Lokalt investeringsprogram

Krokbräcke

Våtmark vid Krokbräcke.

Projekt Restaurering av grundområden och anläggande av våtmarker

Sammanfattning

Projekt Restaurering av grundområden och anläggande av våtmarker påbörjades 1999 och ingick som åtgärd 4 i Tanums kommuns dåvarande Lokala investeringsprogram. Projekt ”Restaurering av grundområden och anläggande av våtmarker” finansierades av Regeringen med 75 %, motsvarande 3 375 000 kr, och Tanums kommun 25%, motsvarande 1 125 000 kr. Den totala budgeten för projektet var således planerad till 4 500 000 kr. Den totala investeringen i projektet blev dock betydligt större, 6 466 858 kr. Projektet avslutades 2006-12-31.

Vid återskapandet av två meanderslingor i Träsvallsälvens övre del erhölls stöd från statligt fiskevårdsbidrag (70%). När det gäller restaureringen av Ejgdetjärnet erhölls även annan extern finansiering, bl a från Fiskeriverket, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Västkuststiftelsen, länsstyrelsen, ett antal företag, privatpersoner och ett antal berörda markägare.

Inom projektet (åtgärd 4) åtgärdades totalt sju objekt belägna i grundområden. Vattengenomströmningen har här väsentligt förbättrats och omedelbart efter de genomförda åtgärderna kunde synliga effekter i form av en förändrad fauna och flora vid grundområdena konstateras. Synbara effekter i form av naturligt eroderade "kanaler" i sedimenten noterades även vid de flesta grundområdena. Detta innebär att syrerikt vatten idag strömmar in över stora grundområden som sommartid till och från tidigare drabbades av syrebrist. Livsförutsättningarna för den biologiska mångfalden på grundområdena har därmed väsentligt förbättrats.

14 våtmarker anlades med en areal varierande mellan 0,1 ha upp till 18 ha. Den sammanlagda arealen för alla våtmarkerna blev ca 24 ha. Projektet lyckades uppnå de effekter, med en minskad belastning på mer än 10 ton kväve och 0,75-1,5 ton fosfor till havet, som angavs i ansökan.

Under projekttiden 1999-2006 skapades ca 6 årsarbeten.

Läs mer i slutrapporten "Restaurering av grundområden och anläggande av våtmarker"PDF (pdf, 4.5 MB).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede