Utbyggnad av kommunalt VA vid Långekärr, Gerlesborg

Tanums kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamhetsområdet för kommunalt vatten, *spillvatten och dagvatten. Målet är att minska miljöpåverkan och skapa möjlighet för anslutning till kommunalt VA. Det är i dagsläget angeläget att möjliggöra en godkänd rening av spillvattnet från området vid Långekärr i Gerlesborgs avloppsreningsverk. Tanums kommun planerar nu att ansluta området Långekärr till det kommunala verksamhetsområdet om medel ställs till förfogande.

Karta

Klicka på bilden för förstoring.

Ledningssträckan

Ledningsdragningen planeras från korsningen Rödabergsvägen/ Långekärrsvägen och cirka 500 meter norrut. Avsättningar för befintliga fastigheter samt för framtida anslutningar kommer att upprättas.

Omfattning av arbetet

Längs hela sträckan dras ledningar för vatten och spillvatten. Längs delar av sträckan dras ledning för dagvatten. Planen är att övervägande förlägga ledningar med markschaktning. Inga avloppspumpstationer är planerade att anläggas utan området kan anslutas via självfallsledningar till befintligt VA-nät.

Tidplan

Planeringsarbete pågår och geoteknisk undersökning kommer att utföras under vintern/våren. Utstakning med käppar för geoteknisk undersökning i planerad ledningssträcka beräknas starta under vintern/våren. Informationsutbyte mellan lednings- och markägare samt Lantmäteriet beräknas ske under vintern 2014/15. Upphandling av arbeten planeras ske sommar/höst 2015 och markarbetet kan starta tidigast under hösten 2015. Hela projektet beräknas vara klart till sommaren 2016 men är beroende av att nödvändiga beslut är positiva, och att arbetet kan utföras planenligt.

Tillträde

En begäran om tillträde till fastigheter utmed planerad ledningssträckning framförs härmed för att genomföra geologiska undersökningar och utstakning. Syftet är att få svar på frågor som avstånd till berg, markens olika typer av lager och stabilitet. Undersökningen görs med en banddriven borrvagn som trycker, slår eller borrar i marken med olika hjälpmedel. Provgropar med grävmaskin kan också komma att göras. Geoundersökning kommer inte att ske i fastigheters trädgårdsområden. Kommunen utgår från att fastighetsägare hör av sig om synpunkter finns i samband med arbetet. Kontakt kan komma att tas med särskilt berörda fastighetsägare.

Anslutning

Mer information angående anslutningsmöjligheter, krav på anslutning samt kostnader kommer att meddelas berörda fastighetsägare framöver.

För mer information

Informationsbrev till berörda fastighetsägarePDF (pdf, 303.4 kB)

Vid frågor kontakta gärna

Lennart Hedin
Projektingenjör
Telefon 0525-18 130
e-post lennart.hedin@tanum.se

*Spillvatten är avloppsvatten från fastigheter, det vill säga sanitärt avlopp inklusive bad-, disk- och tvättvatten. Till spillvatten räknas inte dag-, dränerings- och takvatten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede