Detaljplan för Grebbestad 2:1 med flera, Grebbestadsbryggan

Bild

Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för Grebbestad 2:1 med flera, Grebbestadsbryggan.

Syftet med planen är att göra en översyn av gällande detaljplan och ta ställning till om de planstridiga verksamheter och tillbyggnader som finns idag kan få permanent byggrätt. Planen skall också så långt som möjligt ange lösningar för de behov som inte har tillgodosetts tidigare, så som toaletter och lagerutrymmen för verksamheterna på bryggan.

Planen avser även möjliggöra en utveckling av bryggdäck och gästhamn inom planområdet, samt pröva förutsättningarna för en etablering av ett kallbadhus med restaurang på Vadskär.

Ett plansamråd har genomförts under 2001. På grund av att geotekniska problem har planarbetet därefter varit vilande fram till 2008 då ett reviderat planförslag arbetades fram, för vilket ett förnyat plansamråd genomfördes.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

senast 2010-04-19

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Programhandlingar

finns tillgängliga på plan- och byggavdelningen​

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse finns tillgänglig på plan- och byggavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-185 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede