Inventering och tillsyn av befintliga enskilda avlopp i Tanum

Tanums kommun erbjuder en mycket rik naturmiljö och vattenmiljön är en central del av denna resurs. Tyvärr uppvisar kommunens vattendrag och innerskärgård allt för höga halter näringsämnen och tydliga tecken på övergödning.

Näringsämnena har sitt ursprung från flera olika källor där jordbruket, skogsbruket och avloppsutsläpp har stor betydelse. Idag genomförs flera åtgärder för att minska övergödningen, men mer behövs! EU´s vattendirektiv ställer krav på att alla vatten ska uppnå en god status och fler åtgärder kommer att initieras framöver. Vatten är gränsöverskridande och alla EU-länder är tvungna att dra sitt strå till stacken.

Enskilda avlopp påverkar närvattenmiljön

När det gäller undermåliga enskilda avlopp är påverkan störst på närmiljön i kustvattendrag, grundvatten och havsmiljön i innerskärgården. I vattendragen orsakar undermåliga avloppsutsläpp inte bara förhöjda närsaltsutsläpp, men även försänkta syrenivåer, smittämnesspridning, deposition av partiklar samt spridning av kemikalier och läkemedelsrester från hushållen. Detta påverkar vattenfloran- och faunan negativt och vissa arter får svårt att överleva.

Påverkan i havet är tydligast i grunda havsvikar, fjordar samt den inre skärgården där vattenomsättningen och genomströmningen är mindre. Många grunda vikar är täckta av fintrådiga grönalger, särskilt under sommaren. Dessa alger tar mycket effektivt tillvara den överskottsnäring som finns i övergödda vatten och bildar snabbt stora sjok som konkurrerar ut bland annat den vanligt förekommande blåstången. När de fintrådiga algerna sedan dör sjunker de till botten och det uppstår ofta syrebrist när dessa bryts ned. Detta har en negativ inverkan på fiskproduktionen i havet. De stora sjoken av ruttnande alger påverkar också rekreationsmöjligheterna genom att de utgör ett fysiskt hinder samt att de luktar illa.

Inventering av avlopp i avrinningsområden

I Tanums kommun finns cirka 5 000 enskilda avlopp och många av dessa är äldre. Det är troligt att mer än hälften av alla anläggningar har brister som behöver åtgärdas. Alla kommuner har ett tillsynsansvar för att se till att de enskilda avloppen fungerar och renar till en tillräckligt bra standard. Tanums Kommun liksom många andra kommuner genomför därför inventeringar av hushållens befintliga avlopp med uppföljningar om åtgärder.

Arbetet med inventeringen av befintliga avlopp sker utefter avrinningsområden. Ett avrinningsområde är ett landområde som genom landskapets höjder gör att vattenavrinningen leds samman och mynnar ut i ett gemensamt område. Att arbeta med avrinningsområden är strategiskt vikigt då det innebär att man tar ett helhetsgrepp med syftet att det ska leda till mer märkbara resultat för ett område.

Det är miljö- och byggnadsnämnden som är den ansvariga nämnden och miljöavdelningen som utför inventeringsarbetet. Arbetet är i linje med kommunens VA-policy (2008) antagen av kommunfullmäktige.

Följande avrinningsområden har inventerats

Inventering har hittills gjorts i följande avrinningsområden;
Hogarälven, Skärboälven, Joreälven, Tannamskilen, Träsvall- Edsten, Anråsälven, Svenneby-Bottna, Hamburgsund-Heestrand, Strömsån-Överbyån och Norra Tanumskusten.

Kommunen har sedan 2008 inventerat äldre avloppsanläggningar i dessa tio områden, vilket har omfattat mer än 2 000 fastigheter. Resultatet har blivit att ungefär hälften av fastigheterna har anläggningar som behöver åtgärdas på något sätt. Fastigheter med WC-avlopp har prioriterats jämfört med hushåll med ”avloppsfria” toaletter då dessa utgör en förhöjd risk avseende miljö och hälsa.

Nu inventeras området Tanums skärgård

Under 2017 inventeras området som vi kallar för Tanums skärgård. Området har avrinning till Tanums inre kustband samt yttre skärgård som är ansträngda av rådande övergödningssituationen och som har stora naturvärden. Inom Tanums skärgårds avrinningsområden finns flera skyddade områden som till exempel naturreservaten Tanumskusten, Väderöarna och Otterön.

Under inventeringen kommer vissa avloppsanläggningar kontrolleras på plats. Ett besök tar vanligen 10-20 minuter och vi behöver inte komma in i några hus. Observera att inte alla fastigheter kommer att besökas.

Följande är exempel på vad vi tittar på vid ett platsbesök:

  • Tekniken – Verkar anläggningen fungera som det är tänkt? Finns alla väsentliga komponenter? Är anläggningen gjord enligt de krav som finns idag? 
  • Dimensioneringen – Är anläggningen rätt dimensionerad för belastningen som sker?
  • Lokaliseringen – Är anläggningen placerad på en lämplig plats? Finns några särskilda skyddsobjekt i närheten t ex. vattenbrunnar?
  • Utsläppspunkten – Finns det tecken på att utsläppet orsakar olägenhet? Är det en känslig recipient?

Så här går inventeringen till

Miljöavdelningen kontrollerar alla avloppsanläggningar som anlades före 1988. Vid inventeringen tittar miljöavdelningen på följande:

  • Har fastigheten något tillstånd för enskild avloppsanläggning?
  • Hur ser avloppsanläggningen ut idag?
  • Uppfyller anläggningen dagens krav på rening utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer?
  • Vilka eventuella åtgärder behövs för att den ska uppfylla dagens krav?

Miljö- och byggnadsnämndens ambition är att åtgärder på undermåliga avloppsanläggningar ska genomföras inom 3 år från att ett bedömningsbrev skickats till fastighetsägaren. Om åtgärderna inte vidtas självmant kan miljö- och byggnadsnämnden komma att besluta om förbud att använda anläggningen.

Vad är ett godkänt avlopp?

Trots att miljölagstiftningen kräver att enskilda avloppsanläggningar ska uppfylla en viss standard, finns det tyvärr många hus som har bristfälliga anläggningar. De flesta hus har en slamavskiljare (2- eller 3-kammarbrunn) för sitt avlopp, men detta räcker inte. Slamavskiljaren tar bort de grövsta partiklarna och fett, men detta är bara det första steget i en avloppsanläggning. Efter slamavskiljaren ska det alltid finnas en anläggning som minskar mängden näringsämnen och smittoämnen innan avloppsvattnet släpps ut, exempel på reningsanläggningar efter en slamavskiljare är infiltration eller markbädd. Ett annat exempel på reningsanläggning är minireningsverk där slamavskiljning oftast är integrerat. Äldre anläggningar som saknar reningsanläggning eller som är bristfälliga behöver åtgärdas (ex. stenkistor, sjunkbrunnar, sandfilterbrunnar eller äldre markbäddar).

Vilken avloppsanläggning som är bäst lämpad för din fastighet beror på de lokala förutsättningarna. I närhet av till exempel känsliga vattenområden, badplatser eller platser med betande djur är det särskilt viktigt att avloppsvattnet renas på ett effektivt sätt.

Förbättring/omgrävning av befintligt avlopp kräver alltid ansökan

Innan åtgärder utförs på en befintlig enskild avloppsanläggning krävs alltid en ansökan till miljöavdelningen. Detta gäller även om det redan finns tillstånd för anläggningen sedan tidigare. Blanketter för ansökan finns på Tanums kommuns hemsida, att hämta på kommunhuset eller kan skickas ut genom att ringa till kundcenter.

ROT-avdrag

Renovering eller förbättring av enskilt avlopp omfattas av det s.k. ROT-avdraget, där arbetskostnaden är avdragsgill. Arbetskostnadens andel av de totala kostnaderna beror på förutsättningarna i det enskilda fallet. För mer information om ROT-avdrag, kontakta skatteverket.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede