Utbyggnad av kommunalt VA i Ulmekärr

Tanums kommun planerar att inom några år ansluta Ulmekärr till det kommunala VA-nätet. Se översiktskarta nedan.

Översiktsbild, området för utbyggnaden i Ulmekärr inringat

Omfattning

De fastigheter som omfattas av anläggningen är rödmarkerade i kartan nedan.

De exakta fastigheterna som är berörda av utbyggnaden i Ulmekärrsområdet.

Pågående arbete

Just nu pågår projektering (planläggning) av ledningsnätet. Innan anläggningen av ledningar kan påbörjas så ska bland annat projektering, tillträde till mark och upphandling av entreprenad vara klart.

Information till fastighetsägare

Utskick oktober 2021

De fastighetsägare som har svarat Tanums kommun på tidigare brevutskick med en e-post har fått utskicket på e-post. Övriga har fått utskicket som ett brev.

Utskick juni 2021

Utskick mars 2021

Övergripande information

Ulmekärr ligger beläget strax norr om Grebbestad tätort. I delar av området finns idag kommunala VA-ledningar och många fastigheter ingår redan i det kommunala verksamhetsområdet för VA, och är anslutna. Det finns också flera grupper och enskilda fastigheter som är anslutna till kommunalt VA genom så kallade avtalsområden.

Att ansluta hela Ulmekärrsområdet till kommunalt VA innebär således anslutning av flera mindre områden, som ligger utanför det område som redan är anslutet. Det är cirka 45 fastigheter som ska anslutas.

Kontaktpersoner

Gällande projektet:
Projektledare Gunnar Jungqvist, 0525-183 88, gunnar.jungqvist@tanum.se.

Gällande avgifter, anslutning, blanketter och liknande:
Jenny Axelsson, 0525-183 47, jenny.axelsson@tanum.se
Karin Görfelt, 0525-183 67, karin.gorfelt@tanum.se