Information om medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla personer som är folkbokförda i Tanums kommun har rätt att lämna in förslag. Detta innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt, får lämna in förslag. Ett medborgarförslag kan inte lämnas av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen får gälla ärenden som hör till kommunens ansvarsområden som till exempel vatten och avlopp, renhållning, skola, barnomsorg, äldreomsorg med mera. Förslaget ska inte ha behandlats tidigare. Däremot får inte ett medborgarförslag innehålla förslag som har med myndighetsutövning mot enskilda personer att göra, till exempel socialbidrag, byggnadslov med mera. Ett medborgarförslag får inte ta upp olika ämnesområden. Det måste tydligt framgå vad förslaget gäller. Förslaget ska därför vara utformat så att det utmynnar i ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Använd e-tjänsten medborgarförslag eller kontakta kundcenter på telefon 0525-180 00 för blankett.

När och var behandlas mitt medborgarförslag?

Förslaget anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Fullmäktige ger då kommunstyrelsen eller nämnd i uppdrag att utreda medborgarförslaget så snart som möjligt.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Om fullmäktige beslutat att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta i ärendet ska förslagsställaren informeras om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

Så här arbetar vi med medborgarförslag

  • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Ett medborgarförslag kan endast tas upp om det ligger inom kommunens ansvarsområde.
  • Förslag ska behandlas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget väcktes.
  • När beslut ska tas angående förslaget ska förslagsställaren informeras.
  • Den som väckt medborgarförslag har yttranderätt när förslaget behandlas i fullmäktige.
  • Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska redovisas i samband med redovisningen av ej färdigbehandlade motioner (april och oktober).
  • På samma sätt som gäller för motioner får medborgarförslag inte röra myndighetsutövning mot enskild.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede