråga via telefon inom en minut. 98 procent får svar inom en arbetsdag på sin fråga skickad med e-post.
  • Företagare i Tanums kommun är mer nöjda med servicen vid myndighets­ärenden. Tanum får 72 i betyg 2016, en ökning med 14 enheter sedan 2014. Mätningen heter Insikt och genomförs av SKL.
  • Under året färdigställdes 91 nya bostäder. Befolkningen ökade med 151 person­er och vid årets slut var vi 12 606 invånare.
  • VM i orientering i Strömstad-Tanum blev ett lyckat arrangemang både publik- och mediemässigt med cirka 35 000 åskådare.

Verksamhetsområden

Hus

Boende

Bostadsmarknaden i Tanum har de senaste åren karaktäriserats av hög efterfrågan och stigande fastighetspriser. Byggandet av nya bostäder har legat på en låg nivå även om en viss ökning skett de senaste åren. För närvarande planeras för ett stort antal nya bostäder, främst i anslutning till ommunens kustsamhällen.

Läs mer om boendePDF (pdf, 1.2 MB)

Grebbestads brygga

Näringsliv

Näringslivet i Tanums kommun är väl differentierat och består av mer än 2 400 företag, de flesta små och medelstora företag. Tanums kommun har länets mest företagssamma befolkning. Mer än 18 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag. Tanum tillhör de kommuner som både har flest företag i relation till invånarantalet och där det startas flest nya företag.

Böcker

Utbildning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning genom förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och musikskola.

Springande barn

Barnomsorg

Barnomsorgen ska ge omsorg och pedagogisk verksamhet inom förskolan för barn i åldrarna ett till fem år, i pedagogisk omsorg för åldrarna ett till tolv år och i fritidshem för åldrarna sex till tio år.

Bingo på äldreboende

Äldreomsorg

Äldreomsorgen arbetar med stödinsatser till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Kopplat till äldreomsorgen finns också de förvaltnings­gemensamma organisationerna för hälso- och sjukvård och anhörigstöd.

Rullstol

Funktionshinder

Funktionshinderverksamheten arbetar med stödinsatser till personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktions­nedsättningar. Funktionshinderverksam­heten har också ett organisatoriskt ansvar för en förvaltningsgemensam bemanningsenhet med uppdrag att stötta förvaltningen med korttidsrekrytering av omvårdnadspersonal.

Familj på skogspromenad

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med stödinsatser riktade till barn, unga och föräldrar samt till personer med missbruksproblem. Individ- och familjeomsorgen arbetar också med försörjningsstöd och ärenden inom familjerätt.

Barn med väskor

Flyktingverksamhet

Flyktingverksamheten är indelad i två områden,flyktingmottagande/familjer och ensamkommande barn. Kommunen har också en central handlingsplan och en centralt organiserad styrgrupp för flyktingfrågor.

Brandbil och brandman

Räddningstjänst

Räddningstjänsten är organiserad med två räddningsstationer, en i Tanumshede och en i Hamburgsund. Stationen i Tanumshede fungerar som huvudstation. Kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs och räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän bildar en räddningsregion. Tanum, Sotenäs och Strömstad har ett särskilt samarbete avseende befälsberedskap.

Samhällsstädning

Teknisk service

Teknisk service innefattar fastighetsavdel­ningen, markförvaltning, kart och mät, trafik samt energi.

Greby gravfält

Kultur och fritid

Inom kultur- och fritidsområdet bedrivs biblioteksverksamhet, kulturprogram­verksamhet för barn, ungdomar och vuxna, fritidsgårdar och lovaktiviteter för unga samt föreningsstöd.

Kundcenter, kommunhuset

Service

All verksamhet i Tanums kommun ska präglas av god service, hög tillgänglighet och ett bra bemötande. Kommunen har antagit en servicepolicy samt en vägledning om vad service är i Tanums kommun. Implementering av policyn pågår. Prioriterade områden i implementeringen är förbättrad service i myndighetsutövningen.

Läs mer om servicePDF (pdf, 1.2 MB)

Måluppföljning och kvalitetsredovisning

God ekonomisk hushållning

Tanums kommun har under 2016 uppfyllt målen för god ekonomisk hushållning. I Tanum utgörs definitionen av god ekonomisk hushållning dels av det övergripande ekonomiska målet och dels av den samlade utvecklingen och resultatet för de prioriterade verksamhetsområden som kommunfullmäktige angivet. Det övergripande ekonomiska målet har uppnåtts. Av de elva prioriterade verksamhetsområdena har de angiva målen uppnåtts för sju av områdena medan målen inte uppnåtts för de fyra övriga områdena. De områden där målen bedöms som uppfyllda är bostäder, näringsliv, infrastruktur, service, utbildning, kultur och fritid samt teknisk service.

Kvalitetsredovisning

Tanum deltar tillsammans med 250 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt,
Kvalitet i korthet (KKiK), som administreras och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jämförelser görs mellan kommunerna inom fem perspektiv. Tanums samlade resultat ligger över genomsnittet. Bra resultat får Tanum främst inom områdena trygghet samt information och delaktighet.

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Årets resultat uppgår till 12,7 mkr.

Balansräkning

Kommunens balansomslutning ökar med 77,7 mkr och uppgår till 1 110,8 mkr. Koncernen har ökat balansomslutningen med 118,9 mkr till 1 494,8 mkr.

Till balansräkningenPDF (pdf, 1.3 MB)

Driftredovisning

Kommunens resultat uppgår till 12,7 mkr vilket är ett budgetöverskott med 12,5 mkr. Nämndernas samlade resultat är ett överskott mot budget som uppgår till 13,5 mkr. Det är barn- och utbildningsnämnden, 9,9 mkr, omsorgsnämnden, 4,3 mkr, och tekniska nämnden, 2,9 mkr som gör överskott.

Investeringsredovisning

2016 år bruttoinvesteringar uppgick till 82,6 mkr. VA-investeringar utgjorde 32,1 mkr, investeringar i gator och parker 4,1 mkr samt fastigheter 25,4 mkr. Investeringar i exploateringsverksamhet har gjorts med totalt 13,2 mkr, varav 7,2 mkr utgjorde utgifter för detaljplaner, Investeringar i hamnanläggningar uppgick till 3,4 mkr.