Naturvårdsprogram

bild av naturvårdsprogrammet

Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska

  • kartlägga och definiera områden med särskilt värdefull natur,
  • utgöra ett underlag för beslut om säkerställande av skyddsvärd natur,
  • skapa underlag för fysisk planering och handläggning av ärenden i allmänhet,
  • vara en information till allmänheten,
  • vara en kunskapsbank i arbetet med regionala och lokala miljömål,
  • utgöra underlag för handläggning av ärenden enligt miljöbalken och dess intentioner om bevarande av den biologiska mångfalden,
  • vara informationskälla för de areella näringarna (fiske, jord- och skogsbruk) i deras naturvårdsarbete.

Naturvårdsprogrammet är en nulägesanalys av Tanums naturförhållanden och förutsättningar att bedriva naturvård. Naturen, lagstiftning, naturvårdsteorier och politiska beslut förändras med tiden och detta naturvårdsprogram innebär inte på något sätt en slutgiltig lösning på olika naturvårdsfrågor och problem.

Naturvårdsprogram för Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige 21 mars 2011 och har vunnit laga kraft.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede