Inventering och tillsyn av befintliga enskilda avlopp i Tanum

Bättre avlopp minskar övergödningen

Miljöavdelningen inventerar enskilda avlopp för att komma till rätta med övergödningen av våra vatten. Dåliga avlopp måste förbättras. Här kan du bland annat läsa mer om hur inventeringen går till.

Tanums kommun har en mycket rik naturmiljö och vattenmiljön är en viktig del av vår natur.

Kommunens vattendrag och innerskärgård har dock alltför höga halter av näringsämnen och tydliga tecken på övergödning.

5 500 enskilda avlopp

Arbete för att minska övergödningen sker både lokalt och internationellt. Vatten rör sig över nationsgränser. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vatten nå en god status.

Läs mer om övergödning och hur den påverkar miljö och natur.

En del av näringsämnena kommer från hushållens avlopp. För att finna de avlopp som behöver förbättras inventerar miljöavdelningen de cirka 5 500 enskilda avloppen, många äldre. Kommuner har ett tillsynsansvar och med stöd av det begär vi förbättringar där det behövs.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för inventeringen. Inventeringen har skett efter avrinningsområden, det vill säga områden som avvattnas till exempelvis samma vattendrag.

Många områden har inventerats

Sedan 2008 har kommunen inventerat äldre avloppsanläggningar (anlagda före 1988) på över 3 000 fastigheter. Ungefär hälften av dem har visat sig behöva förbättringar. Fastigheter med wc-avlopp har prioriterats före ”avloppsfria” toaletter eftersom wc-avlopp innebär större miljö- och hälsorisker.

Dessa tolv avrinningsområden har inventerats:
Hogarälven, Skärboälven, Joreälven, Tannamskilen, Träsvall- Edsten, Anråsälven, Svenneby-Bottna, Hamburgsund-Heestrand, Strömsån-Överbyån, Norra Tanumskusten, Tanums skärgård, Södra och Norra Enningdalsälven.

Hur ser anläggningen ut?

Vid inventeringen ser vi på följande:

  • Har fastigheten tillstånd för enskild avloppsanläggning?
  • Hur ser avloppsanläggningen ut idag?
  • Uppfyller den dagens krav på rening, utifrån Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd?
  • Om inte: Vilka åtgärder behövs?

Vissa avlopp, obs inte alla, kontrolleras även på plats. Ett besök tar vanligen 10-20 minuter och vi behöver inte komma in i några hus.

Här är exempel på vad vi tittar på vid ett besök:

Tekniken – Verkar anläggningen fungera som det är tänkt? Finns alla väsentliga delar? Är anläggningen gjord enligt dagens krav?

Dimensioneringen – Har anläggningen rätt storlek med tanke på hur mycket den används?

Lokaliseringen – Är anläggningen placerad på en lämplig plats? Finns det något i närheten som måste skyddas särskilt, t.ex. vattenbrunnar?

Utsläppspunkten – Finns det tecken på att utsläppet orsakar olägenhet? Är miljön som tar emot utsläppet (recipienten) känslig?

Vill du redan nu få en indikation på vilken status ditt enskilda avlopp har finns mer att läsa i va-guidens checklista ”Är ditt avlopp rött, gult eller grönt?” Pdf, 484.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Vi vill att dåliga avloppsanläggningar ska åtgärdas inom tre år från det att ett bedömningsbrev skickats till fastighetsägaren. Om fastighetsägaren inte utför åtgärderna kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om förbud mot att använda anläggningen.

Läs mer om vad ett godkänt avlopp är.

Du måste ansöka om tillstånd

Innan du gör något med din enskilda avloppsanläggning, förbättrar eller gräver om, måste du ansöka om tillstånd hos kommunens miljöavdelning. Observera att detta gäller även om det finns tillstånd för anläggningen sedan tidigare!

Blanketter för ansökan finns att hämta på kommunens hemsida, i kommunhuset eller Tedacthuset. Du kan också ringa till kundcenter och be att få en blankett skickad till dig.

ROT-avdrag

Renovering eller förbättring av enskilt avlopp omfattas av det så kallade ROT-avdraget, där arbetskostnaden är avdragsgill. För mer information om ROT-avdrag, kontakta Skatteverket.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede