Enskilt avlopp inom samlad bebyggelse

Information om miljö- och byggnadsnämndens arbete med vatten och avlopp (VA) i bebyggelsegrupper som saknar långsiktigt hållbar avloppslösning

Utsläpp från enskilda avlopp är en faktor som bidrar
till övergödning av ytvatten i sjöar och hav och utsläppen innebär även ökade risker för förorening av vattentäkter och badplatser.

I Tanums kommun finns en stor andel områden där
bebyggelsen ligger samlad och där många av fastigheterna saknar avloppslösning som uppnår dagens krav på rening. Många av dessa områden ligger också kustnära, vilket dels ställer större krav på skyddsåtgärder för att skydda grunda
havsvikar och redan påverkade havsområden, och dels medför rent praktiska svårigheter att hitta lämplig mark för avloppsanordningar.

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) arbetade 2012 fram en
övergripande handlingsplan för hur kommunen kan arbeta med VA inom de områden med samlad bebyggelse som idag saknar en lämplig helhetslösning. I maj 2017 beslutade MBN om inriktningen för arbetet med dessa områden för kommande år. Målet är att områdena efterhand ska ha långsiktigt hållbara VA-lösningar som är anpassade och lämpliga för varje område, och att alla enskilda avlopp i Tanums kommun ska ha godtagbar rening senast år 2035. En förbättrad VA-situation är inte endast
till nytta för den omgivande miljön, utan bidrar också till att säkra dricksvattenkvaliteten till fastigheter samt kan möjliggöra en höjning av den sanitära standarden.

Varje område med samlad bebyggelse behöver detaljstuderas och det behöver tas fram ett eller flera förslag till helhetslösning för området i fråga. Vissa områden i kommunen kan bedömas få kommunalt VA, medan andra områden kan behöva bygga en gemensam reningsanläggning för flera fastigheter alternativt kombinera olika typer av lösningar. Med tanke på det stora antalet fastigheter som berörs kommer arbetet med att få till stånd åtgärder och förbättringar att ta en lång tid. Någon exakt tid för varje enskilt område går inte att ge, men berörda
fastighetsägare kommer att få information när det blir aktuellt och får då möjlighet att lämna information och synpunkter. Initiativ till lösningar för området kan komma från fastighetsägarna själva, eller från tekniska nämnden om
det gäller utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde.

Information om enskilt VA i samlad bebyggelsePDF (pdf, 11.8 MB)

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede