Gatukostnadsersättning i samband med nyanläggning av gata/allmän plats samt vid förbättringsåtgärder

Kommunfullmäktige har den 14 december 1998, § 133, antagit bestämmelser om uttag av gatukostnadsersättning, som sammanfattningsvis innebär att

  • tidigare ingångna avtal enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 juni 1989, § 80, skall fortsätta att gälla,
  • gatukostnadersättning skall uttagas när gatan färdigställts,
  • kostnaden får delas upp på 10 år,
  • ränta beräknas enligt reglerna i räntelagen

Kostnaden för anläggning och förbättring av gata och annan plats ska av kommunen uttas av fastighetsägare enligt Plan- och bygglagens regler om gatukostnader.

Generellt ska gälla att tekniska nämnden handlägger ärenden angående gatukostnader med mera i den mån sådan uppgift inte ankommer på kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

Telefon 0525-181 27
Fax 0525-183 07

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede