Ny vattenledning med avsikt att förstärka dricksvattennätet i Hamburgsund

Idag tas råvatten från Nedre Bolsjön i Ranebo och pumpas till Tanumshede vattenverk där det renas till dricksvatten. Ledningar är sedan anlagda norrut och söderut längs med kommunen och förser områden från Resö ner till Heestrand. Vattnet når Hamburgsund vid Bônn via sjöledningar från Fjällbacka. Dagens ledningar genom Hamburgsund är för klent dimensionerade för att kunna förse samhället med tillräcklig mängd vatten sommartid. Tanums kommun planerar därför att anlägga en ny huvudledning till Hamburgsunds vattentorn. Syftet är då att förstärka tillförseln av vattnet direkt till vattentornet.

Ledningssträckan

Ledningsdragningen är planerad att utföras enligt nedan översiktbild (klicka på bilden för förstoring).

Dricksvattennät Hamburgsund

Omfattning av arbetet

Längs hela sträckan dras en ny ledning till vattentornet. I sträckan längs med Solvägen kommer även befintliga avloppsledningar att läggas om. Planen är övervägande att förlägga ledningar med markschaktning. Borrning i berg kommer dock att ske i sista delen av sträckan från Folkets hus och upp till vattentornet.

Tidplan och tillgänglighet

Ledningsarbetet planeras att starta i slutet av januari 2015 och vara färdigställt till sommaren 2015. Berörda markägare kommer att kontaktas. I huvudsak anläggs ledningen i vägar mellan Södra Ejgde och till Folkets hus. I vissa sträckor kommer trafiken tidvis bli påverkad och kommer då att ledas om.

Besiktningar inför markarbeten

De fastigheter som är aktuella för besiktning innan entreprenadarbetet startar kommer att kontaktas. Det är endast närliggande fastigheter som är berörda utav detta. Ett antal så kallade vibrationsmätare (skakmätare) kommer att sättas upp i området och en riskanalys kommer att upprättas. Besiktning av fastigheter kommer att påbörjas under jan/feb 2015. När entreprenaden är färdigställd efterbesiktigas berörda fastigheter och fastighetsägare kommer att erhålla protokoll på utförda besiktningar. Särskild avisering kommer att ske före besiktning.

Tillträde

En begäran om tillträde till fastigheter utmed planerad ledningssträckning framförs härmed för förberedande arbete fram till byggstart. Eventuell geologisk undersökning kan vara nödvändigt och utstakning av ledningsträckningen kommer att utföras. Undersökning kommer inte att ske i fastigheters trädgårdsområden. Kommunen utgår från att fastighetsägare hör av sig om synpunkter finns i samband med arbetet. Kontakt kan komma att tas med särskilt berörda fastighetsägare.

För mer information

Vid frågor kontakta gärna projektledare
Thomas Jansson
Telefon 0525-182 74
thomas.jansson@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede