Här trivs både folk och fåglar

Ejgdetjärnet vid Kämpersvik lockar både människor och fåglar.

-En sommardag kan det gå 50-talet personer här, säger Jan-Erling Ohlsson, granne och en av eldsjälarna bakom skapandet av fågelsjö och våtmark.

Jan-Erling Ohlsson och Tyrone Andersson

Jan-Erling Ohlsson, till vänster, väckte redan på 1980-talet idén om att återskapa sjön som försvann genom utdikning. Han och Tyrone Andersson är bland de aktiva i Föreningen Ejgdetjärnet.

Området är välbesökt året om, av fågelvänner, skridskoåkare, förskolegrupper och många fler.

Det öppna vattnet återuppstod 2006, genom bygge av ett dämme som bromsade vattenflödet i det utdikade området. Det var en storsatsning genomförd i samverkan mellan naturvänner, markägare och Tanums kommun, där kommunbiolog Ingvar Olofsson var en drivande kraft.

Naturens respons blev omedelbar. Mängder av fågelarter hittade dit direkt.

-Det var som om de bara väntat på detta. Ett myllrande insektsliv gav mängder av mat, berättar Jan Uddén, ornitolog och museipedagog, Bohusläns museum.

Han har följt Ejgdetjärnet från början och leder återkommande fågelvandringar i våtmarksområdet, som han bara ser några få motsvarigheter till i Bohuslän.

Arter på önskelista

Han är lycklig över att tre arter på hans önskelista häckar där: Skrattmåsen, eftersom många änder trivs i deras kolonier. Grågåsen, som är duktig på att beta ner bladvassen. Och den bruna kärrhöken.

-Den är vi otroligt glada över, säger Tyrone Andersson, som också bor vid Ejgdetjärnet och i likhet med Jan-Erling Ohlsson hör till de aktiva i Föreningen Ejgdetjärnet.

Föreningen svarar för fågelvandringar och guidningar. Medlemmarna har byggt vindskydd, ordnat rastplats och bänkar. De röjer stigar, snickrar fågelholkar och ser över stängslen för beteshagarna vid sjön.

Betesdjuren är får och kor, helt eller delvis av lantras. De tillhandahålls sedan flera år av Anna Mathson, Vitlycke.

Jan Uddén ser särskilt nötkreaturen som viktiga för att hålla en blå bård av vatten öppen närmast land.

-Där simmar andungar och smådoppingar gärna in.

Häckningsholmar som skapa-
des 2012 är uppskattade av
fågellivet.

Öar för häckning

2012 gjordes en ny insats. Häckningsöar skapades och vattenflödet bromsades upp. Därmed får naturen bättre chans att ta hand om kväve och fosfor som annars förs ut i havet.

-Det blev verkligen bra, säger Jan-Erling Ohlsson.

Grävningen ledde till en tillfällig uppblomning av kransalger som lockade otaliga knölsvanar. Nedbrytning av uppgrävt och uppvuxet organiskt material medförde syrebrist och fiskdöd. Då avslöjades att mängder av storspigg och även öring hittat till Ejgdetjärnet.

Jan Uddén påpekar att fisk och fåglar i viss mån konkurrerar om födan. Året närmast efter fiskdöden noterades fler häckande smådoppingar och änder.

Tolv år efter projektets start är fågellivet i Ejgdetjärnet inte fullt så rikt som under de allra första åren, men nog så spännande.

-Här finns en väldigt rolig mix, säger Jan Uddén.

-Ejgdetjärnet är inte bara ett
paradis för fåglar och ornitolo-
ger. Jan-Erling Ohlsson vet att
fågelsjön även fyller en funk-
tion för friluftsliv och rekrea-
tion.

Rariteter

Han nämner även besökande rariteter som ägretthäger, lärkfalk och tretåig hackspett.

Jan-Erling Ohlsson glömmer aldrig den dag han såg två havsörnar slå en svanunge, räddningslöst fast i nyis:

-En enorm upplevelse att se dessa stora, mäktiga fåglar.

Han tror det finns möjligheter att utveckla fågelsjön ytterligare.

-Det finns en potential att lyfta den ett steg till.

Fakta om Ejgdetjärnet

Historik: En sjö fanns på platsen fram till 1860 men försvann genom utdikning och avvattning för att vinna jordbruksmark. Ornitologiskt intresse väcktes i senare delen av 1900-talet, bland annat genom oväntad häckning av ängshök.

Restaurering av sjö och våtmark, totalt cirka 18 ha, inleddes 2006 med ett syfte att hindra växtnäring att nå närbelägna havsområdet. Läs mer om detta och andra projekt under rubriken Naturvård.

Fågelliv: Häckning av brun kärrhök, grågås, skrattmås, knölsvan, smådopping, vigg, knipa, gräsand, sothöna, tofsvipa, med flera. Kustnära läget nära flyttstråk lockar många rastande fåglar. Noteringar om fåglar i gästbok på rastplatsen och på artportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekreation: Vandringsvägarna runt sjön är 4,5–7 kilometer. Kortaste slingan möjlig att gå med barnvagn och lätt rörelsehinder.

Föreningen Ejdetjärnet: Samlar främst markägare vid sjön. Verksamheten kan följas på kampersvik.se/ejgdetjaernet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och även på Facebook.

Föreningen fick kommunens miljöpris 2010.

(Klicka på bilderna för förstoring.)

-Det är jättefint här. Vi brukar
gå runt sjön varje morgon när
vi är här i Kämpersvik. Birgitta
Johansson, Skövde, uppskattar
inte minst de gula svärds-
liljorna.

Grågässen häckar i stort antal.
I försommartid kryllar det av
småttingar på strandängarna.

Tofsvipan trivs på de öppna
markerna vid Ejgdetjärnet.

Gul svärdslilja växer
och frodas vid kan-
ten av Ejgdetjärnet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede