Tillsyn av avloppsanläggningar i Tanums kommun

Miljöavdelningen i Tanums kommun påbörjar år 2023 arbetet med att se över de omkring 500 minireningsverk som finns i kommunen. De fastighetsägare som berörs nu har redan fått utskick med information om detta.

Du som fastighetsägare ska ha kunskap om din avloppsanläggning och se till att den fungerar tillräckligt bra. Syftet med tillsynen är att undersöka att egenkontrollen och skötseln av minireningsverket utförs i enlighet med villkoren i tillståndet.

Skillnad mellan service och tillsyn

Service utförs av en servicetekniker eller av fastighetsägaren själv. Det är en del av skötseln av minireningsverket. Det är vanligt att företag som säljer minireningsverk även erbjuder serviceavtal.

När kommunen gör tillsyn kontrollerar vi att tillståndet följs och att service och egenkontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Vem berörs av tillsynen?

Kommunen har ett tillsynsansvar för alla avlopp och planerar att så småningom kontrollera även andra avloppslösningar.

Inför tillsynen gör vi ett urval av vilka anläggningar som ska få ett besök. Vi gör tillsynen områdesvis och börjar i samma områden som vid inventeringen av äldre avlopp.

Så går tillsynen till

När det blir aktuellt för din avloppsanläggning att kontrolleras får du ett informationsbrev med bakgrund till varför miljöavdelningen gör tillsynen, därefter kontaktar miljöavdelningen dig för att boka tid för besöket. Inför inspektionen ber vi dig att ha dokument tillgängliga såsom serviceavtal, egenkontroll, provtagningsresultat och andra noteringar om vad som gjorts med anläggningen.

Efter inspektionen

Du får en inspektionsrapport skickad till dig med vad vi sett på platsen samt noteringar om statusen på din anläggning och vår bedömning. Du kan även bli ombedd att skicka in kompletterande material. Om anläggningen har brister kan det bli aktuellt med krav på att åtgärda bristerna. Detta meddelas då i ett separat beslut. Du har möjlighet att skicka in synpunkter på inspektionsrapporten.

Kostnad för tillsynen

Tillsynen är inte skattefinansierad, det är du som äger avloppet som betalar för den. Avgiften är 1 140 kronor per timme (2023). Vi räknar med att tillsynen kommer att ta ungefär fem timmar, med planering inför tillsyn, besök, restid och inspektionsrapport. Om anläggningen har brister och beslut om att åtgärda blir nödvändigt kan det bli dyrare.

Du har möjlighet att överklaga beslut om avgift och eventuella andra beslut.

Syftet med tillsynen

Kommunen har tillsynsansvar för avloppsanläggningar (26 kap. 3 §, miljöbalken (1998:808). Tillsynen görs för att säkerställa att anläggningen följer tillståndet och fungerar som den ska så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Tillsyn av avloppsanläggningar är en åtgärd som bidrar till att nå några av Sveriges miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet. Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvar för att se till att din avloppsanläggning klarar aktuella krav.

Mer information

Du är välkommen att kontakta miljöavdelningen för frågor, du når oss via kundcenter 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede