Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 23.

Syfte

Policyn ska vara vägledande vid alla kommunala VA-frågor så att:

  • vattenförsörjningen långsiktigt tryggas
  • spillvatten och dagvatten omhändertas på ett godtagbart sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön

Riktlinjer

Kommunen ska ha en generös inställning till anslutning av fastigheter till kommunalt vatten och avlopp även om det innebär att kapaciteten måste byggas ut.

Vid prövning av planbesked ska förutsättningarna beaktas för att ordna vattenförsörjning och omhändertagande av spill- och dagvatten. Hanteringen ska vara långsiktigt hållbar med avseende på miljö, hälsa och ekonomi.

I nya detaljplaner ska hanteringen av dag- och dräneringsvatten beskrivas från planområde till recipient. Vid behov ska dagvattenutredning, inklusive beskrivning av skyfallshantering och anpassning till klimatförändringar, tas fram.

Öppna lösningar för dag- och dräneringsvatten med fördröjning så nära källan som möjligt ska eftersträvas. Om förutsättningar finns bör omhändertagandet ske på den egna tomten.

Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till skydd av nuvarande och framtida vattentäkter.

Kommunen ska eftersträva kretslopp av näringsämnen och skapa förutsättningar som underlättar för den enskilde fastighetsägaren om denne vill välja en kretsloppsanpassad avloppslösning. Kretsloppsanpassning är dock inget krav för den enskilde.

VA-grupp

En VA-grupp, bestående av presidierna i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har till uppgift att föra dialog i nämndsövergripande VA-frågor. Beslut tas i respektive nämnd.

Uppföljning och tillämpning

Varje nämnd, förvaltning och kommunalt bolag ansvarar för att rutiner upprättas och beslut fattas som överensstämmer med intentionerna i policyn.

VA-policyn bör aktualitetsförklaras en gång per mandatperiod. Initiativ till aktualitetsförklaring tas i kommunstyrelsen.

Definitioner

  • Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten. 
  • Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning med mera.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede