Omläggning av VA-ledningar, Lantz väg i Sannäs

VA-ledningarna i Lantz väg är gamla och behöver förnyas. Det finns även behov av att anlägga en dagvattenledning genom området för att minska tillflödet av så kallat tillskottsvatten*.

Vid anläggandet kommer de flesta fastigheter få en servisledning för spillvatten och en för dagvatten. Detta för att fastigheten ska kunna separera sitt spill- och dagvatten om så krävs. Mer information om detta kommer senare i projektet.

Tanums kommun, VA-avdelningen, planerar därför att utföra omläggning av VA-ledningar enligt bild nedan under hösten 2024.

Berörda fastighetsägare kommer kontaktas av besiktningsföretaget Mexl, som på uppdrag av Tanums kommun ska genomföra en besiktning av fastigheterna innan arbetet påbörjas.

Figur 1. Omläggningsområdet. Berörda ledningar är markerade med ljusgrönt.

* Tillskottsvatten är kortfattat beskrivet dagvatten som kommer in i spillvattenledningen (i dagligt tal avloppsledningen) vilken i sin tur går till pumpstationer och reningsverk som då belastas med detta vatten. Tillskottsvatten kommer dels från inläckage i gamla ledningar (kommunala och fastigheters), dels från fastigheters dränering och stuprör.

Arbetenas genomförande

Anläggningsarbetena kommer genomföras genom att befintliga ledningar ersätts med hjälp av schaktning. Detta medför viss tillfällig påverkan vid Er fastighet, såsom störningar från maskiner då anläggningsarbetena pågår, trafikstörningar pga att vägen behöver stängas av samt kortare avbrott med vattenförsörjningen.

Tanums kommun återställer påverkad mark till så nära befintligt skick som möjligt.

Provisoriskt vatten

Då befintlig vattenledning i vägen kommer att tas ur bruk kan en provisorisk (tillfällig) vattenledning kopplas in till de fastigheter som har behov av vatten.

Inkoppling blir då via vattenutkastare eller vid vattenmätare (om sådan finns).

Information till fastighetsägare

Tidplan

Arbetet startar preliminärt i september-oktober 2024 och beräknas pågå i ca 4 månader, grovt uppskattat.

Kontakta oss gärna för mer information eller om ni har några frågor.

Projektledare Ann-Christin Buvarp, 0525-184 19
ann-christin.buvarp@tanum.se

Arbetsledare VA-avdelningen Niclas Nilsson, 0525-185 03
niclas.nilsson@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede