Utbyggnad av kommunalt VA vid Krossekärr och Sandhaken

Vändplanen i Krossekärr

Vändplanen i Krossekärr

Bakgrund

Tanums kommun ska anlägga vatten och avlopp (VA) i Krossekärr och Sandhaken och ansluta området till det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten*. Överföringsledningar för vatten och spillvatten kommer att anläggas från Krossekärr till Svinnäsberget i Grebbestad. Spillvattnet kommer därifrån att pumpas vidare till Bodalsverket i befintliga ledningar.

Kommunen bygger ut det kommunala verksamhetsområdet för VA bit för bit i kommunen och ansluter fastigheter som tidigare haft enskilda lösningar för vatten och avlopp.  Krossekärr är ett område som har prioriterats högt ur miljösynpunkt och har legat högt på Tekniska nämndens planeringslista för områden att bygga ut kommunalt VA i. Under 2012 kom dessutom ett föreläggande från Länsstyrelsen som säger att kommunen måste införliva Krossekärr i det kommunala verksamhetsområdet för spillvatten.

Att bygga ut kommunalt VA i befintliga områden är en tidskrävande process. Projektet har nu pågått i ett par år, med projektering av ledningar och pumpstationer, samt Lantmäteriförrättning för ledningsrätter. Det är viktigt att sådant är färdigt innan arbetet kan upphandlas och grävskoporna sättas i jorden.

Ledningskarta Krossekärr

Klicka på bilden för förstoring

Ledningssträckan

Översiktlig ledningsdragning visas på bilden (klicka på bilden för förstoring). Ledningsrätten för denna dragning är nu fastställd av Lantmäteriet. I första etappen ansluts fastigheter i Krossekärr och Sandhaken. I en andra etapp planeras att möjliggöra anslutning för ett antal fastigheter längs delar av Sövallsvägen och vid Kuseröd mot Grebbestad. Dessutom görs vissa avsättningar för framtida anslutningar av områden.

Tidplan

Ansökan om bygglov för pumpstationer och upphandling av entreprenadarbeten planeras ske under hösten 2014. En arbetsstart av etapp 1 kan komma att ske tidigast vid årsskiftet 2014/2015. Etapp 1 och 2 beräknas vara klart våren 2016 men är beroende av att nödvändiga beslut är positiva, att tillräckliga medel ställs till förfogande och att arbetet kan utföras planenligt. Om inte tillräckliga medel finns till förfogande kan etapp 2 eller delar av denna komma att utföras senare.

Omfattning av arbetet

Längs hela sträckan dras ledningar för vatten och spillvatten. Planen är övervägande att förlägga ledningar med markschaktning. Borrning i berg kommer att ske på vissa sträckor. Byggnation planeras för pumpstationer vid Krossekärr och Kuseröd.

Svinnäsberget, Kuseröd

Svinnäsberget, Kuseröd

Besiktningar inför markarbeten

Besiktning av fastigheter kommer att påbörjas under hösten 2014. Innan entreprenadarbetet startar kommer närliggande fastigheter att besiktigas, ett antal så kallade vibrationsmätare (skakmätare) kommer att sättas upp i området och en riskanalys kommer att upprättas. När entreprenaden är färdigställd efterbesiktigas berörda fastigheter och fastighetsägare kommer att erhålla protokoll på utförda besiktningar. Särskild avisering kommer att ske före besiktning.

Anslutning

Mer information angående anslutningsmöjligheter, krav på anslutning samt kostnader kommer att meddelas berörda fastighetsägare framöver. En del fastigheter ligger i gränsområdet för vad som kommer att anslutas, huruvida de kan läggas till i verksamhetsområdet kommer att avgöras efterhand beroende på projektets kostnadsutveckling.

Kommunens projektledare för VA-utbyggnaden i Krossekärr är Thomas Jansson, 0525-182 74, thomas.jansson@tanum.se.

*Spillvatten är avloppsvatten från fastigheter, det vill säga sanitärt avlopp inklusive bad-, disk- och tvättvatten. Till spillvatten räknas inte dag-, dränerings- och takvatten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede