Utbyggnad av kommunalt VA i Ulmekärr

Aktuellt

Projektet löper i allt väsentligt på enligt plan.

 • Entreprenören Grimsrud Entreprenad AB gör från den 19 juni uppehåll i arbetena och startar återigen upp den 15 augusti. Sista etappen påbörjas 21 augusti och den berör Solstensvägen och de delar av Ulmekärrsvägen som ansluter till Solstensvägen. Arbetena omfattar schakt, sprängning, VA-läggning, återfyllnad samt återställning. Området kommer att vara avstängt cirka 5 veckor. Boende på Solstensvägen kommer inte komma åt sina fastigheter med bil under denna period, berörda fastighetsägare har från Grimsrud fått ett informationsbrev. Infart 1 och 2 (se grönt fält på kartan nedan) kommer vara öppna för trafik när Ulmekärrsvägen är avstängd för genomfartstrafik.
Förstora bilden
 • Från vecka 15, 2023: Schaktgropen vid korsningen Ulmekärrsvägen-Solstensvägen läggs igen så att Ulmekärrsvägen blir fullt körbar. Dock kommer en stängning ske mellan korsningen Ulmekärrsvägen-Labyrintvägen och korsningen Ulmekärrsvägen-Solstensvägen under en kortare period, för att få ner ledningarna som ska binda samman området. Under denna period får Solstensvägen nyttja infart via Stenvägen, infart 1 på bilden nedan.
  Arbete kommer ske utefter Kuskvägen så snart entreprenören fått ihop ledningarna vid Kuskvägen 1 och 2.
  Schakt för vatten och avlopp till Soldattorpsvägen 16 kommer också utföras innan sommaruppehållet. Detta medför att korsningen Soldattorpsvägen-Stenvägen blir påverkad under en kortare period. In- och utfart kommer behöva ske från två håll, vid Infart 1 samt vid ordinarie infart Ulmekärrsvägen.
Förstora bilden
 • Med start vecka 47, 2022, kommer ordinarie infart till området (Ulmekärrsvägen) att vara avstängd för personbilstrafik. Infart sker via Edsviksbacken (infart 2 på bilden nedan). Följ orange vägvisning.
Karta över alternativ infart under infartsavstängning.Förstora bilden
 • Under sommaren 2023 kommer det vara uppehåll i arbetena under perioden 15 juni–15 augusti.
 • Anläggningsarbetet/entreprenaden kommer att starta på plats tidigast 15 augusti 2022.
 • Upphandling av entreprenör har utförts under våren 2022 och kontrakterad entreprenör är Grimsrud Entreprenad AB.
 • Projekteringen av områdets VA-anslutning färdigställdes under våren, varefter ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör ansvarig för utförandet, togs fram.

Kommunens entreprenör bygger ut den allmänna/kommunala VA-anläggningen. Anslutning kan ske först när hela VA-anläggningen är klar och godkänd, det vill säga tidigast 31 oktober 2023.

Omfattning

Tanums kommun arbetar med att ansluta Ulmekärr till det kommunala VA-nätet. Se översiktskarta nedan.

Översiktsbild, området för utbyggnaden i Ulmekärr inringat

De fastigheter som omfattas av anläggningen är rödmarkerade i kartan nedan.

De exakta fastigheterna som är berörda av utbyggnaden i Ulmekärrsområdet.

Information till fastighetsägare

Utskick oktober 2023

Utskick april 2023

Utskick juni 2022

Utskick oktober 2021

De fastighetsägare som har svarat Tanums kommun på tidigare brevutskick med en e-post har fått utskicket på e-post. Övriga har fått utskicket som ett brev.

Utskick juni 2021

Utskick mars 2021

Övergripande information

Ulmekärr ligger beläget strax norr om Grebbestad tätort. I delar av området finns idag kommunala VA-ledningar och många fastigheter ingår redan i det kommunala verksamhetsområdet för VA, och är anslutna. Det finns också flera grupper och enskilda fastigheter som är anslutna till kommunalt VA genom så kallade avtalsområden.

Att ansluta hela Ulmekärrsområdet till kommunalt VA innebär således anslutning av flera mindre områden, som ligger utanför det område som redan är anslutet. Det är cirka 45 fastigheter som ska anslutas.

Kontaktpersoner

Gällande projektet:
Projektledare Ann-Christin Buvarp, 0525-184 19,
ann-christin.buvarp@tanum.se

Gällande avgifter, anslutning, blanketter och liknande:
Jenny Axelsson, 0525-183 47, jenny.axelsson@tanum.se
Karin Görfelt, 0525-183 67, karin.gorfelt@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede