Utbyggnad av kommunalt VA i Ulmekärr

Tanums kommun planerar att inom några år ansluta Ulmekärr till det kommunala VA-nätet. Se översiktskarta nedan.

Översiktsbild, området för utbyggnaden i Ulmekärr inringat

Omfattning

De fastigheter som omfattas av anläggningen är rödmarkerade i kartan nedan.

De exakta fastigheterna som är berörda av utbyggnaden i Ulmekärrsområdet.

Status och tidplan

Projektet löper i allt väsentligt på enligt plan. Projekteringen av områdets VA-anslutning färdigställdes under våren, varefter ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör ansvarig för utförandet, togs fram.

Upphandling av entreprenör har utförts under våren 2022 och kontrakterad entreprenör är Grimsrud Entreprenad AB.

Anläggningsarbetet/entreprenaden kommer att starta på plats tidigast 15 augusti 2022.

Den beräknade tidplanen är att arbetet med VA-utbyggnaden ska vara slutfört 31 oktober 2023.

Under sommaren 2023 kommer det vara uppehåll i arbetena under perioden 15 juni–15 augusti.

Kommunens entreprenör bygger ut den allmänna/kommunala VA-anläggningen. Anslutning kan ske först när hela VA-anläggningen är klar och godkänd, det vill säga tidigast 31 oktober 2023.

Mer information kommer att ges i ett nytt informationsbrev som kommer distribueras inom kort.

Information till fastighetsägare

Utskick oktober 2021

De fastighetsägare som har svarat Tanums kommun på tidigare brevutskick med en e-post har fått utskicket på e-post. Övriga har fått utskicket som ett brev.

Utskick juni 2021

Utskick mars 2021

Övergripande information

Ulmekärr ligger beläget strax norr om Grebbestad tätort. I delar av området finns idag kommunala VA-ledningar och många fastigheter ingår redan i det kommunala verksamhetsområdet för VA, och är anslutna. Det finns också flera grupper och enskilda fastigheter som är anslutna till kommunalt VA genom så kallade avtalsområden.

Att ansluta hela Ulmekärrsområdet till kommunalt VA innebär således anslutning av flera mindre områden, som ligger utanför det område som redan är anslutet. Det är cirka 45 fastigheter som ska anslutas.

Kontaktpersoner

Gällande projektet:
Projektledare Gunnar Jungqvist, 0525-183 88, gunnar.jungqvist@tanum.se.

Gällande avgifter, anslutning, blanketter och liknande:
Jenny Axelsson, 0525-183 47, jenny.axelsson@tanum.se
Karin Görfelt, 0525-183 67, karin.gorfelt@tanum.se