Nytt avloppsreningsverk

Planskiss över nya avloppsreningsverketFörstora bilden

Planskiss över nya avloppsreningsverket

Invigning

Fredag den 27 april 2012 invigdes kommunens nya avloppsverk utanför Grebbestad.

Kort fakta om Bodalsverket

Tanums kommuns nya avloppsreningsverk, Bodalsverket, är en anläggning som kommer att drivas med biologisk kvävereduktion och en kombination av biologisk och kemisk fosforavskiljning. Innan vattnet pumpas ut till recipienten (havet) så filteras vattnet.

Avloppsreningsverket ligger i Bodalen/Nästegård, cirka 3 kilometer nordöst om Kämpersvik och cirka 3,5 kilometer sydöst om Grebbestad. I en första etapp ansluts Grebbestad samt områden kring till det nya reningsverket. Under 2013 kommer Kämpersvik att anslutas, och nästa steg är att Fjällbacka ansluts. Längre fram i tiden kommer antagligen Tanumshede också att anslutas till Bodalsverket.
Anläggningen består av personalbyggnad, processbyggnad med tillhörande bassänger och en filterbyggnad. Reningsprocessen kommer att övervakas och styras via ett avancerat datasystem.

Reningsprocessen

Reningsprocessen består av följande steg:

Mekanisk rening

Inkommande avloppsvatten pumpas med in till rensgaller/sandfång. Rensgallret rensar avloppsvattnet från partiklar större än 2 millimeter och sandfånget avskiljer sand. Vattnet rinner sedan med självfall till en utjämningsbassäng/försedimentering. Bassängen fungerar som en utjämningsvolym och som en försedimentering där tyngre partiklar avskiljs.

Biologisk rening

Den biologiska reningen baseras på SBR-teknik (Sequencing Batch Reactor / Satsvis Biologisk Rening). SBR-tekniken är en reningsmetod där behandling av avloppsvattnet sker i satsvisa sekvenser. Den satsvisa behandlingen medger en kontrollerad biologisk process där organiskt material, kväve och fosfor reduceras i syrerika respektive syrefattiga förhållanden. I den biologiska bassängen kommer det också att tillsättas en fällningskemikalie vid behov. Efter biologisk och kemisk behandling dekanteras vattnet till en utjämningsbassäng för att sedan med självfall rinna in i ett mekaniskt filter.

Filtrering

Det mekaniska filtret har som funktion att avskilja mindre partiklar ner till en storlek på 10 µm. Efter filtrering pumpas vattnet via en utloppspumpstation till utgående ledning som mynnar ut i recipienten.

Slam

Avloppsreningsverket byggs för att ta emot septikslam och externslam från andra reningsverk i kommunen. Slammet förtjockas och avvattnas i en centrifug för att sedan gå vidare till upparbetning via en entreprenör.

Ledningar

Avloppsledningar förbinder Grebbestad med det nya avloppsreningsverket, och en utloppsledning från det nya avloppsreningsverket går tillbaka till Grebbestad och ut genom Grebbestadkilen. Nya pumpstationer är anlagda vid Svinnäs, Rörvik och Bodalen.

Bilder från entreprenaden